برپایی جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان

 

روز یکشنبه مورخ ۹ سرطان ۱۳۹۸ ساعت ۲ بعداز ظهر جلسه دارالانشا تحت ریاست پروفیسور داکترمحمد داوود راوش رییس حزب دایر گردید.

درجلسه روسای شعبات مرکزی نیز حضور داشتند.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد وبه اتفاق آرا تصویب گردید:
بحث وتصمیم روی انتخاب تکت انتخاباتی ریاست جمهوری .
درآغاز رفیق راوش پیرامون فیصله های دارالانشا وبیروی اجراییه پیرامون انتخابات ، ملاقات ها با تکت های انتخاباتی مفصلا توضیحات ارایه نمودند.
هم چنان پیرامون انکشافات اوضاع داخلی و منطقه ، سیاست پاکستان ، ملاقات های امریکا با طالبان ، مساله صلح وانتخابات ، سفر رییس جمهور به پاکستان ، صحبت ها واظهار نظریات دوطرف پیرامون موضوع به تفصیل صحبت نمود.
پیرامون موضوع رفقا:

آرین ، جانباز، آزاد، رفیعی ، خاوری، عزیزی، ویار، احمدی ، بایانی ، صالحی ، سالارزی، مختار، اوریاخیل، نورستانی و راوش به تفصیل صحبت کرده ، نظریات و تشویش ها ی خود را ارایه کردند که پاسخ های اقناعی داده شد.
دراخیر فیصله شد تاطبق اساسنامه به انتخابات می رویم و به اکثریت مطلق آرا از تیم مورد نظر پشتیبانی بعمل آمد.
در ادامه ستاد مرکزی تعین و وظایف کاری برایشان مشخص شد .
جلسه حوالی ساعت ۶ عصر درفضای دموکراتیک وتفاهم اختتام یافت .

(شعبه تبلیغ وفرهنگ )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۹ـ ۰۲۰۷ 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

Copyright ©bamdaad 2019