گزارش از برپایی جلسه شورای ایالتی هامبورگ حزب آبادی افغانستان

  

 

جلسه نوبتی شورای  ایالتی هامبورگ حزب آبادی افغانستان  بروز شنبه ‌۱۱ می ۲۰۱۹ ترسایی با صحبت آغازین رفیق عظیم لمر، عضو هیات رهبری آن شورا رسما دایرگردید. معلومات ‌داده ‌شد که ‌از جمع  اعضای شامل تشکیل سازمان  ۹۸٪  رفیق ها دراین جلسه حضور بهم رسانیده اند . بخاطر پیشبرد شایسته جلسه برنامه کاری زیر طرح و پس از رایزنی مورد تصویب قرارگرفت : 
۱ ـ گزارش از کارکردهای سازمان دربخش های سیاسی ، تبلیغاتی  و تشکیلاتی. 
گزارش دهنده : رفیق  ذبیح الله مستمندی رییس شورا. 
۲ ـ  بحث و بیان نظریات پیرامون گزارش اساسی . 
۳ ـ  راه اندازی انتخاب برای تعین نماینده گان به کنفرانس اروپایی حزب . 
۴ ـ  پرداخت مکلفیت های مالی، و جمع آوری اعانه برای کنفرانس اروپایی ، پیشنهادها و انتقادها . 


دریخش نخستین جلسه رفیق مستمندی، رییس شورای ایالتی هامبورگ حزب آبادی افغانستان ، گزارش اساسی پیرامون کار و فعالیت همه جانبه شورا را بصورت دقیق و موجز پیشکش نمودند.دراین گزارش کارکردها و سهمگیری فعال وهمه جانبه رفیق ها دربخش های سیاسی ـ سازمانی ، اجتماعی ، تبلیغاتی  و مالی به بررسی گرفته شده ، ازجهات مثبت  کار رفیق ها به نیکویی و ستایش یاد شد. موصوف کاستی ها  و نکات اجرا ناشده را نیز برملا ساختند تا به رفع آن اقدام گردد. دراین بخش به تعداد ۸ رفیق پیرامون گزارش اساسی صحبت نموده، برای بهبود کارمشوره های مفیدی را اراییه داشتند. 
دراین بخش : 
ـ رفیق صمد کارمند،  درمورد اهمیت ایجاد شورای جدید اروپایی، وضعیت بد امنیتی درکشور، عدم جایگاه مناسب ما درقضایای سیاسی کشور، چالش ها درایتلاف ایجاد شده واهمیت پیشبرد کار روشنگرانه صحبت نمودند. 
ـ رفیق سید صلاح الدین امین ، درمورد رعایت حقوق و آزادی های دموکراتیک اعضای منجمله حقوق شخصی اعضای حزب و رعایت و احترام به دیگران صحبت نموده ،  گفتند ما تا آن حد آزادی داریم که آزادی دیگران را سلب نکنیم. 
ـ  رفیق عظیم لمر،  روی موجودیت پرابلم های موجود درکشور و رابطه واثر آن بر روان ما در خارج کشور، روی اجرای مکلفیت خود و عدم رعایت ونورم ها ی اساسنامه از جانب عده ای از رفیق ها صحبت نمودند. 
ـ رفیق حکیم کارگر،  روی موجودیت شرایط عینی و ذهنی و مساعد بودن وضع تغیر اجتماعی در جامعه ما  وادامه مبارزه دادخواهانه صحبت نمودند. 
ـ رفیق داکتربها ، پیرامون وضعیت ناهنجار وطن و دشواری های سیاسی،  رشد و نفوذ قدرت های منطقه وی و اثرگزاری آن در وطن صحبت نموده ، بیان کردند که انکشافات مربوط به افغانستان تنها از طریق قطع مداخله بیرونی و سهمگیری فعال نیروی های دادخواه درحیات سیاسی ـ اجتماعی کشور میسر میگردد. ما فقط رفیق های کابل را باید صادقانه کمک نماییم. 
همچنان رفقا هریک : رفیق زرغونه ولی ، باقی زاده و رفیق سادات پیرامون ضرورت وحدت نیروها،  رفع کاستی ها  درکارسیاسی و تنظیم راهبرد ها دقیق کاری صحبت نمودند.  
در بخش دوم : جلسه درهمخوانی با برنامه کاری جلسه برای پیشبرد پروسه انتخاب نماینده ها به کنفرانس اروپایی درگام نخست کمیسیون سه نفری راه اندازی انتخابات،  برگزیده شد. 
در ادامه کارجلسه ، رییس کمیسیون از رفیق داود کرنزی عضو کمیسیون تدارک و راه اندازی کنفرانس اروپایی حزب درخواست نمود تا  پیرامون این پروسه به نماینده گی از کمیسیون تدارک توضیحات ارایه نمایند. 
رفیق کرنزی گفتند : « از فضای گرم و صمیمانه این جلسه باشکوه وسهمگیری فعال شما عزیزان درکار جلسه نهایت ‌خرسندم .کمیسیون پنج نفری تدارک تدویرکنفرانس اروپایی حزب  منتخب از اعضای شورای موقت تحت رهبری رفیق صفت الله عملیار موظف شد تا با آماده سازی اسناد و اصول ، زمینه را برای راه اندازی انتخابات  دموکراتیک در شوراهای کشوری ؛ و تعین  نماینده گان برای انتخاب شورای جدید اروپایی حزب را درهمخوانی با هدایات طرزالعمل مصوب دارالانشا حزب فراهم سازد. کمیسیون طی چهارجلسه درفضای کاملا رفیقانه کلیه اسناد ‌ضروری را تهیه  و بعد از تصویب شورای موقت آنرا  اجرایی کرد. که جلسه بی مثال‌ امروزی ما یکی از دست آوردهای این کارمشترک است .  
رفیق ها ی عزیز! حزب ما یک حزب دموکراتیک، مدرن و مترقی است که درنتیجه کنگره ای با عظمت درشرایط  دشوار وطن پایه گذاری شد. این حزب با تکیه براصول و سیاست های شفاف ، علنی به مبارزه ای قانونی ومسالمت آمیز بخاطر سعادت انسان زحمتکش کشور مصروف مبارزه میباشد. حزب ما از شمار اندک احزاب سیاسی درکشورمی باشد که دارای چنین ویژه گی هاست . این حزب بربنیاد اصول فراملیتی ، سراسری بودن وغیرمسلح بودن توانسته است که باوجود شرایط  امنیتی و سیاسی  دشوار در ۳۲ ولایت کشور دفتر داشته و درفش رزم و پیکار خود را بلند کند. چنانکه همه شاهد هستیم حزب ما پیوسته جوان تر میشود. حزب ما برای سهمگیری و تربیت جوانان در رهبری حزب  برنامه های خاصی را تدوین ، و درنظر دارد تا درآینده نزدیک  کنگره جوانان را درکابل راه اندازی نماید. 
چنانکه نیک میدانیم حزب ما منحیث یک حزب مدرن و دموکراتیک به تنوع دیدگاه ها درحزب و میارزه سیاسی ارج قابل بوده ، و برای همین هم پیوسته از اعضای خود میطلبد تا اندیشه ها ودیدگاه های سازنده و اصولی شانرا ازطریق مراجع رسمی و قانونی حزب طرح نمایند. ما شاهد هستیم که حزب ما این نظریات و دیدگاه ها را درفضای باز وبا تکیه براصول شفافیت وعلنیت در رسانه های حزب به نشر رسانیده است.حزب ما نظریات و تنوع دیدگاه ها را شامل اصول خود نموده است. نادرست است تا این تنوع  درنظریات و دیدگاه ها را به معنای موجودیت « فراکسیون ها » در حزب توجیه نماییم.  
نسل ما که  سر را درمبارزه سیاسی  و سازمانی سفید کرده است ، نیک میداند که « فراکسیون » در قاموس سیاسی تعریف ‌دیگری دارد. درحالیکه حزب  و سازمان ما با تکیه به اصول رزین سازمانی ما ، اراده و تصمیم به رفع پرابلم های موجود کاری ازطریق ارگانهای قانونی حزب دارد ، ما میتوانیم با اعتماد رفیقانه ، انتقاد سالم واصولی کاستی های موجود را رفع نماییم .ما در کمیسیون تدارک  برای راه اندازی کنفرانس اروپایی حزب چنین شیوه را عملی کرده ،  دریافتیم که رفیق های عزیزما میل به همکاری صمیمانه و کارمشترک دارند. 
رفیق های عزیز ! شورای اروپایی چه درگذشته و چه درحال بازو و همکار خوب مرکز بوده، و در خدمت به آرمان های  والا و انسانی حزب قرار دارد .

اروپا دارای رابطه کاری و داد وستد خوب با مرکزاست. لازم است تا این روابط ارگانیک  ثمربخش تر از امروز گردد. 
رفیق داکتر راوش رییس حزب ، درگزارش شان به کنگره  ماه اسد برنقش مثبت شورای اروپایی درنگ نمودند. خوب است یکبار دیگر به آن مراجعه صورت گرفته،  برداشت و برخورد مرکز با سازمان اروپایی آن مورد توجه قرارگیرد. 
درهمین مورد شماری از دوستان بر حزب  و مرکز میتازند که گویا حزب ما درهمه مسایل خاموش بوده و ما درسیاست های کشور جا نداریم . دراین مورد درخوریاد میدانم که  حزب ما در باره مسایل  مبرم سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی  موضعگیری و دیدگاه های روشن ، امروزین، جانبدار و همخوان با  خواست ها و منافع اکثریت  جامعه دارد. در این موضعگیری های حزب ما پیرامون مسایل مختلف که منظماً درسایت وزین بامداد، ماهنامه  حقیقت زمان و برگه  فیسبوکی حزب بنشر میرسد دیدگاه های و برداشت های حزب ما بازتاب مییابد. ما باید به آن توجه مسوولانه نموده و وظایف  روزمره خود را‌ از آنها استخراج نماییم . 
فقط همین امسال حزب ما در اعلامیه هایی پیرامون سال نو خورشیدی و نوروز باستانی ، آغاز سال نو تعلیمی ، ، هشتم مارچ ـ روز جهانی زن ، اول  می ـ روز جهانی کارگر و ...با تکیه به اصول مرامی حزب دیدگاه ها و راه های حل برای مسایل اجتماعی و اقتصادی در کشور را پیشکش نموده است . 
  دراین اعلامیه حزب ما بسیار روشن و واضح پیرامون شرایط دردبار زنده گی لایه های ناتوان کشور، وضع امنیتی ، میکانیزم و نتایج فرمانروایی مافیایی ـ بنیادگرایی ، اثرات سیاست های اقتصادی واجتماعی حاکم نیولیبرال و بازار آزاد ، مسایل مربوط به جنگ و صلح ، انکشافات منطقه وی و جهانی از جمله همکاری های جهانی  ومنطقه وی برای حل معضله افغانستان و...موضعگیری نموده ایم. 
ما میتوانیم  وظایف خود را ازهمه ای این داشته های پرغنا مشخص و بیرون نویس کنیم  و آنرا راهنمای عمل قرار بدهیم. » 
رفیق کرنزی در بخش دیگری از صحبت همه جانیه خود گفت : 
«... حزب ما بربنیاد برنامه عمل خود کار ایجاد ایتلاف احزاب ترقیخواه‌ را با موفقیت پیشبرده است و تا اکنون نتایج معین داشته است،  یقینا تکمیل این پروسه کار ساده نیست. یعنی حزب ما با صداقت به روند یکجا شدن نیروهای دادخواه کشور حول منافع و خواست های زحمتکشان وطن دست زیر الاشه ننشسته و همه روزه درعمل صادقانه با این نیروها کار میکنند. 
حرف مشهور است که هر آغازی مشکلی خواهد داشت ، چون ما مصمم هستیم به آن خواهیم رسید.  
ما‌ ازهویت  حزبی ما ،  از‌برنامه و اساسنامه حزب ، از هیات رهبری، از بیروی اجراییه و دارالانشا آن ، از رییس و معاون آن وبالاخره از شورای اروپایی خود باید با مردانگی و افتخار یادکنیم. این وظیفه همه روزه ماست  تا ازطریق برگه های فیسبوکی ، رسانه های حزبی و رسانه های شخصی رفیق ها ، برنامه های تلویزونی همسو ، مسنجر ، ایمیل... و بالاخره با استفاده ازهمه امکانات ما صدا و دیدگاه حزب را به مردم برسانیم.» 
درادامه کاراین جلسه با اهمیت و سازنده ، به تعداد پانزده رفیق درفضای باز و دموکراتیک خود را برای شرکت درکنفرانس اروپایی حزب نامزد کردند که  درمطابقت با  نورم های تعین شده نماینده گی به تعداد چهارده تن در نتیجه رای گیری سری و دموکراتیک به کنفرانس اروپایی راه یافتند. 
با گزینش این رفیق ها منحیث نماینده به کنفرانس اروپایی حزب ، رییس  جلسه از سهمگیری  فعال ، اصولی و دموکراتیک  رفقا در این پروسه انتخابات و حیات سازمانی ابراز سپاس و شکران نموده برای رفقای نماینده در راه اندازی پیروزمندانه  کنفرانس و گزینش شورای اروپایی جدید حزب آرزوی کامیابی نمود.  
در ختم جلسه حق العضویت ها جمع آوری و رفقا بصورت داوطلبانه برای راه اندازی کنفرانس اعانه پرداختند. 
جلسه که ساعت دونیم بعد ازظهر آغاز شده بود، حوالی ساعت  شش شام به آرزوی کارموفقانه کنفرانس اروپایی ، رشد و استحکام مزید سیاسی ـ سازمانی درشورای ایالتی هامبورگ و شورای اروپایی حزب  ، تعالی و پیروزی های مزید حزب محبوب ما ، و تامین صلح عادلانه و سراسری در کشور خاتمه یافت. 

بادرود های رفیقانه  

ذبیح الله مستمندی  
رییس شورای ایالتی هامبورگ حزب آبادی افغانستان

 

 

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۱۳۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019