برگزاری نشست شورای کشوری سویس حزب آبادی افغانستان

 

جلسه شورای کشوری سویس حزب آبادی افغانستان امروز۱۱ ماه می سال ۲۰۱۹ ترسایی دایرگردید.

دربخش نخست جلسه برنامه کاری نسشت از سوی رییس شورا طرح، و پس از ریزنی مورد تایید قرار گرفت.

در ادامه کار نشست درهمخوانی با اجندی پذیرفته شده، مسوول شورای کشوری سویس رفیق سلیم سلیمی ، درباره کارکردهای شورا و همچنان درباره راه اندازی کنفرانس قریب الوقوع شورای اروپایی حزب گزارش و معلومات ارایه نمود.

بعداً رفقا در باره گزارش صحبت و ابرازنظر نمودند. سپس در نتیجه انتخابات آزاد و دموکراتیک متکی بر اصول زرین زنده گی سازمانی ما، جلسه درمورد تعین دو نماینده به کنفرانس شورای اروپایی تصمیم گرفت ،که در نتیجه رفقا : سلیم سلیمی و جعفرسید بحیث نماینده گان  شورای کشوری سویس حزب برای کنفرانس اروپایی حزب انتخاب شدند.

دربخش پایانی  جلسه حق العضویت های ربع اول سال۲۰۱۹ ترسایی تصفیه شده،  وکارجلسه به امید پیروزی های هرچه بیشترحزب آبادی افغانستان و تدویرموفقانه کنفرانس اروپایی پایان یافت.

 

سلیم سلیمی

رییس شورای کشوری سویس حزب آبادی افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۱۳۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019