• ـ شورای کشوری حزب درکشوراسترالیا ایجاد شد ،
  • ـ درچند ماه گذشته نزدیک به ۲۰۰عضو جدید در شورای شهر کابل ، عضویت حزب را پذیرفتند،
  • ـ « ماهنامه حقیقت زمان » ارگان نشراتی حزب وارد هفتمین سال نشراتی خود شد،
  • ـ پروسه جوان سازی حزب ادامه دارد،
  • ـ « ایتلاف احزاب ملی دموکرات و ترقی خواه » با سهمگیری فعال حزب راه رشد و پویایی را می پیماید....

 

 

جلسه نوبتی دارالانشای حزب تحت ریاست پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب روز پنجشنبه مورخ پنجم ثور ۱۳۹۸ در دفتر مرکزی حزب دایر گردید. روسای شعبات مرکزی نیز در جلسه حضور داشتند.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد  و تایید گردید:
۱ـ  استماع گزارش شعبه تشکیلات پیرامون ایجاد شوراهای حزبی .
۲ـ  استماع گزارش بیروی اجراییه شورای شهر کابل حزب پیرامون کار حزبی سیاسی در سال۱۳۹۷ و آماده گی به سال ۱۳۹۸ .
۳ـ  بحث پیرامون اسناد و گزارش برای جلسه بیروی اجراییه .
۴ ـ گزارش از کار ایتلاف احزاب ملی ، دموکرات و ترقی خواه کشور.


در آغاز جلسه رفیق راوش اجراات هیات رهبری درفاصله بین دو جلسه دارالانشا را ارایه نموده گفتند: « ملاقات های مختلف با احزاب و سازمانهای سیاسی و شماری جوانان صورت گرفته است .شماره جدید ماهنامه حقیقت زمان از چاپ برآمد و به شورا های ولایتی و شهر کابل توزیع شد.رفقا میتوانند برای بهبود کار نشریاتی ماهنامه حزب همکاری نمایند.»
رفیق پرتو رییس تشکیلات مرکزی حزب گزارش احیای دوباره شورای ولایتی پکتیا با چهره های جوان و تحصیل کرده و هم ایجاد شورای کشوری استرالیا حزب آبادی افغانستان به جلسه ارایه کرد که مورد حمایت دارالانشا  قرار گرفت ، جهت رشد بیشتر شورا ها نظریات سالم ارایه و در مورد مصوبه به اتفاق آرا تصویب گردید .
رفیق جیلانی رییس شورای شهر کابل حزب،  گزارش بیروی اجراییه شورای شهر را قرایت نمود گفتند : در شهر کابل شورای شهر ، بیروی اجراییه ، شانزده شورای ناحیوی ، حدود صد گروپ حزبی فعال است .سه ناحیه دوباره فعال و جهت جوان سازی منشی های دوناحیه زنان جوان و یک ناحیه پسر جوان وهم معاونین نواحی و منشی های گروپی جوانان انتخاب شده اند . حق العضویت ها منظم جمع آوری و به حساب جاری حزب در بانک تحویل گردیده است . سیمینار ها و جلسات طبق پلان دایر میگردد .حدود دوصد تن جدیدا به حزب پذیرفته شده اند .
پیرامون گزارش سوالات و نظریات طرح و در نتیجه مصوبه به اتفاق آرا تصویب گردید.
گزارش دارالانشاء برای جلسه بیروی اجراییه توسط رفیق راوش ارایه شد . چون هفته آینده رخصتی در کابل اعلان گردید بنا تدویر جلسه به تعویق انداخته شد . جهت غنا مندی گزارش و تکمیل اسناد جلسه کمیسیون سه نفری تحت ریاست رفیق آرین توظیف شدند تا آماده گی لازم را اتخاذ نمایند .
رفیق آرین در رابطه به پیشرفت های ایتلاف احزاب ملی دموکرات و ترقی خواه در فاصله بین دو جلسه گزارش ارایه کردند .همچنان رفیق داکتر جانباز گزارش کمیسیون تفاهم را ارایه کردند که مورد تایید جلسه قرار گرفت .
در اخیر جلسه پیشنهاد شعبه تبلیغ و فرهنگ در مورد تقویت بنیه مالی حزب و تامین مصارف حقیقت زمان ارگان نشراتی حزب توسط رفیق روزبه رییس آن شعبه به جلسه ارایه گردید که مورد تایید قرار گرفته فیصله بعمل آمد تا اعتبار ازماه حمل ماهنامه حقیقت زمان در بدل پول ، قیمت هر شماره ده افغانی بفروش رسانیده شود .در زمینه مصوبه نیز صادر گردید .
جلسه که ساعت دو بعداز ظهر آغاز گردید حوالی ساعت چهار عصر به آرزوی ترقی  و تامین صلح سراسری و ختم جنگ در کشور پایان یافت .
( شعبه تبلیغ  و فرهنگ )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۶۵۰۴

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

 Copyright ©bamdaad 2019