برپایی جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان

 

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق پروفیسور داکتر محمد داوود راوش رییس حزب،  بروز۵ شنبه مورخ ۳۰ جوزای ۱۳۹۸ در دفتر مرکزی حزب درشهرکابل دایر گردید.  دراین جلسه مسوولین شعبات مرکزی حزب نیز شرکت نموده بودند.

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد ومورد تایید قرارگرفت .

۱- طرزالعمل حزب آبادی افغانستان پیرامون مکافات حزبی.

۲- بررسی اسناد واجندای جلسه بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان .

طبق اجندا طرزالعمل درمورد مکافات حزبی توسط رفیق راوش رییس حزب به جلسه ارایه گردید.

پیرامون آن شماری از اعضای دارالانشای حزب ابراز نظر نمودند وطرزالعمل ارایه شده مورد تصویب جلسه دارالانشای حزب قرارگرفت.

بعدأ اسناد و اجندای جلسه بیروی اجراییه حزب وگزارش اساسی دارالانشا حزب به جلسه بیروی اجراییه مورد بحث قرارگرفت وتصویب گردید.

جلسه دارالانشای حزب که ساعت ۸ صبح آغاز گردیده بود حوالی ساعت ۱۰ پایان یافت .

 

( شعبه تبلیغ و فرهنگ )

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۲۲۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019