جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان دایر گردید

 

جلسه دارالانشای حزب آبادی افغانستان ، تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب روز پنجشنبه تاریخ ۲ حوت در دفتر مرکزی حزب درشهرکابل دایرگردید. دراین جلسه مسوولین شعبات مرکزی حزب نیز اشتراک نموده بودند.

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد ، ومورد تایید قرار گرفت :

۱ ـ استماع گزارش ریاست مالی مرکزی حزب روی چگونگی تحقق پلان مالی حزب طی ده ماه گذشته سال جاری ، جمع آوری حق العضویت واعانه اعضای حزب درشوراهای ولایتی ومعادل آن .

۲ ـ استماع گزارش از کار ایتلاف احزاب سیاسی وانتخابات ریاست جمهوری .

رفیق راوش درآغاز جلسه گفت که درفاصله میان دوجلسه دارالانشای آن عده شوراهای ولایتی که تاهنوز مکاتیب خود را در رابطه به دفاتر ولایتی به مرکز ارسال نداشته ، موظف هستند تا درمورد هرچه زود تراقدام نمایند .

رفیق شکریه زمان همین اکنون درولایت کندز قرار دارد امروز شورای حزبی ولایتی کندز حزب جلسه دارد. کار دربخش شورای اروپایی حزب بخوبی ادامه دارد، از تمام قیم های دارالانشای حزب برشوراهای ولایتی ومعادل آن تقاضا گردید، تا با شوراهای ولایتی ومعادل آن تماس دوامدارخود را داشته باشند واز کار شان درجلسات آینده دارالانشا گزارش ارایه بدارند.

رفیق مختار گزارش شعبه مالی حزب را به جلسه ارایه گفت : طی مدت گذشته شماری از شوراهای ولایتی حق العضویت های خود را پرداخته ودوستان واعضای حزب دراین مدت حزب ما اعانه داده وشماری از شوراهای ولایتی حق الضویت هارا نداده اند، شورای اروپایی حزب برای تدویرکنگره کمک مالی نموده ، هم چنان شورای اروپایی ، شورای امریکا ومسکو حزب حق العضویت های شان را به مرکز انتقال داده وهم چنان به حزب اعانه پرداخته اند.

به ارتباط گزارش شعبه مالی حزب ، شماری از رفقا ابراز نظر نموده وپیشنهاد های خود را به جلسه ارایه نمودند .

مصوبه جلسه درمورد گزارش شعبه مالی حزب به جلسه ارایه وبا تایید گزارش شعبه مالی مورد تصویب قرارگرفت.

رفیق آرین معاون حزب گزارش کار ایتلاف احزاب سیاسی را که حزب ما یکی از اعضای آن می باشد، به جلسه ارایه کرد وگفت که درجلسه دیروزایتلاف اسناد مهم مورد بحث وتصویب قرار گرفت وکار احزاب سیاسی طبق برنامه ادامه دارد و رفقا آرین، شکریه زمان ونجات بحیث نماینده گان حزب برای جلسه عمومی ایتلاف انتخاب گردیدند. هم چنان به ارتباط انتخابات ریاست جمهوری وچگونگی حمایت حزب ما از کاندیدان ریاست جمهوری بحث صورت گرفت ودر مورد تصامیم لازم اتخاذ گردید.

 طبق یک خبر دیگر بعداز ختم جلسه دارالانشای حزب رفیق نورالحق علومی رییس حزب متحد ملی افغانستان ویکی از کاندیدان ریاست جمهوری کشور با شماری از اعضای رهبری حزب ومحترم بیژن معاون شان بدفتر تشریف آورده وبا اتحاف دعا به روح رفیق سلیمان کامجو عضو دارالانشای حزب ، وفات نابهنگام رفیق کامجو را به رفیق راوش واعضای دارالانشای حزب و خانواده نیروهای ملی وترقی خواه کشور وبه فامیل مرحومی تسلیت گفتند وموصوف رایکی از مبارزین نستوه وفراموش ناشدنی جنبش ترقی خواه خواندند.

( شعبه تبلیغ وفرهنگ )