پیام دارالانشای حزب آبادی افغانستان بمناسبت آغاز سال تعلیمی ۱۳۹۸

 

از آغاز سال ۱۳۹۸ سال تعلیمی مکاتب و پوهنتون های افغانستان درعده ای از ولایات ومرکزکشور، کابل شروع میگردد. دانشجویان، شاگردان مکاتب ، استادان وآموزگاران بعد از گذشت رخصتی سه ماهه بخاطر آموزش وتربیت نسل جوان واطفال کشور فعالیت های پرافتخار وسازنده شان را آغاز می نمایند.

دارالانشای حزب آبادی افغانستان آغاز سال جدید تعلیمی را به مردم علم دوست وطن، علما ، دانشمندان ، روحانیون ، استادان ، معلمان و دانش آموزان کشور صمیمانه تبریک وتهنیت گفته آرزومند است تا مکاتب و دانشگاه های کشور این کانون های پرافتخار دانش وفرهنگ انسانی به اثرسعی وتلاش کارمندان عرصه معارف وتحصیلات عالی افغانستان درجهت روشنگری وتقویت بنیادعلمی جامعه موفقیت های بزرگ وقابل توجه داشته باشند.

حزب آبادی افغانستان عطف توجه به تربیت کادرها و معلمین مسلکی معارف و استادان پوهنتون ها، ارتقای سطح دانش مسلکی وتخصصی آنها را با درنظرداشت نیازمندی های جامعه، فراهم آوری شرایط مناسب کار و معیشتی برای کارمندان عرصه تعلیم و تربیت را از وظایف ضروی و اساسی دانسته ، ودرجهت تحقق آن مبارزه می کند.

حزب آبادی افغانستان مطابق برنامه عمل خود ازحق آموزش به زبان مادری برای جوانان واطفال کشور، محو کامل بیسوادی و تربیت سالم جوانان وکودکان وطن حمایت و جانبداری نموده ؛ و تمام نیروی و تلاش خود را درتحقق این خواست وقف مینماید. با تاسف بنابرادامه جنگ تحمیلی بالای مردم ما طی سالهای اخیرحدود ۱۰۰۰ مکتب درکشورمسدود شده و بیش از ۳.۷ میلیون کودک واجد شرایط مکتب امکانات رفتن به مکتب را ندارند

. تعداد زیادی ازمکاتب از داشتن تعمیر، لابراتوارها ، کتب درسی و معلمین مسلکی محروم هستند. حقوق وامتیازات معلمین به وقت و زمان اجرا نگردیده و حیف و میل می گردد.موجودیت مکتب ها و معلمین « خیالی » و مکاتب تربیت بنیادگرایی سایه شوم اش را بر نظام تعلیم و تربیت کشورافگنده است. با درد و دریغ نصاب واحد درسی و ملی تا هنوز وجود نداشته ، نصاب درسی موجود مکاتب و پوهنتون ها جوابگوی نیازمندی های جامعه و رشد اقتصادی کشور نمی باشد. تبعیض وبی باوری ها درعرصه استخدام وایجاد شرایط مناسب کاردربرابراستادان ومعلمان کشور وجود داشته مکاتب و پوهنتون های خصوصی دراکثرموارد بدون درنظرداشت قانون ومنافع کشوردرصدد زراندوزی بوده  د راه تطبیق لوایع وطرزالعمل های کاری خود شان اجراات نمی کنند. دراجرای حقوق وامتیازات کارمندان معارف وتحصیلات عالی خصوصی ، قانون کار وسایر قوانین و لوایح دولت را عملی نمی کنند.

برای ایجاد معارف متوازن ومترقی و تحصیلات عالی مدرن در جامعه کار وتلاش پیگیر و زحمات زیادی بکاراست .

بدون سهمگیری فعال کارمندان عرصه تعلیم و تربیت ، و بدون پیشرفت و توسعه معارف و تحصیلات عالی مدرن و آینده نگر درکشور، رشد وپیشرفت اقتصادی و اجتماعی، پیوستن به کاروان تمدن بشری ، وحدت و همبستگی مردم میسرنمی باشد.

 بیایید همه یکجا باهم بسوی تامین صلح و شگوفایی دانش و سربلندی و آبادی میهن گام برداریم.

فروزان باد مشعل تعلیم و تربیت پیشرفته در کشور!

زنده باد استادان و آموزگاران ترقیخواه و وطندوست میهن !

 

باحرمت و احترام

پوهاند داکترمحمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۹ـ ۲۱۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 Copyright ©bamdaad 2019