جلسه شورای ایالتی نورد راین وستفلن ، شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان دایر گردید

 

در دستورکار این جلسه حضوری  که بروز ۱۷ می ۲۰۱۹ ترسایی مثل همیشه درفضا رفاقت و وحدت كامل برپاشده بود ، مساله انتخابات نماینده گان برای کنفرانس اروپایی  حزب جا داشت.

دراین نشست ضمن ارایه گزارش از اجراات کاری شورا ، انتخابات برای شرکت درکنفرانس اروپایی حزب مطابق نورم تعین شده  ازسوی کمیسیون تدارک برای تدویر کنفرانس اروپایی حزب و ایجاد شورای اروپایی جدید صورت گرفت.

جلسه سه  رفیق  را منحیث نماینده منتخب درفضا وحدت انتخاب کرده ، و آنها را  به رییس شورای كشوری المان معرفی نمود. 

علاوتا در این نشست حق العضویت ها تا آخر سال ٢٠١٩ تصفیه گردید. 

درجلسه رفقا هریک : زرغونه بریالی،  واسع صمدی ، زبیر شیرزاد ، حمید کیانور و حاجی عزیز حبیب زاده  در رابطه به مسایل امنیتی کشور، انتخابات پیش رو و همچنان انتخابات شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان صحبت های همه جانبه نمودند. 

کارجلسه در فضای صمیمانه ، و با مهمان نوازی رفیق گرامی واسع صمدی به پایان رسید .

با احترام

عزیز حبیب زاده 

شهر ایسن المان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۱۹۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019