برپایی نشست شورای ایالتی هسن ، شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

مورخ ۱۲ می ۲۰۱۹  ترسایی ، ساعت ۹:۳۰ قبل از ظهر نشست شورای ایالتی هسن کشور المان تحت ریاست رفیق داکتر حمید سیغانی درشهر هوفن باخ  برپا گردید.

نخست اجندای نشست توسط رفیق حمید سیغانی قرار اتی  قرایت گردید.

 اجندا:

۱ـ گزارش شورای حزبی ایالت هسن ،  گزارش دهنده: رفیق حمید سیغانی

۲ـ موضوع تشکیلاتی درموردتعین معاون و توسعه کمیته رهبری شورایی حزبی ایالتی هسن

گزارش دهنده: حمید سیغانی

۳ـ انتخاب نماینده جهت اشتراک درکنفرانس شورایی اروپایی با درنظر داشت نورمهای تعین شده.

گزارش دهنده: رفیق سیغانی

۴ـ نظر وانتقادهای رفیق ها

۵ـ تصفیه امورمالی .

اجندا به اتفاق ارا مورد تایید اشتراک کننده گان نشست قرار گرفت.

دربند اول اجندا، گزارش اساسی نشست در مورد امور وظایف  انجام شده ازجانب اعضای حزب توسط رفیق حمید سیغانی ارایه شد. درگزارش از تحقق دساتیر و مصوبات و رهنمودهای مقامهای بالایی حزب و همچنان سیاست های جاری حزب مطابق به اساسنامه ومرامنامه حزب که ازجانب اعضای شورای ایالتی هسن عملی شده بود، مفصلاً توضیح گردید. نواقص وکاستی های سازمان را  که قسمأ ناشی از عدم توجه مسوولانه یی رفقا در وظایف محوله شان بود ،برملا ودررفع آن دقت بیشتر آنها را آرزو، و پیشهادها ایرا مبنی برتلاش وسهمگیری هریک از رفقا ارایه نمود،که در نتیجه میتوان به این چالش ها و کمبودها فایق آمد. رفیق سیغانی درادامه  گزارش خود ازانجام وظایف داده شده درمورد تشکیل جدید شورای اروپایی که درآینده بوجود میاید ،صحبت نموده وتوجه رفیق ها را در زمینه  برپایی باشکوه آن مطابق به فضای جدید سیاسی خواستار گردید، تا گام به گام باهم غرض تحقق این آرمان پیش رفته وکادر های شایسته وسالم با ایمان وبا اراده  را برای اشتراک درکنفرانس شورای اروپایی با وحدت عمل  انتخاب و معرفی  نمایم.گزارش بعداز ختم مورد تایید اشتراک کننده گان جلسه قرار گرفت.

ــ بند دوم اجندا، موضوع تشکیلاتی در مورد تعین معاون شورا وتوسعه کمیته رهبری آن ، درنشت مورد بحث قرار گرفت. رفیق حمید سیغانی غرض بهبود کارهای سیاسی وتشکیلاتی  دو تن رفیق ها هریک فواد اکرمی را به حیث معاون شورا، و رفیق نسرین منصور مسوول زنان ایالت هسن را به حیث عضو کمیته رهبر ی سازمان  پیشنهاد که به اتفاق ارا مور تایید قرار گرفت. همچنان برای بهتر شدن امور سازمانی وتفاهم و روحیه هماهنگی  و رفع نواقص های موجود در کار شورایی هسن پیشنهادهای  را ارایه که مورد پشتبانی وتایید قرار گرفت.

ــ بند سوم اجندا، انتخاب نماینده گان از شورایی حزبی هسن غرض اشتراک درکار کنفرانس  شورایی اروپایی. رفیق سیغانی قبل از اینکه روند کاندیدان وانتخاب آنها مورد بحث قرارگیرد، سه رفیق  را به حیث کمیسیون نظارت وتنظیم ، برای کنترول رویکرد انتخاب نماینده گان از جانب رفیق سیغانی به جلسه پیشنهاد گردید که به اتفاق ارا مورد تایید قرارگرفت. رفیق سیغانی بعداً رفیق ها را مخاطب قرارداده چنین اظهار نمود: همه شما رفقا ایکه امروز در این جلسه حضور دارید، از هرلحاظ شایسته گی گزنیش را منحیث نماینده درکنفرانس داشته وخواهید داشت ، به این رواساسنامه حزب برای شما این حق وصلاحیت را داده است، تا ازاین حقوق خویش برای پیشبرد وتحقق سیاست و ارمانهای حزب تان استفاده کنید. سپس به تعداد دوازده رفیق هریک به صورت انفرادی ومستقلانه جهت راه یابی به کنفرانس اروپایی خودرا کاندید نمودند ، از اینکه نورم تعین شده از طرف کمیسون تدارک نیز همین دوازده رفیق را درنظر گرفته شده است، با درنظرداشت این موضوع درمورد گزنیش رفیق ها برای اشتراک درکنفرانس رای گیری صورت گرفت که درنتیجه همه به اتفاق آرا منحیث نماینده درکنفرانس اروپایی انتخاب گردیدند.

بند چهارم اجندا، پیشنهاد و انتقادهای رفیق ها را احتوا میکرد ، مورد بحث قرارگرفت، دراین مورد رفیق ها: فاروق پاسدار،  نسرین منصور، فواد اکرمی ، امیر سلطانی  ، فرشته سیغانی، حسن رشاد، نجیب منصور، یوسف قریشی وعلی رستمی، پیشنهاد ها ودیدگاه های شانرا  که محورآنرا،  کنفرانس شورایی اروپایی  ودیگر مسایل حیاتی داخل حزب تشکیل میداد ارایه داشتند. ، رفقا همه به این نظر توافق کامل داشتند، تا روند کنفرانس با روحیه رفیقانه وهمدلی وهمسویی با وحدت کامل در فضای همخوانی وهمگرایی وبا تصمیم شفاف ومستقل راه اندازی شود ؛ تا زمینه انتخاب کادرها وچهره های جدید که بتوانند علیه همه مظاهر وپدیده های منفی ایکه در حزب نفوذ کرده میسر گردد، با انتخاب چنین کادرهای صادق به ارمان حزب میتوان نیروهای که دیروز در یک حزب واحد در مبارزه با ما شریک بودند وامروز از ما وحزب فاصله گرفته اند، دوباره بسیج ومتشکل ساخت، نفاق وناهماهنگی را از بین برد. دراین صورت شورای اروپایی می تواند وظایف بسی  بزرگ شانرا به مثابه یک نیروی محرک و گردان رزمنده به پیش برده وبهترین ممد وکمک کننده به خاطرتحقق آرمانهای حزب برای رفقای مرکز دراروپا باشد. از محور گرایی وخود خواهی ها و« منم و ما بودنها» جلوگیری وسر سختانه ضد آن اقدام ومبارزه شود.

بند پنجم اجندا، تصفیه امور مالی اعم از حق العضویت ها واعانه به کنفرانس صورت گرفت.

بعدازختم اجندا ، رقیق کاوه کارمل رییس شورای موقت اروپایی  جلسه را با صحبت های رهنمودی و با ارزش خود ارزیابی نموده چنین ابراز کردند:

رفیق ها گرامی وعزیز: مسرورم که دراین نشست باشکوه که هم از لحاظ کمی وکیفی جایگاه عالی خود را دارد اشتراک میکنم. جلسه با روحیه کاملاً رفقانه با وحدت وتفاهم حزبی دایر شد . درگزارش منشی ما موضوع های متنوع وتحرک کننده برای رویکردهای بعدی سازمانی ما گنجانیده شده بود .

رفیق ها: ما میرویم بسوی ایجاد یک شورایی اروپایی با کمیت و کیفت بهتر که بتواند ، با روحیه و رویکردهای  دموکراتیک مسایل با ارزش وبااهمیت سازمانی  رامطابق مرام حزب مطرح و حل نماید ؛ تا روحیه گفتمان مثبت ونوینی را برای همسویی و هموندی  درمیان صفوف کادرها بوجود آورد. هماهنگی  وموضع گیری های اصولی شما رفقا همیشه مایه خوشی همه رفقاست. دراین جلسه رفقا پیشنهادهای بسیار بااهمیتی را مطرح کردند که برای حیات سازمانی بعدی ما ضروری ومفید میباشد. شما روی نواقص وچالش های اساسی انگشت گذاشتید که  متاسفانه امروزدراروپا مسلط است.

حزب آبادی افغانستان درکشور بعد از کنگره خود دارای دستاوردهای تشکیلاتی وسیاسی بوده وصفوف حزب درحال رشد است وجبهه نیروهای ملی دموکراتیک شکل گرفته ، وحزب آبادی افغانستان در آن  اشتراک فعال دارد .اما چالش های جدی از لحاظ سیاسی وامنیتی ناشی از مداخله نیروهای مسلح دهشت افکن  منطقه وی وجهانی وجود دارد که روند صلح را درافغانستان بطی ساخته است که مطمینن بالای فعالیت حزب ما تاثیر میگذارد.

 رفیق ها ،ما توانستیم که بعداز یک دوره ایی سکوت،با کوشش های وزحمتکشی  پیکیررفقی ها به کمبودیها و چالشها غلبه کنیم و شورایی موقت اروپایی را شکل بدهیم و کمیسیون تدارک را برای برپایی کنفرانس  ان که شما امروز نماینده گان خودرا انتخاب کردید ، بوجود آوردیم .  این کمیسون توانسته  با تدوبر جلسه های خود تصامیم با ارزش را اتخاذ نماید که شما از آن اگاهی دارید. ما باید تلاش به خرچ بدهیم، تا  از امکان های  بیشتری فکری کادرها که به اختیار داریم استفاده نمایم. ما چهره های با ارزش درتمام شهرهای اروپا داریم ،که نسبت بعضی عوامل عینی وذهنی از ما دورمانده وپراکنده هستند ،که درجهت تحکیم سازمانی و روحیه وحدت وتفاهم تجارب کافی  دارند. ما باید با نورم های دموکراتیک و تفاهم با آانها کنار بیایم و چالشها را با درایت و فهم درست علمی مطابق شرایط اروپایی حل وازبین ببریم. ما هنوز هم  از درک چالش ها فاصله داریم نه گذاریم که بیشتر شود ،باید از وضع فعلی استفاده نمایم، اکنون ها ولحظه ها دربستر زمان به سرعت میگذرد وبه پیش میرودوبرگشت ناپذیراست. یکی از کارهای که ناگزیردر روند مبارزه ما درالویت قرار میکرد اعتماد واعتمادسازی میان ما میباشد. وباید این فرهنگ  را بوجود آاوریم  آنرا انکشاف دهیم تا روی در روی مولفه های که باعث عدم اعتماد سازی میکردد برملا ساخته آنرا صادقانه از بین ببریم . سیاست جزو فرهنگ ما شده ونمی توانیم که از این فرایند بر علاوه رنج ها مهاجرت که بالای روش فکر وعمل ما تاثیر گذاشته است ، برگشت ودوری نمایم . ضرورت است که بازهم عوامل عدم رشد این اعتماد سازی را جست وجو نماییم  و با کمک هم آانرا مرفوع سازیم. به نظر من بهتراست کسانی که خود را به حیث مسوول شورا کاندید میکند، قبلاً   برنامه  واعضای گروپ  کاری خود را از طریق سازمان ها  و صفحه های  مجازی وغیر مجازی  درانترنیت به اعضای حزب در اروپا معرفی نماید و با دیگر نامزادان  به رقابت بپر دازد. این شیوه بهترین شیوه دموکراتیک است که نامزادان را مکلف وجواب ده  برای اجرای تحقق دساتیر و آرمانهای حزب که تعهد سپرده اند،می سازد.در اخیر، به امید رفع چالش های موجود که ناشی از عوامل عینی و ذهنی میباشد ، بسوی وحدت ویکپارچکی  رفیقانه گام گذاشته و به پیش رویم. موفق باشید .

بعداز ختم صحبت های رفیق کاوه رفیق حمید سیغانی نسبت سخنرانی  رهنمودهنده رفیق کاوه سپاسگزاری نموده ، وعده هرنوع همکاری را برای تحقق آرمانهای حزبی و برپایی هرچه باشکوه تر کنفرانس اروپایی تحت  رهنمایی شان ابراز نمودند.

جلسه بعداز ختم مواد اجندا ساعت دوازده ظهرپایان یافت.

با احترام

دکتور حمید سیغانی

مسوول شورای ایالتی هسن ، شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۱۷۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2019