پیام دارالانشای حزب آبادی افغانستان

به مناسبت حادثه خونین در« هوتل شهر دوبی »

 

 

هموطنان عزیز!

با تاثرفراوان اطلاع حاصل نمودیم که درشب ۲۶/  ۲۷ اسد ۱۳۹۸ خورشیدی محفل عروسی یکی ازهموطنان عزیزما در ناحیه ششم شهر کابل مورد حمله انتحاری قرارگرفت و یک بار دیگر دشمنان مردم و میهن با بیرحمی تمام دستان کثیف خود را به خون هموطنان شریف ما که همه افراد ملکی بودند، آلوده ساختند.

 دراثراین حادثه المناک شماری ازهموطنان ما به شهادت رسیده  و تعدادی هم مجروح گردیدند و محفل خوشی هموطنان ما به غم و اندوه مبدل گردید. این حادثه المناک باعث تاثروتالم تمام ملت شریف و غمدیده افغانستان گردیده وعاملین آن مورد نفرین وتقبیح همه اقوام و ملیت های باهم برادر کشور قرارگرفت.

دارالانشای حزب آبادی افغانستان این عمل غیرانسانی وغیراسلامی را شدیدا محکوم می نماید و به  شهدای این حادثه از بارگاه خداوند مهربان بهشت برین ، وبرای مجروحین شفای عاجل آرزو نموده و به خانواده های شهدا همدردی وغمشریکی خود را ابراز می دارد.

درعقب این حادثه دست ناپاک دشمنان صلح و آسایش مردم افغانستان به وضاحت دیده می شود، بنابرآن ازنیروهای ملی دفاعی وامنیتی کشور می طلبیم تا درکشف، دستگیری و مجازات عاملین این حادثه خونین وحوادث مشابه طبق خواست و اراده مردم تلاش نموده تا قوانین نافذه و عدالت در زمینه تطبیق گردد.

 

بااحترام

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۱۸۰۸ 

Copyright ©bamdaad 2019

 

کابل ، ۲۷ اسد ۱۳۹۸ خورشیدی