گزارش جلسه شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان

 

جلسه شورای کشوری بلجیم حزب آبادی افغانستان تحت اجندای ذیل دایر گردید:

- اشتراک درکنفرانس شورای اروپایی با تقدیم کاندیدان شرکت کننده شورای ما،

- کاندیدان به تعداد چهار تن،

- نظریات و پیشنهادات.

اجندای طرح شده به اتفاق آرا مورد تایید قرارگرفت. 

در جریان نشست رفقا هر یک :

داود شجاع زاده، گل احمد باز ساز، امین حکیمی و یاسین صادقی به اتفاق ارا بحیث نماینده گان شورای کشوری بلجیم حزب غرض اشتراک درکنفرانس اروپایی انتخاب شدند .

دربخش نظریات و پیشنهادات، هردو گزینه (وریانت)هم جلسه حضوری و هم پالتاکی  کنفرانس با ارجحیت ها نسبت به یک دیگر مطرح گردید.که به تصمیم رهبری شورای اروپایی مؤجه وقابل تایید قرارگرفت.

جلسه حدود دو ساعت را در فضای صمیمیت همرزمی  رفیقانه احتوا نمود .

در ختم با شعار به پیش به تدویر کنفرانس موفقانه و همدلی اعضای شرکت کننده.جلسه خاتمه پذیرفت.

با درودها

یاسین صادقی

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۰۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019