گزارش جلسه شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

جلسه شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان ساعت ۷ شام روز پنجشنبه مورخ دهم جون ۲۰۱۹ از طریق شبکه پالتاک برگزار شد.

در آغاز جلسه رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسؤول شورای مؤقت اروپایی نصاب و نظم کاری جلسه را اعلان نموده و از رفیق کاوه کارمل رییس شورای مؤقت اروپایی حزب آبادی افغانستان تقاضا نمودند تا کار جلسه را آغاز نمایند.

رفیق کاوه کارمل ابتدا اجندای جلسه را غرض رأی‌ گیری برای اشتراک کننده‌ گان جلسه پیش نمودند که اجندای زیرین به‌ اتفاق آرا تصویب گردید:

۱ ـ ارایه گزارش کمیسیون تدارک کنفرانس اروپایی پیرامون تدویر کنفرانس‌ها و جلسات حزبی در شوراهای کشوری

گزارش دهنده: صفت الله عملیار مسوول کمیسیون.

۲ ـ بررسی پیشنهادات کمیسیون تدارک کنفرانس اروپایی در باره تصویب تاریخ و محل تدویر کنفرانس شورای اروپایی.

۳ ـ پیشنهادات، نظریات و انتقادات.

رفیق کاوه کارمل در بخش ماده اول اجندا اظهار داشتند که کمیسیون تدارک کنفرانس اروپایی طی این مدت کارهای مثمر و ارزنده‌ ایی را انجام داده‌ اند و بخش مهم وظایف شان که عبارت از انتخاب نماینده گان برای کنفرانس است به‌ طور موفقانه به پایان رسیده است. امروز در گام نخست مطابق اجندا از رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای موقت اروپایی و رییس کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی تقاضا می‌ گردد تا از کارکردهای کمیسیون در این زمینه گزارش فشرده‌ ایی ارایه نمایند.

سپس رفیق صفت الله عملیار رییس کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی گزارش همه‌جانبه‌ ایی به شورای موقت اروپایی ارایه نمودند که در قسمتی از آن آمده است: کمیسیون تدارک مرحله دوم کار خویش را که عبارت بود از راه‌اندازی تدویر کنفرانس‌ها و جلسات حزبی در شوراهای کشوری در روشنی با مواد طرزالعمل دارالانشای شورای مرکزی ح.آ.ا و مطالبات رهنمودی در مورد تدویر کنفرانس‌ها و جلسات حزبی مورخ ۲۵ مارچ ۲۰۱۹ شورای موقت اروپایی پلان و عملی نمود. مطابق فیصله کمیسیون تدارک ، پروسه جلسات انتخاباتی شوراهای حزبی طبق گراف تنظیم شده از تاریخ ۲۶ اپریل الی ۲۶ می ۲۰۱۹ در (۱۰) شورای کشوری و (۱۰) شوراهای ایالتی و شهری با روحیه رفیقانه و شفافیت برگزاری شده است که کمیسیون تدارک کنفرانس اروپایی خبر برگزاری این جلسه‌ ها را به‌ موقع در تارنمای بامداد ارگان شورای اروپایی و برگه فیس بوکی حزب به نشر رسانیده است. همچنان در کار برخی از شورها نواقص هم وجود داشته که می‌ توان از ضعف در کارکمیسیون شمارش آرا، عدم استفاده از برگه‌های رأی‌ دهی و عدم ارسال به‌ موقع فهرست نماینده منتخب نام گرفت.

همچنان در رابطه ماده اول اجندا نخست رفیق کاوه کارمل از گزارش همه‌ جانبه و مبسوط رییس کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی سپاسگزاری نموده و تذکر دادند که در این مدت در جریان کارکرد‌های کمیسیون قرار داشته و گزارشی که از جانب رفیق عملیار ارایه گردید بازتاب کارکردهای کارشناسانه و با تدبیر کمیسیون است. در جلسه امروزی ما روی پیشنهادهای کمیسیون تصامیم معینی اتخاذ خواهیم نمود و از اشتراک کننده گان نشست امروزی تقاضا می‌گردد تا دیدگاه‌های شان را پیرامون گزارش کمیسیون و پیشنهادهای شان ارایه نمایند.

در نشست شورای موقت اروپایی رفقا هریک: بصیر دهزاد، صمد کارمند، عبدالاحد شفیعی، سرور زهتاب، داود شجاع زاده، ولی محمد زیارمل، عمر فیض، انجنیر نعمت و عارف عرفان پیرامون گزارش کمیسیون، کارکردها و پیشنهاد‌های کمیسیون صحبت نموده و در مجموع کار کمیسیون را ارزنده و مثبت ارزیابی نمودند.

در بخش بعدی اجندای جلسه، اعضای شورای موقت اروپایی در مورد برگزاری کنفرانس اروپایی فیصله نمودند که کنفرانس به‌ طور حضوری دایر گردد و مطبق به جمع‌ بندی دیدگاه‌ها و نظریات رفقا که توسط رفیق کاوه کامل صورت گرفت خاطرنشان گردید بهترین گزینه برگزاری جلسه حضوری کنفرانس بوده، سهمگیری مستقیم و فعال  و مشارکت اکثریت رفقا برای تحکیم دموکراسی درون حزبی مثمر بوده و همچنان استفاده از گزینه‌های تخنیکی و سایر امکانات به شمواز جمله اعطای اعتبارنامه‌ های رأی‌ دهی را غرض مشارکت رفقای نماینده از کشورهای که مشکلات دارند و در اجلاس به‌ طور حضوری شرکت نمی‌توانند باید در نظر گرفت. شورای موقت اروپایی مسؤولیت سیاسی دارد تا در کنفرانس پیشرو وحدت و یکپارچه گی حزب در اروپا متبارز باشد، ما در آستانه یک حرکت سیاسی با اهمیتی هستیم که در محور آن تفاهم و مشارکت وسیع اعضای حزب قرار دارد.  بناً ما باید نظر به امکانات واقع‌ بینانه برخورد نماییم، ما مسوولیت مشترک داریم، شورای موقت اروپایی و کمیسیون برگزاری کنفرانس تا آستانه کنفرانس وظایف جدی سیاسی، تبلیغاتی، تشکیلاتی، فکری و روانی دارد و وظیفه‌ داریم و تلاش نماییم تا از کادرها مواظبت و پاسبانی نماییم.

شورای موقت اروپایی در رابطه با محل برگزاری کنفرانس بعد از بحث همه‌جانبه و با درنظرداشت پیشنهادهای واصله به‌ اتفاق آرا فیصله نمود تا کنفرانس اروپایی در کشور المان برگزار شود و برای کمیسیون تدارک کنفرانس وظایف معینی در زمینه محول گردید.

همچنان شورای موقت اروپایی با اکثریت آرا فیصله نمود تا کنفرانس اروپایی بعد از ختم رخصتی ‌های تابستانی در اروپا برگزار گردد.

جلسه شورای موقت اروپایی حوالی ساعت یازده شب در فضای رفیقانه پایان یافت.

با درودهای رفیقانه

صفت الله عملیار

سکرتر مسوول شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۱۷۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019