تدویرهفتمین اجلاس کمسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

مورخ ۲۹ جولای ۲۰۱۹

هفتمین دور اجلاس کمسیون تدارک کنفرانس شورای اروپای حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق صفت الله عملیارسکرتر مسوول شورای موقت اروپایی و رییس کمسیون تدارک کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان تحت اجندای ذیل تدویر یافت:

- بحث وتبادل نظر پیرامون پیشنهاد ات مبنی بررسیده گی مشکل اشتراک نماینده گان منتخب به کنفرانس شورای اروپایی.

بحث و تبادل نظرپیرامون طرح سناریوی کنفرانس شورای اروپایی.

برای گشایش باب اجلاس،رفیق عملیار از کارکرد های پیشین کمسیون در جهت آماده گی برای تدویر کنفرانس گزارش مختصری ارایه نمود و نگاه رفقا را روی بحث موجود حول اجندای مطروحه معطوف داشت.

گفتنیست که بخش نخست اجندا جهت اشتراک کامل ۱۱۸ نماینده درکارکنفرانس وتسهیل همه شرایط لازم وممکن غرض اشتراک همه نماینده گان درکارکنفرانس وتامین مشروعیت ووجاهت کامل آن ازفیصله های اخیر شورای اروپایی مورخ دهم ماه می ۲۰۱۹ اجلاس موقت شورای اروپایی ودساتیر این اجلاس ناشی گردید و توسط کمسیون تدارک راهکار های مقدماتی آن پیشبینی گردید.

در بخش نخست اجندا،رفیق بصیردهزاد زوایای حقوقی حق نماینده گی رفقا را که بصورت حضوری مجال شرکت در کنفرانس را بدست آورده نمی‌ توانند تشریح نموده واز تجارب سایر احزاب سیاسی و پیشینه های این رویکرد در احزاب و سازمان ها دراین عرصه سخن گفت وبرتامین حق نماینده گی رفقای نماینده در کارکنفرانس روشنی انداخت.

فیق بصیردهزاد گزینه های اساسی را دراین عرصه از جمله کاربرد کارت های اعتبارنامه واشتراک ازطریق وسایل رسانه ایی جمعی را غرض اشتراک نماینده گان درکارکنفرانس طرح و پیشنهاد نمود.

درین بخش رفقا صفت الله عملیار، داوود کرنزی،احد شفیعی وعارف عرفان دیدگاه های شانرا مطرح نموده و روی گزینه های مطروحه بحث نمودند.

دراین خصوص روی مشکلات متعدد رفقای سازمان حزبی یونان و مشکلات ویژه سازمان ایالتی ناتینگهم کشورانگلستان،مکث صورت گرفت و فیصله بعمل آمد که این رفقا مبتنی برمشکلات موجود می‌ توانند تا ازطریق وسایل وشبکه های متعدد رسانه ایی درکارکنفرانس اشتراک نموده واز حق نماینده گی شان در کار کنفرانس استفاده نمایند.

دربخش دوم اجنداکه بازتاب دهنده محتوای سناریوی کنفرانس شورای اروپایی بود،گزارش اساسی توسط رفیق بصیردهزادبه اجلاس ارایه گردید و بعدازبرخی تعدیلات ،سناریوی جلسه کنفرانس اروپایی به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داده شد.

در تداوم کار اجندا،همچنان روی تهیه و تدوین کارت های رای دهی تدابیروتجویز لازم بعمل آمد.

در پایان تصریح شد که غرض فیصله های نهای،لازم است تا فیصله های موجود به اجلاس آتی شورای اروپایی محول شده وپس از فیصله های نهایی شورای موقت اروپایی مورد تصویب وتعمیل قرارگیرد.

اجلاس پس ازدو ساعت گفتمان به کار خود پایان داد.

کمیسیون تدارک وبرگزاری کنفرانس شورای اروپایی

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۱۰۸ 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

Copyright ©bamdaad 2019