جلسه بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان دایرگردید

 

جلسه بیروی اجراییه حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق پروفیسور داکتر محمد داوود راوش رییس حزب، بروزپنجشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ قبل ازظهر دایرگردید.

 جلسه با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید توسط سعد الله رضایی بکارخویش آغاز کرد.

درجلسه بیروی اجراییه حزب آبادی اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت:

۱- استماع گزارش ازاجراات وظایف انجام شده توسط دارالانشا بعد از تدویرکنگره اسد ۱۳۹۷ .

۲- بحث پیرامون انتخابات ریاست جمهوری وجایگاه حزب در زمینه .

به مناسبت وقایع دردناک اخیرکه دراثرآن تعداد زیاد از هموطنان ملکی وهم چنان منسوبین جوان وشجاع قوای مسلح درسنگرهای دفاع ازوطن شهید شدند ، و برخی از اعضای رهبری حزب آبادی افغانستان منجمله رفیق دیپلوم انجینر سلیمان کامجو ، رفیق پوهاند سید محمد تینگار وفات نموده و رفیق اسدالله ماشوری عضو شورای شهر کندهار حزب آبادی افغانستان وکاندیدای پارلمان درحمله انتحاری جریان کمپاین انتخابات شهید شد، اشتراک کننده گان جلسه برای یک دقیقه سکوت نموده ومراتب احترام شان را ابراز داشتند.

گزارش دارالانشا توسط رفیق محمد داوود راوش که دربرگیرنده اجراات وفعالیت های حزب طی مدت معین بود به جلسه ارایه گردید. گزارش دربرگیرنده تصامیم واجراات دارالانشا وکاروفعالیت شوراهای ولایتی  وشوراهای بیرون مرزی و روابط با احزاب ونهاد های مدنی و اجتماعی بود که مورد تایید جلسه بیروی اجراییه قرارگرفت.

درگزارش از کار وفعالیت حزب آبادی افغانستان در ولایت کابل وسایر ولایات درانتخابات پارلمانی به صورت مفصل معلومات داده شد . طوریکه درگزارش آمده است با درنظر داشت تجارب قبلی وموجودیت فساد گسترده درکشور وعدم کارایی لازم کمیسیون های انتخاباتی ما دراین انتخابات اشتراک کردیم وپیام های وطن دوستانه وترقیخواهانه حزب را به مردم شریف و زحمتکش افغانستان رسانیدیم طی فعالیت های انتخاباتی ازاهداف وآماده گی های حزب آبادی افغانستان به خاطر سعادت وخوشبختی مردم درمحلات مختلف کشور آگاه گردیده اند . طبق گفته رفیق راوش ما دراین انتخابات پیروزهستیم زیرا ما به مثابه یک حزب سیاسی بهتروبیشترازگذشته مطرح وشناخته شده ایم .

مطابق گزارش ارایه شده حزب آبادی افغانستان با عده ای از احزاب وسازمان های دموکرات وترقی خواه کشور درتماس بوده و روابط مستحکم رابرقرار نموده است ، که این روابط و تماس تا به رسیدن به اهداف معین ادامه خواهد یافت .

طی مدت یاد شده شوراهای ولایتی کندز ، کنر وپکتیا ، وشوراهای حزبی بیرون مرزی درکشور فرانسه وآسترالیا فعال گردیده اند وهم چنان آماده گی های لازم برای فعالیت مجدد شوراهای ولایتی فراه ، بامیان و ارزگان اتخاذ گردیده که عنقریب به فعالیت آغاز خواهند کرد.

گام های وسیع به خاطر جذب جوانان و جوان سازی مقامات رهبری حزب برداشته شده که دراین زمینه کسب عضویت دسته جمعی جوانان در ولایات کابل ولسوالی های میربچه کوت، بگرامی و سروبی قابل توجه میباشد وهم چنان عده از زنان پرافتخار ومبارز درسطوح رهبری سازمان های محلی قرار گرفته اند.

حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب آبادی افغانستان به موقع تحت نظرهیأت تحریر ماهنامه چاپ وبه اختیار سازمانها حزبی وعلاقه مندان قرار داده شده است. هم چنان شش درسنامه آماده چاپ و توزیع میباشد .هم چنان ارگان های نشراتی حزب دردنیای مجازی مانند سایت بامداد  و گروه فیسبوکی حزب آبادی ، صفحه انترنتی حزب آبادی ،نشرات دایمی دارد.

درگزارش ازکاروفعالیت همیشگی حزب درایتلاف احزاب دموکرات وترقی خواه کشور به نیکویی یاد گردیده وازآماده گی های بیشتر حزب دراین زمینه به اعضای جلسه معلومات ارایه گردید.این ایتلاف که طی یک اعلامیه مطبوعاتی موجودیت خود را اعلام نمود ، میتواند به مثابه مرکز تجمع نیروهای دموکرات و ترقی خواه و راه رسیدن به یک حزب واحد - مترقی وسراسری کشور محسوب گردد.

درگزارش اساسی درمورد چگونگی لویه جرگه مشورتی صلح آمده است که با وجود عدم دعوت رسمی حزب آبادی دراین جرگه عده ای از اعضای حزب ازطریق ولایات وسازمان های اجتماعی دراین جرگه اشتراک نموده بودند که توانسته اند نظریات واهداف حزب را درکمیسیون ها واعلامیه نهایی جرگه انعکاس دهند.

درپایان گزارش اساسی رفیق راوش از اعضای جلسه تقاضا نمود تا وظایف بعدی شان را بادرنظرداشت شرایط کنونی کشور، رعایت منافع ملی، توجه به خواست ونیازمندی های مردم زحمتکش افغانستان انجام دهند که مورد تایید وپشتیبانی همه جانبه قرار گرفت.

 درمورد گزارش اساسی عده ای از رفقا اظهار نظر نموده ونظریات وپیشنهادات خود را مطرح نمودند. درمورد انتخابات ریاست جمهوری بحث همه جانبه صورت گرفت، دیدگاه ها ونظریات متعدد ارایه گردید. درزمینه فیصله به عمل آمد تا با روشن شدن بیشتر اوضاع وآغاز کمپاین های انتخاباتی کاندید ها، حزب آبادی  تصمیم خود را درزمینه بعد از موافقت وفیصله دارالانشا اعلام وبه اطلاع اعضای حزب خواهد رسانید .

دراخیر درمورد گزارش کار و وفعالیت دارالانشا ، وهم درمورد انتخابات ریاست جمهوری مصوبات جداگانه  به تصویب رسید.

جلسه حوالی ساعت ۲ بعداز ظهر به امید تامین صلح سراسری کشور اختتام یافت ./ ۳۰ جوزا ۱۳۹۸

( شعبه تبلیغ وفرهنگ )

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۲۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019