مورخ هشتم اپریل ۲۰۱۹

 

سومین اجلاس کمسیون تدارک کنفرانس شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسئول شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان ورییس کمسیون تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان دایر گردید.

اجلاس در نخستین مراحل آغازین خویش اجندای ذیل را مورد گفتمان قرار داده و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار داد:

۱-چگونگی میکانیزم پروسه انتخابات

الف- خطوط کاری پروسه انتخابات در شوراهای کشوری شورای اروپایی.

ب- خطوط کاری پروسه انتخابات کنفرانس شورای اروپایی.

۲- چگونگی تامین هزینه مالی کنفرانس اروپایی.

در آغاز رفیق عملیار حول اجندای متذکره به سخنرانی پرداخته وجهات اساسی کار اجندا،پروسه تدویر جلسات،جریان سهل سازی وتامین نیازمندی های سازمانهای حزبی را درین پروسه به بحث گرفتند.

متعاقباً رفقا هریک عبدالاحد شفیعی، بصیر دهزاد ،عارف عرفان و داود کرنزی به بحث پرداخته ،نظریات ودیدگاه های شانرا در پیرامون اجندای متذکره وجریان تدویر جلسات شورای های کشوری وکنفرانس شورای اروپای مطرح ساختند.

در اجلاس در مورد چگونگی کاندیداتوری ،کاندید های مقامات حزبی،تامین فورم ها و رهنمود های لازم برای برگزاری انتخابات، جمع‌بندی گزارشات سازمانهای حزبی،تهیه وترتیب گزارش اساسی کنفرانس شورای اروپایی،تهبه وترتیب جدول زمانی انتخابات ومحل کنفرانس اروپایی ،

تامین مساعدت‌های لازم برای مشارکت سازمانهای دوردست در کار کنفرانس اروپایی بحث های سازنده براه افتید ودر مورد راهیابی پدیده های پیچیده تمرکز گردیده ولاجرم اجلاس به موفقیت‌های اساسی نایل گردید.

درین جلسه تذکر بعمل آمد تا جلسات شوراهای کشوری درسایه تامین رهنمود های ویژه به مرکز داغ گفتمان اساسی مبدل گردیده وتحرکات اساسی را برای تجدید حیات حزبی در پیشاپیش از کنفرانس راه اندازی نمایند.

اجلاس همچنان تامین هزینه مادی کنفرانس اروپایی را مورد بحث قرار داده ودر مورد تجویز لازم اتخاذ نمود.

اجلاس در فضای رفیقانه انکشاف کرد وپس از حصول فیصله های لازم به کار خود پایان داد.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۱۰۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019