برگزاری چهارمین اجلاس کمسیون تدارک کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان

مورخ ۲۲ اپریل ۲۰۱۹

 

چهارمین اجلاس کمسیون تدارک وبرگزاری کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسئول شورای موقت اروپایی ورییس کمسیون تدارک کنفرانس اروپایی حزب دایر گردید.

برای پیشبردکار جلسه تدارک، اجندای ذیل به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت:

اجندای جلسه :
۱-  بحث واتخاذ تدابیر پیرامون راه اندازی کنفرانس ها و جلسات شورا های حزبی در شورا های کشوری.

۲ -  تهیه وترتیب اسناد کمکی - رهنمودی و ارسال ان به شوراهای کشوری.
 -تنظیم خطوط رهنمودی جهت انتخاب نمایندگان برای کنفرانس اروپایی.
 - ترتیب فورم رای دهی.
 -تنظیم فورم معین برای ثبت نماینده های منتخب.


۳ - تهیه وترتیب جدول معین برای سهمیه بندی وتعداد نمایندگان برای کشورها بر بنیاد راپورهای احصاییه وی مربوط ‌.


۴ـ  تعیین و توظیف  اعضای کمسیون تدارک جهت کمک رسانی به مس,ولین شوراهای کشوری غرض ارتقای کیفیت جلسات شوراهای مربوط.

 

پس از تصویب اجندای جلسه در آغازرفیق صفت الله عملیار در پیرامون اجندای متذکره به بحث پرداخته وخطوط اصلی اجندا را مورد کنکاش قرار داده و راهکار های بایسته را برای تحقق وپیاده سازی عملی آن در سازمان های حزبی مشخص ساخت.

در جلسه روی چگونگی کیفی و ارتقای نقش سازمانهای حزبی برای تحرکات درون سازمانی وغنا بخشی اجلاس شوراهای کشوری مکث صورت گرفت ودر جهت بازتاب گزارشات، در رسانه ها تجویز لازم اتخاذ گردید.

درکارجلسه وتعین سمت و سوی خطوط اساسی کارسازمانهای حزبی،و در یک گفتمان وسیع و گسترده  رفقا عبدالحد شفیعی، بصیر دهزاد، داود کرنزی وعارف عرفان هریک نظریات ودیدگاه های معین وسازنده را مطرح ساخته و و دورنمای کاری واثربخش رابرای کار اجلاس به تصویر کشیدند.

اجلاس پس از حصول نتایج عالی ودر فضای گرم و رفبقانه به کار خود خاتمه بخشید.

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۴/ ۱۹ـ ۲۳۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است. 

Copyright ©bamdaad 2019