گزارش جلسه شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

جلسه شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان ساعت ۷:۳۰ شام روز دوشنبه مورخ چهارم مارچ ۲۰۱۹ از طریق شبکه پالتاک برگزار شد.

در آغاز جلسه رفیق کاوه کارمل رییس شورای موقت اروپایی حزب آبادی افغانستان اشتراک کننده گان جلسه رابه خاطر یادبود از مرگ نا به هنگام رفیق زنده یاد سلیمان کامجو عضو دارالانشای شورای مرکزی حزب آبادی افغانستان به یک دقیقه سکوت دعوت نمودند و سپس اجندای جلسه را غرض رای گیری برای اشتراک کننده گان جلسه پیش نمودند که اجندای زیرین به اتفاق آرا تصویب گردید:

۱ـ  تطبیق مصوبه دارالانشای ح آ ا مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۲۳ درباره طرزالعمل دارالانشای حزب در مورد سمتدهی امور حزبی در کشورهای اروپایی:

- ارایه نظریات پیرامون طرزالعمل ...

- ایجاد کمیسیون تدارک و بر گزاری کنفرانس حزبی.

۲ـ ایجاد شورای کشوری فرانسه

۳ ـ چگونگی انتشار فعالیت‌های درون حربی در رسانه‌ها...

۴ ـ  پیشنهادات، نظریات و انتقادات.

رفیق کاوه کارمل در بخش اول ماده اول اجندا اظهار داشتند که شورای موجود اروپایی بر اساس طرزالعمل  پیشنهادی جلسه وسیع شورای اروپایی و مصوب دارالانشای شورای مرکزی حزب ایجاد گردیده که یک گام مثبت در راستای ایجاد ساختارهای بعدی تلقی می‌گردد ولی طرزالعمل موجود نسبت برخی تغییراتی جدی که در طرح پیشنهادی شورای اروپایی وارد گردیده است که کار بعدی شورای اروپایی، ایجاد ساختارهای بعدی و برگزاری کنفرانس اروپایی را به چالش‌های معینی مواجه می ‌سازد. شورای اروپایی من حیث یک ساختار دموکراتیک همیش دیدگاه‌های رفقا را در موارد مختلف درنظر داشته و تعداد زیاد رفقا به این نظر اند تا دیدگاه و نظریات رفقا یک بار دیگر جمع بندی و غرض تکمیل و غنای بیشتر آن به مقام محترم دارالانشای شورای مرکزی حزب ارایه و تقاضا گردد تا در زمینه تصمیم مقتضا اتخاذ گردد.

در بخش اول ماده اول اجندا رفقا : ولی محمد زیارمل، بصیر دهزاد، داوود کرنزی، عمر فیض، عبدالاحد شفیعی، عارف عرفان، سرور زهتاب، فاضل دلزاده، داوود شجاع زاده، صمد کارمند، افضل بهار و رفیق سلیم سلیمی دیدگاه‌ های شان را به طور شفاف ارایه نمودند.

در این بخش جلسه رفقا فیصله نمودند تا نظریات، دیدگاه‌های رفقا جمعبندی و از طریق سکریت مسوول شورای موقت اروپایی غرض اجراات بعدی به مقام محترم دارالانشای شورای مرکزی حزب فرستاده شود.

در بخش ثانی ماده اول اجندا رفقا هر یک : کاوه کارمل، محمد زیارمل، بصیر دهزاد، داوود کرنزی، عمر فیض، عبدالاحد شفیعی، عارف عرفان، سرور زهتاب، فاضل دلزاده، داوود شجاع زاده و رفیق سلیم سلیمی پیشنهادات شان را مبنی بر ترکیب کمیسیون تدارک و بر گزاری کنفرانس حزبی اروپایی ارایه نمودند که بعد از بحث فراوان رفیق صفت الله عملیار سکرتر مسو.ول شورای اروپایی به حیث رییس و رفقا هر یک بصیر دهزاد، عبدالاحد شفیعی، عارف عرفان و داوود کرنزی به حیث اعضای کمیسیون تدارک و بر گزاری کنفرانس حزبی اروپایی به اکثریت آرا انتخاب گردیدند.

در بخش ماده دوم اجندا رفیق انجنیر نعمت یکی از پیشکسوتان حزب در مورد ایجاد سازمان حزبی در کشور فرانسه گزارش مختصری ارایه نمود که از استقبال گرم اشتراک کننده گان جلسه برخوردار گردیدند و رفقای اشتراک کننده برای سازمان حزبی کشور فرانسه موفقیت‌های مزید در امر کار سازمانی و حزبی آرزو نمودند.

رفیق کاوه کارمل ضمن قدردانی از کار مثمر رفیق انجنیر نعمت در راستای ایجاد سازمان قدردانی نموده و به جلسه عضویت شان را به در ترکیب شورای موقت اروپایی پیشنهاد نمودند که به اتفاق آرا تصویب گردید.

بخش‌های متباقی اجندای جلسه نسبت ضیقی وقت برای جلسه آینده موکول گردید.

 

با درودهای رفیقانه

صفت الله عملیار

سکرتر مسوول شورای موقت اروپایی

حزب آبادی افغانستان