پیرامون نام حزب آبادی افغانستان

 

نام فـروردین نیــارد گل به  باغ

شب نگردد روشن ازذکر چراغ

«مولوی »

 

درباره نام ونام گرایان باید گفت که ده قرن مبارزه نومنالیست ها وریالیست ها درقرون وسطا ادامه یافت. نومینالیزم وریالسیزم هردو مکاتب ایدیالستی آن دوران بودند که در دوره ظلمت ، افکار قرون میانه را فراگرفته بود ومکتب های فکری اثرگذاری در تاریخ تفکر به شمارنمی آیند. ولی از آنجای که عده ای به معنی اصلی تفکر که پرداخت ژرف به ماهیت واژه هاست توجه نفرموده اند. لازم به تبیین واژه آبادی پیش آمد. آبادی درلغت نامه دهخدا ، معین وعمید علاوه برمعانی، عمارت آبادانی، سازندگی ومعمور بودن دربرابر ویرانی ویرانه وبربادی ،آمده است. هم چنان به معنی سعادت، زنده گی ، تمدن ، فرهنگ ، توسعه ، رونق وشهر نیز بکار برده شده ومعناهای آبادی شمرده می شوند . درتمدن فرهنگ، توسعه و رونق همه اقشار جامعه سهیم بوده وحزب آبادی حزب تمدن ، فرهنگ، توسعه و رونق که بادستان انسان وانسان زحمتکش ساخته می شود، است. درآبادی و توسعه همۀ وسایل کار از داس وچکش گرفته تافابریک وماشین ، آموزگار وروشنفکر، کاگرودهقان ، پیشه ور وکار فرما شامل اند. ماکه از طرفداران افغانستان آزاد، آباد، مستقل وسربلند هستیم واژه آبادی رابه مفهوم وسیع کلمه درنظر داریم، نه صرف به مفهوم جرثقیل ساختمانی، انسان وانسان زحمتکش محور آبادی است وسعادت انسان نیز درآبادی مادی ومعنوی آن است وسعادت انسان محور مبارزه ما می باشد. آبادی می خانه زویرانی ماست جمعیت کفراز پریشانی ماست خیام کلمه آبادی از متن گویش های مردمی ، مردم ما گرفته شده وبرای همه گان مفهوم است وکاربردارد . پیروبرنا باسواد وکم سواد وحتا بی سواد آن را می داند وخوب استفاده می کند.از ژرفای برداشت هاودریافت ها وفهم توده یی برخاسته وکاملا بجا نامگذاری گردیده است، در زبان های ملی ما کاربرد یکسان دارد وهر وطندار پشتون ، تاجک ، ازبیک ، هزاره ، بلوچ، پشه ای،ایماق ترکمن ودیگران آنرا می دانند. شاید درنگاه نظری ومجرد مفهوم آبادی را ساختمان ترجمه کنیم .ولی مساله طور دیگری است!

آن گاهی که دهخدا آن را مترادف سعادت می داند، از صلاحیت ما بدور خواهد بود که همردیف بودن سعادتش را حذف کنیم وآن را صرف ساختمان ترجمه نماییم . ازجانب دیگر برنامه حزب ما ، نشان آن ورنگ بیرق (پرچم) حزب با نام حزب تطابق کامل داشته وبمثابه جریان ملی ، دیموکرات وترقی خواه عمل مبارزه ما، ملاک حقیقت مبارزه ماست . حزب آبادی افغانستان حزب برنامه محور است که محور مبارزه حزب سعادت انسان است وسعادت درکلمه آبادی مضمراست. بزرگان ما که می گفتند افغانستان آباد ، نشاید که منظور شان افغانستان ساختمان بوده باشد که نبوده ، به معنی افغانستان معمور، باسعادت مرفه با توسعه ،تمدن ، فرهنگ وپیشرفت بوده است. ویک تذکار جزیی که شاید خیلی مهم نباشد وآن این که در ردیف نام احزاب که خیلی ها متعدد اند جایگاه نخست به ترتیب الفبای می یابد، که دربسا موارد حرف (م ) دراخیر می آمد و ارایه طرح وصحبت وابراز نظر محدود می گردید. به هرصورت آنانی که به تحلیل تاریخی منطقی آشنایی دارند نیک می دانند که واژه ها بار معنای خود را با زمینه وزمانه خودشان در می یابند. واژه آبادی از غنا مند ترین واژه های مورد کاربرد در زبان های ملی ماست ، واگر کاری به ترجمه آن در زبان های دیگر داشته باشیم، نیز با این واژه درآن زبان ها باید برخورد تاریخی منطقی وزبان شناسانه نماییم تا از ابهام رها شویم .

ای هیواده ، ای هیواده، دافغان خوږه هیواده     زمونږ پته ، زمونږ عزته ، تل آباد اوسی آباده  

ازسروده زنده یاد محسور جمال دراین جا نیز آباد اوسی به معنی ساختمان یاودانول، یاودانی ، یا ودان اوسی نیامده . باید دریافت که کلمات درمتن فرهنگ وفلکلور وادبیات واشعار غنای چه بار معنای رابه خود گرفته ودارند.آنانی که هویت خود را دراین نام، به اصطلاح نمی یابند ، باید بدانند که از داس وچکش تا گراری خوشه گندم طوریکه اشاره شد، درآبادی شامل است، علاوه برسعادت و رفاه انسان که سخت به آن ابراز احساسات می کنند، نمی نگاریم که این جمع دوستان به مثابه مغزهای متفکر به تحلیل ، ارزیابی وصلاحیت ارگانهای حزب محبوب شان حزب آبادی افغانستان به دیده خدای نکرده اندک بی باوری می نگرند. اینجا در رهبری حزب خرد جمعی حاکم بوده وهست. وبدینگونه نام آبادی با درنظرداشت غنامندی آن گذاشته است .مصوبه آن که ازطرف کنگره به بیروی اجراییه تفویض صلاحیت گردیده بود به شوراها فرستاده شده است .

 

با درود

 

شعبه تبلیغ و فرهنگ حزب آبادی افغانستان

  

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۱۲۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019