تدویر پنجمین اجلاس کمسیون تدارک و برگزاری کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

مورخ ۲۷ می ۲۰۱۹

 

اجلاس کمسیون تدارک کنفرانس شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای موقت اروپایی و رییس کمسیون تدراک کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان دایر گردید.

برای پیشبرد وتداوم کاری اجلاس وتعین خطوط کاری آن اجندای ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

-  گزارش مختصرپیرامون تدویرکنفرانس ها و جلسات حزبی در شوراهای کشوری جهت انتخاب نماینده گان برای کنفرانس   .
-  بررسی پیشنهادات ویژه شوراهای کشوری هالند والمان برمصداق نورم نماینده گی درخصوص انتخاب نماینده گان سازمانهای مربوط.

در آغازکلام رفیق صفت الله عملیار تصویر کلی و واقعی جریان کنفرانس ها در شوراهای کشوری اروپایی را به نمایش کشیده و از انجام موفقانه پروسه انتخابات در شوراهای کشوری که مبتنی بر فضای دموکراتیک وبرحسب نورم های پذیرفته شده براه افتید،گزارش مختصر ارایه نموده و آنرا به مثابه موفقیت درخشان و دست آورد سترگ برای شورای موقت اروپایی حزب ارزیابی کرد.رفیق عملیار همچنان از بازتاب وسیع و گسترده کار جلسات در رسانه های حزبی یاد آوری نموده وازسطح استقبال بی پیشینه اعضا و هواداران حزب از پروسه تدویر کنفرانس ها در شوراهای کشوری سخن گفت.

سپس رفقا: داود کرنزی ،احد شفیعی ،بصیر دهزاد وعارف عرفان به سخنرانی پرداخته وبلنوبه هریک بطور فشرده ومختصر از سازمان های تحت قیم کاری واجلاس سازمان های مربوط گزارش ارایه نموده وبرنکات کلیدی وکاربست تجارب مثبت و زوایای ضعیف پروسه تدویر کنفرانس ها دیدگاه های شانرا ارایه داشتند.

در اجلاس تذکر بعمل آمد که تدویر کنفرانس‌های حزبی پس از ایجاد خلای تشکیلاتی وسازمانی در شورای اروپایی که در پروسه وحدت ها ایجاد شد، به مثابه تکانه قوی ونیرومند بربدنه شورای اروپایی محاسبه شده وخون های تازه را داخل شریان سازمانی شورای اروپایی نموده و بر تشکل،بسیح ،اتحاد وهمبسته گی سازمان اروپایی اثرات حیاتی برجاگذاشت.دراین نشست تذکر بعمل آمد که سطح مشارکت اعضای حزب  در کار کنفرانس بسیار بالا بود و کنفرانس توانست تا با یک جهش اثرگذار بخشی اعظم سازمانهای حزبی را شامل کارزار مبارزه سیاسی سازد.

شاملین اجلاس  ابراز امید واری نمودند تااتمسفیر وشرایط لازم ورفیقانه را برای تدویر کنفرانس شورای اروپایی تامین نموده  و تداراکات اساسی را دراین خط پیریزی نمایند. همچنان اجلاس موضوع نماینده گی رفقای یونان را در کنفرانس شورای اروپایی مورد گفتمان قرار داده ،برحق نماینده گی رفقای یونان تاکید نموده و گزینه های اساسی را جهت نماینده گی رفقا در کنفرانس شورای اروپایی مورد بحث قرارداد.

اجلاس تدارک کنفرانس، برخی تجویزات لازم را برای تهیه اسناد کنفرانس شورای اروپایی اتخاذ نموده وموضوع زمانبدی کنفرانس ومحل تدویر کنفرانس را مورد بحث قرار داده و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ نمود.

در اخیر برخی دیدگاه ها ونظریات پیشنهادی برای  اجلاس مطرح گردید که برغنامندی کار اجلاس تاثیر گذار بود.

پس از مباحثات معین در فضای کاملا رفیقانه اجلاس کمسیون تدارک با حصول دست آوردهای معین پایان یافت.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۹۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019