گزارش جلسات در شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

 

درمطابقت با خطوط رهنمودی کمیسیون محترم تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان ، شوراهای ایالتی ویانا ، اوبراوسترایش و فرالبیرگ حزب آبادی افغانستان در اتریش طی نشست های جداگانه (۱۲ تا ۱۹ ماه می ۲۰۱۹ میلادی ) فعالیت های  شوراهای مربوطه را مورد بحث و ارزیابی قرارداده و متکی بر اصول و رهنمود های تعین شده در فضای آزاد ، رفیقانه  و دموکراتیک نماینده گان شانرا برای کنفرانس اروپایی حزب انتخاب نمودند.

در اجلاس شورای  ایالتی اوبراوسترایش که تحت ریاست رفیق فقیرکارمند ، معاون شورای کشوری اتریش بروز دوازدهم ماه می ۲۰۱۹ میلادی دایرگردید، رفیق کارمند فعالیت های سازمان را درسال گذشته میلادی با دید انتقادی بررسی، و برای بهبودی امور سازمانی پیشنهاد نمود تا در اجلاس آینده  درباره تجدید ساختار و تدوین برنامه کاری تصمیم گرفته شود. دراین نشست یک رفیق جدید به شورای ایالتی جذب گردید که موصوف  درکار جلسه شرکت نمود .

دربخش دوم کارنشست به مساله انتخاب نماینده  برای کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان پرداخته شده و درنتیجه رفیق فقیر کارمند به حیث نماینده برای کنفرانس اروپایی انتخاب گردید.

علاوتاً جلسه شورای ایالتی فورالبرگ حزب آبادی افغانستان دراتریش بروز ۱۸ ماه می تحت ریاست رفیق جنرال سید رسول تشکیل جلسه داد.درنخست گزارشی از فعالیت های انجام شده و جمع آوری حق العضویت های یکنیم ساله توسط رییس شورا ارایه شد.

گزارش ارایه شده از کارکردهای شورا مورد تایید شرکت کننده گان  سازمان قرارگرفت.

دربخش بعدی جلسه مطابق برنامه کاری نشست موضوع انتخاب نماینده برای کنفرانس اروپایی حزب مورد بحث قرارگرفت که درنتیجه رفیق سید رسول با رعایت نورم نماینده گی از سوی آن شورا به صفت نماینده انتخاب گردید .

بتاریخ ۱۹ می ۲۰۱۹ میلادی جلسه شورای ایالتی ویانای حزب  دایر شد. درآغاز نشست پس از اعلام نصاب  توسط رییس شورا ، جلسه تصمیم گرفته شد تا اجندای نشست روی تدویرکنفرانس اروپایی و برگزاری انتخابات اختصاص داده شود، زیرا شورا دراجلاس مورخ ۲۲ اپریل ۲۰۱۹ میلادی خود به ارزیابی فعالیت های سال گذشته وبرنامه کاری نوین به گونه مفصل بحث نموده بود .

جلسه در فضای دموکراتیک و تکیه بر اصول زرین زنده گی حزب ما پس از رایزنی  درباره اجندا ، با ده رای موافق  و یک رای مخالف به کارآغاز نمود .

رییس شورای کشوری اتریش فراخوانی کنفرانس اروپایی و انتخاب شورای جدید اروپایی را رویداد بس مهمی دانسته  و از اعضای سازمان تقاضا نمود تا درفضای همدلی و وحدت اندیشه وعمل برای برگزاری موفقانه وتصمیم گیری های استقامت دهنده این کنفرانس با شکوه تلاش نمایند .

درگفتمان و مباحثه پیرامون درونمایه کاری ، شیوه های عملکرد و چگونگی شرکت در کنفرانس اروپایی حزب همه شاملین نشست سهم گرفته و دیدگاه های خویش را بیان نمودند .

پس از ابراز نظر و رایزنی های رفیقانه پیشنهاد گردید تا همه کسانی که علاقمند کاندید شدن برای انتخابات کنفرانس اروپایی باشند به طور آزاد و دموکراتیک در این پروسه سهم بگیرند. درنتیجه انتخابات شفاف ، آزاد و دموکراتیک به تعداد  ۵ رفیق به اتفاق آرا به حیث نماینده شورای ایالتی ویانا حزب انتخاب شدند.

در پایان این نشست حق العضویت چهار ماه اول سال روان میلادی جمع آوری گردید.

شورای کشوری اتریش با آماده گی بسوی کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان گام گذاشته ، آرزومند است  تا کنفرانس سازمان اروپایی حزب ما در فضای صمیمت رفیقانه هرچه با شکوه تر برگزارشده  و با کارخلاق و سرچشمه گرفته ازخردجمعی ، دورنماهای امید بخشی برای فعالیت های پیروزمندانه  سیاسی  و سازمانی در راه تحقق اصول  و آرمان های دموکراتیک ، عدالت پسندانه  و ترقی خواهانه حزب محبوب ما  گشوده شود .

بادرودهای رفیقانه

فاضل دلزاده

رییس شورای کشوری اتریش حزب آبادی افغانستان

ویانا ، اتریش

مورخ ۲۲ ماه می ۲۰۱۹ میلادی

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۶۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019