تاسیس شورای کشوری حزب آبادی افغانستان در فرانسه

 

به همت نیروهای ترقی‌ خواه ومیهندوست کشور، وبنابرخواست ونیاز زمان امروز سازمان حزبی حزب آبادی افغانستان درفرانسه در شهراشتراسبورگ تشکیل گردید.

برنامه گشایش سازمان، حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر تحت ریاست رفیق انجینر نعمت از کادرهای نامدار حزب آبادی افغانستان آغاز بکار نمود.

در ابتدا رفیق انجینر نعمت طی صحبت افتتاحیه شان پیرامون اوضاع بین المللی وهمچنین حالات نابسامان سیاسی، نظامی داخل کشور ، مداخلات ظالمانه و بالاتاخیر دشمنان افغانستان درامور داخلی وسرنوشت کشورما پرداخته ، وضرورت انسجام ، اتحاد و همبسته گی نیروهای ترقی ‌خواه را مطرح ساختند.

رفیق نعمت همچنان روی ضرورت اشد انسجام ، اتحاد و تشکل رفقا و ایجاد سازمان حزبی ، حزب آبادی افغانستان  در فرانسه صحبت مفصل و همه جانبه نموده و رفقا را در این شرایط حساس تاریخی متوجه مسوولیت ها و ادای دین ملی و وجایب شان در قبال حزب و وطن نموده و از رفقا تقاضا نمودند تا با درک و احساس مسوولیت های حزبی خویش با یک تعهد اخلاقی و انسانی باردیگر در راه نجات وطن و هموطنان مظلوم خویش بپاخیزند و با همدیگر پذیری و تجدید پیمان به مبارزه وتلاش خسته گی ناپذیر در هماهنگی با رفقا در اروپا و مواظبت و رهبری شورای اروپایی،  بخاطر آرمانهای شریفانه حزب وتحقق فیصله های دارالانشای حزب آبادی به پیکار خود ادامه دهند.
این صحبت ها از طرف حاضرین جلسه با دلچسپی و اتفاق آرا مورد تایید و پشتیبانی قرارگرفته ، متعاقبا رفقا هر یک : زریر ،خلیل الرحمان رحمانی ،امینی پیرامون موضوعات مهم صحبت نمودند و روی ایجاد شورا به توافق کامل رسیده و ایجاد سازمان را، ضرورت اشد دانسته تا از این طریق در انسجام و تشکل هرچه بهتر رفقای حزبی ، جوانان وآنهای که در وجود شان حس وطندوستی موج میزند به منظورکشانیدن و تنظیم شان در سازمان های حزبی به یک صدا به تجدید پیمان سیاسی بپردازند.
همچنان درین جلسه بحث تشکیلاتی مورد بررسی قرار گرفت و رفقا هریک:
ـ رفیق انجنیر نعمت بحیث رییس شورای کشوری فرانسه،
ـ رفیق خلیل الرحمن رحمانی به حیث مسوول شعبه تشکیلات ،
ـ رفیق قیوم امینی به حیث مسوول تبلیغ ترویج و مالی،
ـ رفیق زریر مسوول اسناد و ارتباط،
ـ رفیق فواد نعمت به حیث مسوول کار با جوانان به اتفاق آرا انتخاب گردیدند.
جلسه با روحیه عالی و همدیلی پایان یافت.

۹  فبروری ۲۰۱۹

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۹ـ ۰۹۰۲

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2019