برپایی نشست سازمان ایالتی هسن کشور المان

 

 نشست به تاریخ 2.02.2019 به ساعت 14:30  درشهر هوفن باخ ، تحت ریاست رفیق داکتر حمید سیغانی رئیس شورای ایالتی هسن کشور المان برپا شد.

  اجندای جلسه

1_ارائه گزارش سازمان  حزبی ایالت هسن در فاصله دوجلسه.

2- ارائه معلومات ازجریان فیصله ها وتصامیم مقامات بالایی حزب در ارتباط ، سازمان شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در اروپا. توسط رفیق کاوه کارمل

3- تصفیه امورمالی.

4- راجع به تعین  مسوولین واحد های اولیه درجنب سازمان ایالتی هسن.

گزارش دهند رفیق حمید سیغانی.

مطابق بند اول  اجندا گزارش در رابطه به رویکردهای اعضای حزبی درایالت هسن در جهت تحقق فیصله های حزبی درفاصله دوجلسه بوسیله رفیق سیغانی ارائه کردید که درقسمتی از ان  امده است: اعضای سازمان شورای هسن در رابطه به تحقق فیصله های مقامات حزبی اخص درمورد بر پایی وفیصله های کنگره حزب ابادی مردم افغانستان سهم فعال گرفته اند  وتبلغات ونشر مضامین دراین رابطه درصفحات انترنیتی صورت گرفته است، حق العضویتها تصفیه واعانه به خاطرتدویر کنگره درزمان معین پرداخته شده است. بانهم کاستی های وجود دارد که درایند مشترکأ باید انرامرفوع سازیم. گزارش مورد تائید اشترک کننده گان جلسه قرارگرفت. بعداز ختم گزارش اساسی مطابق بند دوم اجندا  رفیق کاوه کارمل در رابطه به فیصله ها وتصامییم وچگونکی فعالیت « شورای موقت حزبی اروپایی » در جلسه  صحبت نموده چنین فرموده اند: رفیقا: گزارش خوب وهمه جانبه یی  رفیق سیغانی درمورد فعالیت ودستاوردهای سازمان حزبی شما درایالت هسن بسیار قناعت بخش وامیدوار کننده میباشد.شما کارهای بسی عظیم ومهمی را درابطه به فیصله های مقامات حزبی را انجام داده اید که ناشی از روحیه همدلی ووحدت شمادر کارکرد های جمعی تان میباشد.رفقا: پشتبانی ونظریه های مثبت وکارازموده ی شما درمورد سازمان شورای اروپایی بعداز تدویر کنگره حزب ابادی مردم افغانستان برای من بسیارحائز اهمیت بوده وقوت بیشتر را  به  من بخشید. ما را امید وارساختید که باهمکاری شما ، برعلاوه دشواریها ی معین  به اهداف خویش نایل ایم. هدف ما زنده ساختن وتقویه روحیه همکاری با رفقای مرکزواروپا باشورای های ان وهمچنان غرض وحدت ویک پارچگی سایر حلقات وگروپهای که از روند وحدت وبا حزب ابادی مردم افغانستان دور مانده است، میباشد.  دراروپا  فضای جداگانه  سیاسی  نسبت به کابل حاکم است، اختلافهای سلقیوی وگروهی وجود دارد که با ید با انها توجه مبذول داریم . برای اینکه اروپا خصوصیات خاصی خودرا داردو نظریات ومفکورهای اندیشوی در خط های مختلفی وجود دارد که شنیدن ان برای هریک ما قابل تأمل است، ودرغنامندی فکری واندیشوی ماکمک می نماید. ما نمیتوانیم که درمحور خود بچرخیم  بلکه فضای بازسیاسی داشته باشیم که همه همسوگرایان با ما دراین روند تکاملی همراه  باشند. مطالب خوبی در  جلسات  « شورای موقت حزبی اروپایی » که دراین اواخرتدویر یافت ، مطرح شد ،که همه به اتفاق ارا بودوبه  تفاهم کلی رسیدیم. کوشش میکنیم که کمیسون تدارک کنفرانس سازمان اروپایی با حوصله مندی بدون عجله کار خودرا اغاز نماید. وبتوانیم درماهای اینده انرا با کمک  رفقا دایر نمایم. من امید وارم که دراین کنفرانس انعده رفقای که ازما نسبت عوامل مختلف دورمانده وانتقاد ونظر دارند ، باید دعوت شوند  ونقاط دید خود را با ما درمیان بگذارند. من میخواهم که شورای کاملأ جدید و کاری متحد ویک پارچه بوجود اید. وبه علاقمندان که میخواهند درراس رهبری قرار بگیرند نوبت داده شود تا خودرا کاندید نمایند واعضای کنفرانس درمورد شان تصمیمی بگیرند. رفقا: ارزومندیم که به امید ها وارمانهای رفقانه خود دراین امر برسیم، تا وظایف تاریخی خودرا درقبال رفقا باصداقت وشفافیت به پایان رسانیده باشیم. به امید سرفرازی شما وتدویر موافقانه کنفرانس شورای اروپایی. سپس بعدازختم صحبتهای رفیق کاوه کارمل، رفقا: فاروق پاسدار، احسان واعظی ، علی رستمی ، فرشته سیغانی ، نسرین منصور و حمید سیغانی نطریات ، پیشنهادها خویشرا ارائه داشته ودرضمن از صحبتهای همه جانبه ودقیق و علمی رفیق کاوه پشتبانی  خویشرا اعلام نموداند. جلسه بعدن مطابق  ماده چهارم اجندا درمورد تشکیل واحد اولیه پیشنهاد  رفیق حمید سیغانی را استماع نموده و به اتفاق ارا مورد تائید قرارداد. جلسه بعدازجمع اوری حق العضویتها وختم مواد اجندا به پایان رسید.

 

مسوول تبلیغ وترویج شورای ایالت هسن شورای  کشورالما ن