پیام حزب آبادی افغانستان به مناسبت صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان

 

بنام خداوند جان و خرد

هموطنان آزادی دوست و میهن پرست !

امسال بیست وهشتم ماه اسد  برابراست با صدمین سالروزاسترداد استقلال کشور. مسرت فراوان داریم که بمناسبت این رخداد سترگ و روزخجسته ملی، صمیمانه ترین تبریکات و شادباش های خود را به پیشگاه شما مردم قهرمان و آزادی خواه افغانستان تقدیم می نماییم.

دستیابی به استقلال کشور که رویداد مهم درتاریخ سیاسی افغانستان بشمار می آید نتیجه مستقیم مبارزات آزادی خواهانه مردم افغانستان است که درسه جنگ ضد استعماری در برابر بریتانیای کبیر پیروزگردیده  و درفش آزادی را به فراز کوهپایه های سرزمین محبوب ما  به اهتزاز درآورند.

این افتخار و سرفرازی بزرگ که با قربانی های فراوانی همراه بود، درنتیجه مبارزات جانبازانه زنان  و مردان با شهامت این خطه شامل سربازان ، کشاورزان ، روحانیون دادخواه ، روشنفکران سربکف ، پیشه وران  و سایر لایه های مردم از سراسرکشوربدست آمده است.

دین بزرگ ملی و وطنی ماست تا در برابر وقف ، جانبازی و فداکاری نیاکان ما سرتعظیم فردآورده و خاطرات پرغرور جانبازان راه  استقلال ،  آزادی و سربلندی وطن را زنده نگه بداریم.

روح پرفتوح همه جانبازان و سرسپرده گان راه استقلال و آزادی کشورشاد و یاد شان گرامی باد!

 

هموطنان عزیز ،

استقلال افغانستان در شرایط تازه ملی و جهانی در حالی بدست آمد که جنبش های مشروطه خواهی حصول استقلال کشوررا درصدر وظایف خود قرارداده  و مردم را در مبارزه بخاطریک افغانستان مستقل ، آزاد ، پیشرفته و متمدن یاری نمودند.

درچنین اوضاع و احوال به قدرت رسیدن شاه ترقی خواه  و روشن ضمیر ، شاه امان الله  و قراردادن  مطالبه دستیابی به استقلال کشور و پایان دادن به  نقش بریتانیای درتصمیم گیری های سیاسی افغانستان از یکسو ، و شرایط جدید درمنطقه و جهان همه دست بدست هم داده و درپایان نبرد سوم افغان ـ انگلیس  ، افغانستان به استقلال  سیاسی خویش نایل آمد . چنانکه اسناد بی شمارتاریخی همین دوره نشان میدهد،در نتیجه ی وضع تازه ای که استقلال کشورباخود به ارمغان آورد،تحولات مهم و سودمندی به نفع مردم و رشد و اعتلای کشور که در برنامه های مشروطه خواهان جا داشت عملی گردید . در نظام سیاسی،اداری کشور دگرگونی های زیادی رونما گردید که درونمایه آنرا بلند بردن سطح دانش مردم ، تنظیم حیات اجتماعی و اقتصادی کشور و قانونمند ساختن زنده گی اجتماعی و اقتصادی کشور تشکیل میداد.  در همین دوره بود که توسط پراستعداد ترین فرزندان وطن تلاش های زیادی برای بدست آوردن جایگاه از دست رفته افغانستان و بلند بردن حیثیت و اعتبار افغانستان در میان ملل آزاده  رخ داد که باعث آفزیش نقش افغانستان در مناسبات و رخداد های سیاسی منطقه گردید.

وضع تازه ایی که استقلال درکشوربا خود به ارمغان آورد زمینه ساز رشد و پویایی مطبوعات ، نظام آموزش ، تعلیم و تربیت وفعالیت های رسانه ایی در کشور شده ، و مطبوعات همین دوره چهره درست از زنده گی مردم را بدست می دهد که درآیینه آن گسترش و پیشرفت سیاست ، فرهنگ و اجتماع را با همه روشنایی و تاریکی این دوره می توان دید. بالاثرهمین وضع تازه تحولات افغانستان برای کشورهای منطقه مایه الهام و امید گردیده و تکانه های تازه ایی برجنبش های ضد استعماری منطقه و جهان وارد آمد. دگرگونی های سرنوشت سازی که درهمین دوره درمنطقه و جهان ما ازجمله درهمسایه شمالی ما رخ داد زمینه ساز فروپاشی نظام مستعمراتی درجهان وعصر رهایی خلق ها گردید.

هموطنان باشهامت ،

از لحاظ زمانی یک قرن مدت کافی برای پیشرفت و اعتلای یک کشورمی باشد. درصورت موجودیت دولت های دموکراتیک وهوادار ترقی و پیشرفت،کشورمی توانست درقطارکشورهای متمدن و پیشرفته جهان که آرزوی نیاکان ما  درآن سالها بود  قرارداشته و در آرامی ، پیشرفت و رفاه بسر ببرد.

با دریغ هرزمانیکه مردم افغانستان در راه تحولات دموکراتیک گام نهاده اند ، دشمنان افغانستان با یاری نیروهای ارتجاعی ، بنیاد گرا، افراطی و متحجر با برنامه های شوم جلو تحولات  دموکراتیک به سود مردم را گرفته اند . چنانکه درهمین صد سال گذشته هرباریکه نیروهای دموکرات و عدالت پسند کمرهمت به رشد و سرفرازی کشور بستند ، امپریالیزم ، متحدین وعوامل ارتجاعی آن دست بدست هم داده و مردم را از حرکت به سوی تجدد و پیشرفت مانع شدند.

امروزهم که درافغانستان سوال پیشرفت و تمدن در برابر تحجر، عقبگرایی و وابسته گی طرح است بازهمین استعمارکهنه است که چون صد سال پیشتر با رویکرد به دستپروده گان وعوامل خود دست به اعمال خشونت ، ترور و ویرانی زده و میدان را برای برنامه های ضد افغانی دشمنان دیرینه افغانستان فراهم مینمایند. همین ها تا هنوز نسبت به افغانستان درسیاست های خارجی و نظامی شان بحیث «عمق استراتیژیک» می نگرند.

حزب آبادی افغانستان بارها دراعلامیه ها و موضعگیری های سیاسی خود وضع موجود کشور را برسی ،  و عواملی که در افزایش خشونت ، نا امنی ، ترور، فساد، ویرانی ، اعتیاد ، جنگ ، حاکمیت فساد و مافیا ، مداخلات سازمانیافته  برونی و ادامه جنگ اعلان ناشده  برای تطبیق برنامه های دشمنان افغانستان نقش دارند را برجسته ساخته است .

حزب آبادی افغانستان ادامه  وضع موجود را به سود مردم و لایه های ناتوان کشورنداسته ، پیوسته کوشیده است با پیشکش نمودن برنامه های واقعبینانه و درمطابقت با منافع مردم و شرایط امروز کشور مبارزه و تلاش های عملی را در راه تغیر وضع انجام دهد . امروزکه بیشترازهر وقت دیگر مساله سرنوشت دموکراسی و تحولات به سود مردم درمیان است ، تلاش و مبارزه  نیروهای هوادار مردم  نیاز مبرم زمان میباشد.

حزب آبادی افغانستان منحیث یک سازمان اگاه ، ملی و دموکراتیک سیاسی کوشیده و میکوشد تا با درنظرداشت اوضاع  و احوال بغرنج و پیچیده ملی و بین المللی بدور ازهرنوع ماجراجویی و پیشکش نمودن خواست ها و شعارها ذهنی وغیرعملی،  زمینه اتحاد نیروهای ملی و دموکرات کشور را فراهم نماید. ازدید ما اتحاد عمل نیروهای مردمی ، دموکرات و دادخواه  بدوراز تعصبات قومی ، زبانی و سمتی  و خود بزرگ بینی  نیازمبرم برای نجات وطن از وضع دردبار و خونین موجود میباشد.

هموطنان عزیز و پرغرور،

امسال ما در شرایطی از صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور تجلیل و ارجگذاری مینماییم که  مسایل مبرمی از نوع صلح و پایان بخشیدن به جنگ ، انتخابات ریاست جمهوری ، موجودیت نیروهای خارجی درکشور ، مساله نظام سیاسی از نوع جمهوریت و یا امارت ، نقش و جایگاه کشورهای منطقه و جهان در تامین صلح و ثبات در کشور ؛ و دفاع جانبازانه از استقلال و تمامیت ارضی ما توسط مردم و نیروهای سرسپرده دفاعی کشور در پیش روی ما قرار دارد.

صلح نیاز مبرم و حیاتی مردم افغانستان بوده و نمی تواند بدون دموکراسی ، دادخواهی و اعتلای وطن مطرح گردد. صلح در افغانستان باید برمنافع  مردم و سرنوشت پیشرفت و نهادینه شدن دموکراسی همراه و همخوان بوده ، تضمین های همه جانبه جهانی و تعین مسوولیت های کشورهای همسایه  را در پی داشته باشد.ما از دولت ، جامعه مدنی ، شخصیت ها و احزاب سیاسی  مصرانه می طلبیم  تا دستاوردهای مردم افغانستان را طرف معامله قرار نداده ، و دردفاع از ارزش های دموکراتیک دربرابر تحجر وعقب گرایی قرار بگیرند.

در اوضاع و احوال بغرنج و پیچیده  موجود قوای مسلح کشورنقش بزرگی درحفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ایفا مینماید. مواظبت دوامدار و ارج گذاری ازتلاش های منسوبین فداکار قوای مسلح افغانستان وظیفه اصلی دولت  ومردم  بوده ، و دولت موظف است تا همه حقوق و امتیازات نیروهای امنیتی را تامین، و به خانواده ها و بازمانده گان شهدای راه استقلال و تمامیت ارضی کشور توجه دوامدار را مبذول بدارد.

هموطنان گرانقدر ،

ما درحالیکه ازصدمین سالروز استرداد استقلال کشورتجلیل و قدردانی می نماییم از نسل جوان کشور درخواست مینماییم تا به تاریخ و مبارزات دادخواهانه مردم ،  به ویژه تلاش ها و جانبازی های عدالتخواهان کشوردرسده پیشین از جمله مبارزات پرافتخار جنبش های مشروطه اول و دوم ، جنبش های ضد استبدادی دوره هفتم شورای ملی ، اتحادیه محصلان ، احزاب و جنبش های سیاسی دهه شصت و هفتاد میلادی ،دستاوردهای دهه هشتاد و سایر تلاش های روشنگرانه و مردمی در کشور توجه داشته  و در باره آن به مطالعه و پژوهش پرداخته ، و از آن درس های برای مبارزه در راه تامین دموکراسی و خدمت به مردم را استخراج نمایند.

یکباردیگرشادباش های صمیمانه و پرشورحزب آبادی افغانستان به مناسبت این رخداد سترگ  تاریخ معاصر را به پیشگاه مردم باشهامت و آزاده افغانستان تقدیم نموده ، برای فرزندان فداکار و پرغرور وطن درتلاش بخاطرآزادی ، حفظ استقلال ، صلح ، دموکراسی ، عدالت و سرفرازی افغانستان آرزوی  پیروزی های بیشتر داریم.

فرخنده باد صدمین سالگرد استرداد استقلال کشور!

زنده باد مردم افغانستان ! 

 

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۱۹ـ ۱۸۰۸ 

  Copyright © bamdaad 2019