تدویرجلسه کمسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی موقت حزب آبادی افغانستان 

 

مورخ ۱۱مارچ ۲۰۱۹

کمسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی موقت حزب آبادی افغانستان تحت ریاست رفیق صفت الله عملیار ،سکرتر مسیول شورای موقت اروپایی ورییس کمسیون تدارک کنفرانس شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان تحت اجندای ذیل تدویر یافت:

 - تهیه پلان کار برای کار تدارک  کنفرانس شورای اروپایی.

 - ترتیب لایحه وظایف 

- ایجاد کار شیوه تدویر جلسات وتعین نورم نماینده گی.

در آغاز کار جلسه  اجندای فوق به اتفاق آرا مورد تصویب قرارداده شد وسپس پیرامون هر بخش از اجندا بحث های اساسی ورهگشایانه براه افتید و راهکارهای موثر برای برگزاری یک کنفرانس عالی وباشکوه براه افتید.

در آغاز رفیق عملیار دیدگاه های خویش را حول وظایف این کنفرانس مطرح ساخته و طرح ها ونظریات بنیادی را به بحث کشیدند.

همچنان رفقا استاد بصیر دهزاد، داوود کرنزی، احد شفیعی وعارف عرفان، پیرامون هربند اجندا، نظریات ،طرح ها وپیشنهادات شانرا ارایه داشته وچار چوب کلی وبرنامه وی را برای کار کمسیون تدارک وطرح های مورد نظر آراسته ساختند.

در جلسه خاطر نشان گردید تا برای غنا بخشی جلسات و تدویر هرچه باشکوه کنفرانس، دیدگاه ها ونظریات کادرها وفعالین حزبی در لایی یک پرسشنامه مدون مطالبه گردد.

همچنین اجلاس فیصله نمود تا ضمن تدوین فورم معین احصاییه وی رقم دقیق اعضای حزب در شوراهای کشوری اروپایی حاصل گردیده تا بربنیاد آن نورم های نماینده گی اعضای حزب جهت اشتراک در کنفرانس شورای اروپایی مشخص گردد.

اجلاس کار تدوین اسناد واجرایی اولویت های وظیفوی را میان رفقا تقسیم بندی نمود .

اجلاس که در فضای گرم رفیقانه به کار آغاز نموده بود،به آرزوی برپایی کنفرانس باشکوه طور موفقانه به کار خود پایان بخشید.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۱۹ـ ۱۱۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2019