تدویر دومین جلسه کمسیون تدارک برگزاری کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

۲۵ مارچ ۲۰۱۹

دومین اجلاس کمسیون تدارک کنفرانس شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای موقت اروپایی و رییس کمسیون تدارک کنفرانس شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان در فضای گرم وسازنده بکار خود آغاز نموده وجهات اساسی کار وپروسه سازماندهی و تدارک کنفرانس حزبی را با دورنمای نوید بخش آن مورد بحث و بررسی همه جانبه قرار داد.

درکار جلسه اجندای ذیل به اتفاق آرا به تصویب رسید:

بحث پیرامون نهایی سازی اسناد زیر:

-لایحه وظایف کمسیون تدارک وبرگزاری کنفرانس اروپایی.

- رهنمود تدویر جلسات وکنفرانس های حزبی،نورم نماینده گی وشیوه انتخاب نماینده گان.

ـ بحث روی فورم همه پرسی جمع آوری نظریات انفرادی اعضای حزب.

ـ بحث روی پلان تدابیر کمسیون تدارک وبرگزاری کنفرانس اروپایی.

-بحث در مورد فورم احصاییه وی .

 

گفتنی است که موادات فوق طی جریان دوهفته به یاری وهمت رییس و اعضای کمسیون طرح وتدوین گردیده وغرض بحث و فیصله نهای به جلسه کمسیون پیشکش گردید.

پس از تصویب اجندای متذکره رفقا هریک صفت الله عملیار سکرتر مسوول شورای موقت اروپایی و رییس کمسیون تدارک وبرگزاری کنفرانس اروپایی، بصیر دهزاد، احد شفیعی،عارف عرفان و داود کرنزی رشته سخن را بدوش گرفته و در پیرامون هر بخشی از اجندای متذکره به بحث فراگیر وجامع پرداخته وبر کاستی ها وتکمیل مندرجات ومحتوای مسایل فوق نظریات شان را ابراز داشتند.

اجلاس براتخاذ کامل آماده گی و رویکردهای اساسی وغنابخش برای تدویرکنفرانس بایسته شورای اروپایی مکث نموده و خطوط اساسی کاری مربوط را مشخص ساخت.

سعی بعمل آمد تا درکارکنفرانس دیدگاه ها ،نظریات و اراده مجموعی کادرها وفعالین حزبی بازتاب یافته وبرای تدوین محتوای اصلی وبرنامه وی کنفرانس بکار گرفته شود.

پس از مباحثات طولانی و رفیقانه که در فضای گرم صورت گرفت از جمله ۶ ماده مندرجات اجندای جلسه ۵ ماده آن مورد تصویب کمسیون قرار گرفته و ماده فورم همه پرسی و جمع آوری نظریات اعضای حزب غرض غنی سازی مواد آن و ایجاب کار بیشتر بالای آن به بعد موکول شد.جلسه که با سخنان گرم آغاز گردید،با حصول نتایج سازنده به کار خود خاتمه داد.

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۹ـ ۲۷۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019