تدویر کنفرانس شورای کشوری ایرلند حزب آبادی افغانستان

 

کنفرانس حزبی شورای کشوری ایرلند حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق داکتر آرین، رییس شورای کشوری ایرلند حزب آبادی افغانستان دایرگردید.

درآغاز داکتر آرین ضمن گزارش از کار و فعالیت سازمان حزبی، اهداف کنفرانس شورای کشوری و ضرورت برپایی کنفرانس اروپایی را مورد بحث و بررسی قرارداد .

سپس درخصوص انتخاب نماینده برای کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان پرداخته شد ، و کنفرانس رفیق داکتر آرین را به حیث نماینده خود برای کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان برگزید.

 

شورای کشوری ایرلند حزب آبادی افغانستان

 ۱۲می ۲۰۱۹

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۱۵۰۵

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2019