تدویر کنفرانس شورای کشوری فرانسه حزب آبادی افغانستان

                         

کنفرانس شورای کشوری فرانسه حزب آبادی افغانستان به رهبری رفیق انجینر نعمت رییس شورای کشوری فرانسه حزب آبادی افغانستان در فضای گرم و صمیمانه دایر گردید.

پس از تصویب اجندا و خطوط کاری اجلاس، در آغاز انجینر نعمت در پیرامون رخدادها وبحرانات داخل کشور وضرورت اتحاد و همبستگی نیروهای ترقی‌خواه کشور به بحث پرداخته ونقش نیروهای ملی را در مهارساختن بحران موجود مشخص نمود.

رفیق انجینر نعمت اشاره فرمودند که تاحال به همت نیروهای ملی وترقیخواه کشور پروسه ایتلاف نیروهای ملی به پیشرفت های معین  دست یافته وهمه احزاب ملی وداد خواه رسالت دارند تا دراین راستا تلاش های گسترده را اندازی نموده ،بر انقطاب سیاسی پایان داده وبه مثابه نیروهای مطرح در داخل جامعه سیاسی افغانستان عرض اندام نمایند.

سپس رفیق انجینر نعمت ،حول فعالیت های سازمان حزبی فرانسه پرداخته و در جهت استفاده از ظرفیت های موجود برای گسترش سازمان حزبی تاکید نموده و رویکرد های اساسی کار سازمانی را در گستره محیط کاری در فرانسه مشخص نمود.

در بخشی دیگری از سخنان خویش رفیق انجینر نعمت درراستای کنفرانس شورای اروپایی حزب پرداخته وابراز امید واری نمود تا کنفرانس بتواند فصل نوین حیات حزبی را دراروپا گشایش بخشد.

سپس رفقا هریک خلیل الرحمن رحمانی، قیوم امینی و فواد به سخنرانی پرداخته ، دیدگاه ها ونظریات شانرا در پیرامون گزارش اساسی وسمت وسوی کار سازمان حزبی مطرح نمودند.

سپس کنفرانس در خصوص انتخاب نماینده گان حزبی برای کنفرانس شورای اروپایی پرداخته و رفقا هریک انجینر نعمت،خلیل الرحمن رحمانی و قیوم امینی  را به حیث نماینده گان شان درکنفرانس شورای اروپایی حزب انتخاب نمودند.

اجلاس با اتمام کارش در فضای رفاقت وهمدلی پایان یافت.

 ۱۴می ۲۰۱۹

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۱۶۰۵

 

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

 Copyright ©bamdaad 2019