تدویر ششمین اجلاس کمیسیون تدارک

شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان

                             

اجلاس ششمین دور کمیسیون تدارک وبرگزاری کنفرانس شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان به تاریخ ۱۷ماه جون تحت ریاست رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسئول شورای موقت اروپایی و رییس کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس شورای اروپایی تدویر یافت.

برای جلسه اجندای ذیل مورد تصویب قرار داده شد:

-بحث پیرامون دعوت مهمانان،نمایندگان احزاب همسو،فعالین و کادرهای حزب آبادی افغانستان در کار کنفرانس.

-تعین زمان برگزاری کنفرانس شورای اروپایی. 

در نخستین بخش اجندای کاری،رفیق صفت الله عملیار از بازتاب دیدگاه عالی اجلاس شورای موقت اروپایی وشخص رفیق گرامی کاوه کارمل رییس شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان،در خصوص روند موفقانه کاری کمیسیون ودست آورد های چشمگیر آن در راستای برپایی کنفرانس شوراهای کشوری گزارش داده ونیات نیک رهبری سازمان اروپایی را در خصوص کار کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس شورای اروپایی مورد قدردانی قرار داده واز رهبری شورای موقت اروپایی که بطور مستدام کار کمسیون را مورد توجه،حمایت ومواظبت قرار داده است،اظهار سپاس و امتنان نمود.

درین بخش تصامیم سازنده اتخاذ شده و رویکرد های اساسی برای دعوت مهمانان، نمایندگان احزاب ملی،ترقیخواه،شخصیتهای مستقل سیاسی ،دانشمندان ،فعالین و کادر های حزبی در کارکنفرانس،تدارک دیده شد.درین عرصه ضرورت مشاورت باشورای موقت اروپای و گفتمان باروئسای شورای های کشوری نیز مطرح گردید.

در بخش دوم اجندای جلسه در پیرامون زمان برگزاری کنفرانس بحث صورت گرفت و باتوجه به جریان رخصتی های تابستانی و تسهیل شرایط لازم برای برپایی کنفرانس باشکوه و تامین مشارکت بخش کثیری از نمایندگان در کار کنفرانس، فیصله بعمل آمد تا اجلاس کنفرانس موازی به ختم کامل دوران رخصتی های تابستانی به روز یکشنبه به تاریخ ۱۵ سپتامبر در کشور المان دایر گردد.

در بحث پیرامون اجندارفقا بصیر دهزاد،احد شفیعی وعارف عرفان صحبت نموده،طرح ها،نظریات و دیدگاه های شانرا برای غنابخشی محتویات اجندا و برپایی کنفرانس شورای اروپایی مطرح ساختند.

پس ازتکمیل مواد اجندا،جلسه در فضای همیاری ورفیقانه به کار خود پایان بخشید.

 

با درود های رفیقانه

صفت الله عملیار

مسوول کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۱۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019