گزارش اجلاس شورای ایالتی نیدرزاکسن ، شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

نشست شورای ایالتی نیدرزاکسن ، شورای کشوری المان حزب  بروز۷ می ۲۰۱۹ ترسایی با اشتراک همه رفقای عضو شورای ایالتی دایرگردید. 

دربخش نخست براساس هدایت شورای موقت اروپایی وکمیسیون تدارک  و راه اندازی کنفرانس شورای اروپایی ،  طرح اجندای جلسه به رفقا پیشکش شد. رفقا در پیرامون این طرح به مشورت و رایزنی پرداخته با اتفاق ارا این برنامه کاری را مورد تایید قراردادند.

مطابق اجندای پذیرفته شده رفیق عبدالغفار شرقی ،  گزارش اساسی ازکارکردهای سازمان ایالتی نیدرزاکسن را به جلسه ارایه داشت. دراین گزارش برعلاوه تحلیل از وضع موجود سازمان ، دستاورد ها ونواقص کاری  سازمان نیز برجسته شده ، و رفقا به اثرمندی بیشترکاردرعرصه های حیات حزبی تشویق شدند.

درادامه، رفقا پیرامون گزارش ارایه شده صحبت نموده، پیشنهادات  ونظربات شانرا در رابط به بهبود کارسیاسی و اجتماعی ابراز داشتند.

 در بخش دوم اجندا مطابق نورم تصویب شده  سه رفیق هریک: عبالغفار شرقی ، رفیق نورالله عزمی و رفیق عبدالرسول هاشمی با رای سری بحیث نماینده  شورا جهت اشتراک درکنفرانس قریب الوقوع شورای اروپایی حزب انتخاب گردیدند.

دربخش پایانی جلسه حق العضویت های ربع دوم سال تصفیه، و اعانه فوق العاده بخاطر راه اندازی  کنفرانس اروپایی حزب جمع آوری شد .

جلسه که ساعت ۵ بعداز ظهر شروع شده بود ، به آرزوی پیروزی های بیشترحزب آبادی افغانستان و برقراری صلح پایدار وعادلانه درکشور، ساعت ۷ روز پایان یافت. 

 

 با احترام

عبدالغفار شرقی

مسوول شورای ایالتی نیدرزاکسن ، حزب آبادی افغانستان   

شهرهانور

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲۱/ ۱۹ـ ۰۹۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019