جلسه شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان دایر گردید

ساعت ۴ عصر روز شنبه مورخ ۲۷ـ۷ـ۲۰۰۱۹ جلسه شورای کشوری فنلند حزب آبادی افغانستان در شهر هلسینکی دایر گردید. 

جلسه گزارش کارکردهای این شورای را استماع ، پیرامون گزارش بحث های موثر صورت گرفت و حق العضویت ها پرداخت گردید. 

در بخش پیشنهادات و ارایهه نظرات :رفقا  پیرمحمد نوری، آصف همشهر و انجنیر یاسین در مورد فیصله های بزرگ مقامات بالایی حزبی  و عواقب آن بخصوص در مورد پیوستن حزب به یکی از ستاد های انتخاباتی بدون مشوره و نظرخواهی با اعضای حزب نگرانی خود را ابراز داشتند . 

دراخیررفیق رزمیاردرمورد أوضاع جاری کشور، منطقه وجهان بحث مفصلی داشت و همچنان نگرانی رفقا را از فیصله مقامات بالایی حزب بدون مشوره و مراجعه به رفقا بجا دانسته و آنرا تایید نمود. 

جلسه ساعت ۷ شام در فضای دوستانه بکار خود پایان داد. 

بااحترام 

 

ضیاالحق مومنی  

مسوول شورای کشوری فنلند 

حزب آبادی افغانستان