گزارش پیرامون جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان

 

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق پروفیسور محمد داوود راوش رییس حزب روز۵شنبه ۱۰ اسد ۱۳۹۸ در دفتر مرکزی حزب درشهرکابل دایر شد. دراین جلسه مسوولین شعبات مرکزی حزب نیز اشتراک نموده بودند.

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد ومورد تایید قرار گرفت:

۱- استماع گزارش شعبه کنترول و نظارت حزبی درمورد بررسی امورمالی ۱۳۹۷ حزب ،

۲- احیای مجدد شورای ولایتی بامیان،

۳- تدارک برای اجلاس شورای مرکزی حزب.

طبق اجندا رفیق محراب الدین صمدی گزارش خویش را به جلسه ارایه داشت وگفت که چگونگی عواید ومصارف شعبه مالی مورد ارزیابی قرارگرفت. اجناس مربوط حزب نیز دردفتر قید است . درسال گذشته شماری از شوراهای ولایتی حزب حق العضویت های شان را پرداخته ، واعضای حزب به پرداخت اعانه ها به حزب نیز توجه مبذول داشته اند.

پول باقیمانده سال ۱۳۹۷ به حساب سال ۱۳۹۸ حزب انتقال گردیده است . درگزارش از کم کاری شماری ازشوراهای حزبی دررابطه به تدویرجلسات و پرداخت حق العضویت ها تذکر داده شد، شماری ازشوراهای حزبی ارقام دقیق از پرداخت حق العضویت ها ندارند.

رفیق راوش در رابطه به گزارش نظریات وپیشنهاد های خود را به جلسه ارایه نمود. بعدأ شماری از اعضای دارالانشا حزب پیرامون گزارش ابرازنظر نمودند.

درجلسه به قیم های ولایتی در رابطه به سفر ها وچگونگی کار مشخص وموثر آن ها وظیفه داده شد ، طرح مصوبه جلسه درمورد وضع مالی  طی سال ۱۳۹۷ به جلسه پیشکش ومورد تایید قرارگرفت.
طبق ماده دوم اجندا رفیق نصرالله متین که به ولایت بامیان سفر نموده بود، گزارش خود را به جلسه ارایه داشت . درگزارش آمده است که جلسه مشترک با رفقای بامیان دایر، وشورای ولایتی حزب درولایت بامیان ایجاد گردید.در رابطه به وضع موجود کشور و وظایف اعضای حزب در ولایت بامیان طورهمه جانبه صحبت گردید. هم چنان رفیق متین به ولسوالی های یکاولنگ وپنجاب بامیان نیز سفر، وبا شماری ازمردم بامیان روی اهداف و وظایف بعدی حزب در برابر مردم و کشور صحبت نمود . در باره گزارش طرح مصوبه ایی به جلسه پیشکش و پس ازرایزنی مورد تایید قرارگرفت.

درمورد ماده سوم اجندا مبنی بر تدویر اجلاس شورای  مرکزی حزب صحبت صورت گرفته خاطر نشان گردید که پیرامون اهمیت و دستاوردهای کنگره حزب که یک سال ازآن می گذرد، وسیعأ تبلیغ صورت گیرد .

فیصله به عمل آمد تا کمیته سه نفری برای تدارک اجلاس شورای مرکزی حزب در راس رفیق نورستانی تعین ، وهدایت داده شد تا ریکارد وظایف اعضای دارالانشا و بیروی اجراییه حزب ترتیب گردد.

رفیق راوش پیرامون وضعیت کنونی گفتند که کشوردرشرایط و وضعیت خاص قرار دارد. دولت برای انتخابات کارمی نماید وکار در زمینه صلح ادامه دارد. کمپاین انتخابات کمرنگ  بوده، بیکاری افزایش یافته  ، حملات تروریستی ادامه داشته ،و ناامنی ها درنقاط  مختلف کشورازمردم قربانی می گیرد.

ما ازانتخابات ریاست جمهوری حمایت، واز تامین صلح درکشور پشتیبانی می نماییم.

  جلسه که ساعت ۲:۰۰ آغاز گردیده بود حوالی ساعت ۴:۲۰ پایان یافت .

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۳۰۸ 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

Copyright ©bamdaad 2019