برگزاری اجلاس شورای کشوری یونان حزب آبادی افغانستان

 

اجلاس شورای کشوری یونان حزب آبادی افغانستان ساعت دو بعد از ظهر مورخ ۲۵-۵-۲۰۱۹ در شهر آتن برگزار شد.

نخست نصاب اجلاس به ‌وسیله رفیق حیات الله غزنوی مسوول شعبه تشکیلات ابلاغ گردیده و خاطر نشان گردید که از جمله ۳۵ تن اعضای در کشور یونان به تعداد ۲۸ تن در جلسه امروزی اشتراک داشته و ۳ رفیق بنا بر معاذیری موجه در کار جلسه اشتراک نکرده‌اند. اجلاس شورای کشوری یونان به ‌اتفاق آرای جلسه به کار رسمی خویش آغاز کرد.

سپس رفیق ابوبکر فیض رییس شورای کشوری یونان هدف برگزاری نشست را توضیح نموده و اجندای جلسه را غرض نظرخواهی به حاضران جلسه پیشکش گردید که به‌اتفاق آرا دو ماده آتی تصویب گردید:

۱ ـ گزارش فشرده رییس کشوری یونان.

۲ ـ انتخاب ۱۲ تن نماینده برای اجلاس اروپایی حزب آبادی افغانستان

سپس رفیق ابوبکر فیض ضم گزارش فشرده از کارکردهای شورای کشوری یونان اظهار داشت که برگزاری اجلاس اروپایی حزب آبادی افغانستان در شرایطی که کشور ما دچار بحران‌های شدید سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و فساد گسترده در همه عرصه‌ های زنده گی مردم بیداد می ‌کند از اهمیت بسزای برخوردار است. این اجلاس باید با روحیه رفیقانه و همدلی و همسویی با وحدت و یک پارچه گی کامل برگزار شود. نماینده‌های اجلاس باید بتوانند فضای همخوانی و همگرایی را با اتخاذ تصامیم شفاف و مستقل تحکیم بخشند. اجلاس باید بتواند زمینه انتخاب کادرها و چهره‌های خوشنام و باتجربه را محیا سازد تا از مظاهر و پدیده‌های منفی‌ای که در حزب نفوذ کرده است جلوگیری گردد، بدون شک انتخاب کادرهای صادق به آرمان حزب می‌ تواند تکانه‌ ای نیرومندی برای بسیج رفقای که نه‌چندان دور با ما در یک صف و حزب واحد می ‌رزمیدند و امروز از ما و حزب فاصله گرفته ‌اند، باشد. بسیج و تشکل دوباره این رفقا به اعتبار حزب افزوده و شورای اروپایی آینده ما توان انجام وظایف بهتر و بزرگ ‌تر کسب کرده و به بهترین ممد و کمک کننده به خاطر تحقق آرمان‌های حزب برای رفقای مرکز در مبدل می ‌گردد.

بعداً رفقا هر یک رضا غلامی، خادم حسن مرزا و رفیق حیات غزنوی پیرامون اجندای مطروحه ابرازنظر نمودند. صحبت کننده گان اجلاس برای کمسیون محترم تدارک اجلاس و شورای موقت اروپایی روی پیشنهاد قبلی ‌شان تأکید ورزیدند. همچنان خاطرنشان گردید که زمینه‌های اشتراک فعال نماینده گان یونان را جداً مورد توجه قرار گیرد و گزینه‌ های اعطای اعتبارنامه‌ها از جانب نماینده‌های اجلاس از کشور یونان را برای نماینده‌ های باصلاحیت شان غرض رعایت اصول رأی دهی مطالعه گردد.

در بخش بعدی اجندای جلسه به تعداد ۱۲ رفیق به حیث نماینده به اجلاس اروپایی به ‌اتفاق آرا انتخاب گردیدند.

با درود

ابوبکر فیض

رییس شورای کشوری یونان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۸۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019