جلسه شورای موقت اروپایی تدویریافت

 

جلسه شورای موقت اروپایی حزب ابادی افغانستان ساعت ۷:۳۰ شام روز پنجشنبه مورخ هجدهم اپریل ۲۰۱۹ از طریق شبکه پالتاک برگزار شد.
در اغاز جلسه رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای موقت اروپایی نصاب و نظم کاری جلسه را اعلان نموده و از رفیق کاوه کارمل رییس شورای موقت اروپایی حزب ابادی افغانستان تقاضا نمودند تا کار جلسه را اغاز نمایند.
رفیق کاوه کارمل ابتدا اجندای جلسه را غرض رای گیری برای اشتراک کننده‌ گان جلسه پیش نمودند که اجندای زیرین به‌ اتفاق ارا تصویب گردید:
۱ ـ ارایه گزارش پیرامون کارکردهای کمیسیون تدارک و بر گزاری کنفرانس اروپایی
۲-  پیشنهاد‌ها، نظریات و انتقادات
رفیق کاوه کارمل در بخش اول ماده اول اجندا اظهار داشتند با وصف پرابلم های ناشی از عدم تکمیل ساختار شورای اروپایی ما توانستیم که بر حسب فیصله جلسه قبلی شورای موقت اروپایی کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی را ایجاد نماییم و تا جایی که مسوول کمیسیون به اطلاع رسانیده‌اند این کمیسیون طی این مدت کارهای مثمر و ارزنده ‌یی را انجام داده‌اند و امروز مطابق اجندا رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای موقت اروپایی و رییس کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی در این جلسه از کارکردهای یک ماهه این کمیسیون گزارش فشرده ‌یی ارایه خواهند نمود.
سپس رفیق صفت الله عملیار رییس کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی طی گزارش همه جانبه‌یی اشتراک کننده‌گان جلسه را در جریان کارکردهای کمیسیون قرار داده و اظهار داشتند که کمیسیون طی سه جلسه کاری خویش با مساعی مشترک اعضای کمیسیون (پلان تدابیری کمیسیون تدارک برگزاری کنفرانس اروپایی)، (لایحه وظایف کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی)، (رهنمود تدویر جلسات و کنفرانس‌های حزبی، نورم نماینده‌گی و شیوه انتخاب نماینده‌گان)، (فورم (برگه) رای دهی برای انتخاب نماینده ‌گان شورای کشوری) را طرح که غرض تصویب نهایی به جلسه امروزی پیش می‌گردد. تا اکنون گزارش‌های احصاییه اعضای حزب آبادی در اروپا از کشورهای اروپایی به کمیسیون مواصلت ورزیده است، کمیسیون بعد از بحث به این نتیجه رسیده است که به ‌منظور اشتراک وسیع اعضای حزب در کنفرانس اروپایی نورم نماینده‌ گی از هر سه عضو حزب یک تن تعیین گردد. همچنان نسبت تراکم وظایف کمیسیون پیشنهاد می‌گردد تا کمیسیون و یا افراد معینی از بین جمع اعضای شورای موقت اروپایی غرض اماده نمودن گزارش اساسی کنفرانس، مصوبه‌ها، قطع نامه‌ها و پیام‌ها انتخاب گردد، تدارک مصارف کنفرانس.
رفیق عملیار در بخشی از گزارش شان بیان نمودند که شش شورای کشوری اروپایی طی مکاتیب جداگانه آماده‌ گی و اشتراک فعالانه‌ شان را در کار کنفرانس و میزبانی محل برگزاری کنفرانس در کشورهای شان به کمیسیون پیشنهاد نموده‌اند و بیان داشته‌اند که اکثریت مطلق اعضای حزب در این کشورها با مشکلات بزرگ مالی دچاراند و امکانات قانونی سفر، بعد فاصله و مصارف گزاف سفر و بودوباش در کشورهای دیگر را ندارند. بنا بر این، این مساله به رفقای گرامی راجع می‌گردد تا زمینه‌های اشتراک وسیع کشورهای مربوط را در کار کنفرانس اروپایی جستجو نمایند.
همچنان در بخش اول ماده اول اجندا نخست رفیق کاوه کارمل از گزارش همه جانبه و مبسوط رییس کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی سپاسگزاری نموده و تذکر دادند که در این مدت در جریان کارکرده‌های کمیسیون قرار داشته و گزارشی که از جانب رفیق عملیار ارایه گردید بازتاب کارکردهای کارشناسانه و با تدبیر کمیسیون است. در جلسه امروزی ما روی پیشنهادهای کمیسیون تصامیم معینی اتخاذ خواهیم نمود و از اشتراک کننده کان نشست امروزی تقاضا می ‌گردد تا دیدگاه‌هایشان را پیرامون گزارش کمیسیون و پیشنهادهایشان ارایه نمایند.
در نشست شورای موقت اروپایی رفقا هر یک ولی محمد زیارمل، عمر فیض، عارف عرفان، فاضل دلزاده، بصیر دهزاد، عبدالاحد شفیعی، یوسف خلیل، افضل بهار، سرور زهتاب، داوود کرنزی و داوود شجاع زاده پیرامون گزارش کمیسیون، کارکردها و پیشنهاد‌های کمیسیون صحبت نموده و نظریات شان را ارایه کردند. صحبت کننده‌ گان باورمند بودند که کمیسیون با یک آماده‌گی و تدبیر عالی در تدارک و برگزاری کنفرانس مصروف بوده و در مجموع کار یک ماهه کمیسیون را ارزنده و مثبت ارزیابی نمودند.
رفیق کاوه کامل بعد از جمع بندی دیدگاه‌ها و نظریات رفقا در بخشی از صحبت شان تذکر دادند که بهترین گزینه برگزاری جلسه حضوری کنفرانس بوده، سهمگیری مستقیم و فعال نماینده‌ گان و مشارکت اکثریت رفقا برای تحکیم دموکراسی درون حزبی مثمر بوده و همچنان استفاده از گزینه‌های تخنیکی و سایر امکاناتی که در دسترس است غرض مشارکت وسیع رفقای کشورهای که مشکلات دارند باید در نظر گرفت. برای ما با اهمیت است و مسوولیت سیاسی داریم تا درکنفرانس پیشرو وحدت و یکپارچه گی حزب در اروپا متبارز باشد، زیرا این مساله در کار بعدی شورای اروپایی تاثیرگزار است. پرابلم ها و ضعف‌های که وجود دارند باید جدی تلقی گردد و از آن آموزه‌ها نتیجه گیری لازم و منطقی کرده بتوانیم. رفقا، ما در آستانه یک حرکت سیاسی با اهمیتی هستیم که در محور آن تفاهم و مشارکت وسیع اعضای حزب قرار دارد. کار کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی نشان داد که اگر تفاهم، اعتماد و مشارکت وجود داشته باشد ما می‌توانیم بالای پرابلم ها و مشکلات غلبه کنیم ، بنا ما باید نظر به امکانات واقعبینانه برخورد نماییم، ما مسوولیت مشترک داریم، شورای موقت اروپایی و کمیسیون برگزاری کنفرانس تا آستانه کنفرانس وظایف جدی سیاسی، تبلیغاتی، تشکیلاتی، فکری و روانی دارد و وظیفه داریم و تلاش نماییم تا از کادرها مواظبت و پاسبانی نماییم و توجه صورت گیرد تا در پروسه‌های دموکراتیک کادرها، روحیه اعتماد و وحدت رفیقانه صدمه نبیند، من با رفقا همنظرم که نباید پرابلم ها موجود پوشش گردد، ما در برابر یک سرنوشت عمومی قرار داریم و باید همه ما با احساس مسوولیت سهم شایسته خود را در قبال این مسایل ادا نماییم.
شورای موقت اروپایی بسته اسناد و فورم‌های کمیسیون را که به ادرس رفقا ارسال گردیده بود به ‌اتفاق ارا مورد تصویب قرار داده و کمیسیونی را متشکل از رفقا کاوه کارمل، ولی محمد زیارمل و عمر فیض غرض آماده نمودن گزارش اساسی جلسه و طرح سایر اسناد مربوط به کنفرانس انتخاب نمود.
همچنان شورای موقت اروپایی در رابطه با پیشنهاد برخی از کشورها مصمم بود که اشتراک حضوری نماینده‌گان در کنفرانس اروپایی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و برای تحکیم دموکراسی درون حزبی مفید است ولی به‌ منظور اشتراک وسیع نماینده ‌گان در کار کنفرانس با در نظر داشت پرابلم های عینی کشورهای دور دست کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس نباید گزینه اشتراک نماینده‌ گان را از طریق وسایل ارتباطی از نظر دور داشته باشد و کمیسیون چگونگی مشارکت وسیع نماینده‌ گان را در کار کنفرانس جست وجو نموده سهمگیری فعالانه نماینده‌های متذکره را تامین نماید.
شورای موقت اروپایی در رابطه با محل برگزاری کنفرانس به شوراها کشوری وظیفه سپرد تا در جلسه آینده شورا پیشنهادهای مشخص شان را در رابطه با محل برگزاری جلسه و هزینه مالی آن ارایه نمایند تا در این زمینه تصمیم شایسته اتخاذ شده بتواند.
در بخش بعدی کار جلسه پیام رفیق صمد کارمند توسط رفیق کاوه کارمل به اشتراک کننده‌ گان نشست رسانیده شده و پیشنهاد متذکره مورد تایید شورای موقت اروپایی گرفت.
جلسه شورای موقت اروپایی حوالی ساعت یازده شب در فضای رفیقانه ختم گردید.

با درودهای رفیقانه
صفت الله عملیارـ سکرتر مسوول شورای موقت اروپایی
حزب آبادی افغانستان

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۲۳۰۴

 استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2019