برپایی جلسه شورای ایالتی شلزویک هولشتین، شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

       

جلسه انتخاباتی شورای ایالتی شلیزویک هولشتین ـ شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان دایر شد.

درکارنشست ضمن ارایه گزارش از اجراات کاری  شورا ، در رابطه به انتخابات برای شرکت در کنفرانس اروپایی حزب مطابق نورم فیصله شده از سوی کمیسیون تدارک و راه اندازی کنفرانس اروپایی حزب ، یک رفیق بحیث نماینده انتخاب و معرفی گردید. کارجلسه در فضای صمیمانه به پایان رسید .

با احترام

عبدالاحد شفیعی رییس شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۱۵۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019