کنفرانس حضوری شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان برگزارشد

 بروز یکشنیه  ۱۲ می  سال روان ترسایی کنفرانس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان دایرگردید. دراین کنفرانس رفقای پیشکسوت و سابقه دار حزب  و عده ایی از علاقمند نیز ازسوی شورای کشوری حزب دعوت شده بودند، ازاین جمع رفقا و دوستان :

داکترنجیب الله مسیر،  احسان واصل، عبدل محمد کارورز، ولی شاهپور، مقیم احمدی و خیبر دراین نشست شرکت نموده بودند.

با اعلام رسمیت یافتن کنفرانس برنامه کاری ذیل برای کنفرانس پیشنهاد گردید:

ـ ارایه گزارش اساسی طی دوسال کار و فعالیت شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان.

ـ ارایه سوالات ، دیدگاه ها و انتقادات غرض بهبود شیوه های کارحزبی درسطح شورای کشوری و سازمان اروپایی .

ـ انتخاب نماینده گان به کنفرانس شورای اروپایی.

ـ  ارزیابی و نتیجه گیری ازکار جلسه. 

ـ قطعنامه کنفرانس.

در آغاز کارکنفرانس، رفقا به احترام رفته گان و شهدای حزب ما و شهدای مظلوم کشور که از اثر حملات وحشیانه بنیادگراهای وحشی جان های شانرا از دست میدهند به پا ایستاده و برای یک دقیقه سکوت کردند.

سپس از روزمادر که مصادف به همین روز بود با خوانش پارچه شعری توسط رییس شورا  و توزیع گلبرگ هایی از جانب رفیق فهیمه زهتاب به مادران گرامی از این روز تجلیل بعمل آمد .

در ادامه کار کنفرانس، گزارش اساسی شورای کشوری دررابطه به کارکردهای رفقا توسط رفیق محمد سرور زهتاب رییس شورای کشوری هالند حزب پیشکش گردید که دربخشی ازآن دررابطه به بهبود و راهکارهای کارحزبی و ایجاد وحدت وعمل چنین آمده است:

« کنفرانس ما نباید صرفاً  بخاطر انتخاب نماینده گان تجسم یابد، بلکه تقویه و ایجاد روحیه اعتماد و کارمشترک را در اتیه نیزمشخص کند و پیام آورخوبی باشد درامر توسعه و گسترش کارهدفمند حزبی. اطمینان دارم که با ارایه نظریات سودمند، تکمیلی و غنابخش راه بیرون رفت از دشواری ها و کمبودی ها را به ساده گی یافت و مسوولیت پذیری را بیش از پیش در وجود فرد فرد رفقای ما تامین نمود. آنچنانی که گنگره ماه اسد سال ۱۳۹۷ خورشیدی ما را در جهت دقت و حوصله مندی بیشتر، ارتقای سطح مسوولیت پذیری از سطوح پایینی الی  قدمه های بالایی حزب فرامیخواند، ما نیز بمثابه کسانی که دربرابر اساسنامه و برنامه عمل حزب سوگند یاد نموده ایم مکلف به اجرای این فراخوان هستیم .»

 درگزارش از جذب ۱۰ رفیق طی سال ۲۰۱۸  ترسایی، همچنان از جمع آوری ۵۸۵۰ یورو طی سال دو سال گذشته یادآوری شد.

در ادامه کار کنفرانس شماری از رفقا پیرامون گزارش اساسی نشست ابرازنظرنموده و سخنرانان با تایید گزارش اساسی، دیدگاه های تکمیلی و بعضاً نقادانه شان را در فضای کاملاً باز و دموکراتیک با حاضرین اجلاس شریک ساختند. دربخشی از صحبت های رفیق زیارمل عضو شورای مرکزی حزب چنین آمده است :

« رفقا !
ضمن اینکه ابتکار هیات اجراییه شورای کشوری هالند در راس رییس شورا رفیق زهتاب بخاطر تدویر کنفرانس حضوری شورای کشوری هالند که امروز با شور و هیجان و با شکوه تمام تجلی دارد را تمجید نموده و به ایشان تبریک میگویم، باید به حکم وجدان  اذعان نمایم  که در این اواخر نه همه بلکه در وجود بعضی اشخاص و افراد علاقمند به مساله زبانی، تباری و قومی بوی گند فاشیزم دری، تاجک و پشتون به مشام میرسد که هردو بلاخره به راست افراطی سقوط خواهند کرد که خلاف مکتب و راه و رسم رفیق فقید کارمل بزرگ میباشد. همه ما بایست شمشیر مبارزه را علیه آنانی که میخواهند حزب ما در گودال مسایل قومی و سمتی سقوط دهند از نیام بکشیم و آشتی ناپذیر علیه این پدیده شوم مبارزه نماییم، زیرا ما در گذشته ها نیز زهر این نابسامانی ها را چشیده ایم.»

همچنان رفیق بصیر دهزاد عضو شورای مرکزی ح.ا.ا نیز پیرامون تحکیم اعتماد مشترک در شوراهای کشورهای اروپایی و بخصوص آنانیکه انتقاد را نپذیرفته و آنرا شکل دیگری توجیه میکنند بایست آنانرا متوجه ساخت و راه حل های مناسبی دربرابر ایشان قرار داد.

در اجلاس رفقای محترم هر یک: سید طاهر شاه پیکارگر، دوکتورحبیب منگل، عباس دهاتی، صلاح چهاردهی وال، حفیظ مصدق، آقا محمد نورانی، خانم ماری کریمزاده، فرید سیاوش، خانم پروین سید، شعیب اسحاق زی، ولی شاهپور، داکتر نجیب مسیر، رزاق طلوع، خانم سیده طلوع و عمرفیض در رابطه به رهنمود جدید در باره  پرداخت حق العضویت ها، اثرگذاری سازمانهای حزبی بالای شورای اروپایی، ایجاد کمیسیون های تخصصی در مرکز بخاطر خودکفایی حزب از لحاظ مادی، بلند رفتن سطح بازخواست در حزب، تماس سیستماتیک شوراهای مافوق با مادون، اهمیت دادن به نظریات و طرح های رفقا از جانب مقامات بالایی حزبی، داشتن موضعگیری های مشخص از جانب رهبری حزب، جذب نیروی جوان به حزب، تحکیم وحدت رهبران حزبی...و سایر مسایل مهم  پیشنهادات، دیده گاها، انتقادات و نظریات مفید شانرا با حاضرین شریک ساختند که مورد تایید رفقا قرارگرفت .

دربخش بعدی کارکنفرانس درفضای دموکراتیک با رای سری و مستقیم به تعداد ۲۰ رفیق به حیث نماینده به کنفرانس شورای اروپایی حزب انتخاب گردیدند که ازجانب رییس شورای کشوری به این مناسبت برایشان تبریک گفته شده و برای نماینده گان منتخب در وظایف مبرم و شریفانه شان درانتخاب بهترین ها درکنفرانس شورای اروپایی با حکم وجدان موفقیت آرزو گردید.

درادامه کار کنفرانس رفیق گرانقدر نوراحمد نورعضو پیشین بیروی سیاسی ح د خ ا ـ حزب وطن،  با صحبت های مبسوط و رهنمود دهنده، رفقا را به وظایف و مسوولیت های بعدی شان متوجه ساخت. صحبت مفصل ویدیویی رفیق گرامی نور احمد نور از طریق صفحه وزین بامداد نشر میگردد .

در بخش پایانی نشست قطعنامه  کنفرانس توسط رفیق ذلیخا پوپل ارایه گردید که به اتفاق ارا بمثابه اساس کار وظایف بعدی شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان مورد تایید قرارگرفت .

کنفرانس که حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر شروع بکارکرد، بساعت ۱۰ شب در فضای شور و هلهله رفیقانه با پخش اهنگ های میهنی و حماسی به کارش پایان بخشید. 

با درود های رفیقانه 

محمد سرور زهتاب

رییس شورای کشوری هالند حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۱۷۰۵

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2019