برگزاری جلسه شورای ایالتی هامبورگ حزب

 

جلسه ای نوبتی ربع ‌اخیر سال ۲۰۱۸  شورای ایالتی هامبورگ حزب آبادی افغانستان تحت ریاست منشی آن سازمان ، رفیق ذبیح والله مستمند ی بساعت ۳ بعدازظهر بااشتراک اکثریت قاطع اعضای سازمان دایرگردید.

اجندای پیشنهاد شده بعد رای گیری مورد تایید قرارگرفت.

 مطابق بند اول اجندا ، رفیق مستمندی گزارش ربع اخیر سال را پیشکش ، وکارکرد های مهم سال را برشمرد. موصوف از تلاش های صادقانه اعضای سازمان ابرازسپاس نموده ، خاطر نشان ساخت که  به همت و اشتراک رفقای سازمان توانستیم به این دستاورد ها نابل آییم:

 ـ اشتراک درنظر خواهی پیرامون طرح اساسنامه  و برنامه حزب،

ـ  ایجاد ساختارهای تشکیلاتی از سطح هامبورگ الی شورای کشوری المان،

ـ تحکیم وحدت حزبی با حزب ترقی ملی و وحدت خواهان حزب متحد ملی ،

ـ  جمع آوری حق العضویت ها واعانه ها ،

 ـ جمع آوری اعانه ای فوق العاده جهت تدویر کنگره ای حزب ،

ـ مسایل سیاسی ـ تبلیغاتی و همکاری با سایت وزین بامداد ؛ و سایر مسایل.

درادامه اواز تدویر پلینوم کمیته مرکزی و کنگره ای حزب آبادی یاد آوری ، و از شرکت از رفیق های المان،  بخصوص رفیق های شورای هامبورگ حزب  آن نام گرفته، و از تلاش های این رفیق ها قدردانی نمود. رفیق مستمند ی عنونی این رفیق ها گفت نمونه ای مثال بودن این سازمان دست آورد کار‌شما عزیزان است.

او وظایف اجرا ناشده را برشمرده وگفت که باید‌  این وظایف شامل پلان کار سال ۲۰۱۹ ما گردد:

-  تقویت صفوف حزب با جذب جوانان وزنان ،

ـ  همکاری با شورای مهاجران و قشر بزرگ پناهنده گان درهامبورگ،

 - تقویت آموزش درون حزبی ویکتعداد مسائل مهم دگر.

مطابق بند دوم اجندا‌ ، رفیق عظیم لمر یادداشت دارالانشا حزب که به پاسخ فعالین حزبی اروپا در مورد نام حزب مواصلت کرده است را به خوانش گرفت. رفیق مستمند ی مصوبه ای دارالانشا در مورد ساختار تشکیلاتی اروپا را به اطلاع رفیق ها رسانید. پیرامون یادداشت ومصوبه‌  به سوالاتی طرح شده رفیق ها داود کرنزی وعظیم لمر در فضای کاملا صمیمانه به پاسخ پرداختند. آنها گفتند موجودیت تفاوت نظر در بین احزاب ترقیخواه یک امر طبیعی و معمول میباشد.چون وضع سیاسی و امنیتی کشور ایجاب مینماید تا وحدت حزب را حفظ نمایم همچنان رفیق ها سید حبیب ،حکیم کارگر ،شیرباقی زاده وفرید کرنزی نیز سوالها و صحبت های توضیحی داشتند.در ختم جلسه اعضای اشتراک کننده پاسخ های رفیق ها داود کرنزی  ولمر را دقیق و معقول دانسته حمایت شان ‌را از نام حزب مصوبات و یاداشت دارالانشا ابراز داشتند.

 ۹ تن از رفیق ها را که بنابر دلایلی در کار جلسات حزبی شرکت نمی کردند وحق العضویت نمی پرداختند از صفوف حزب به اتفاق ارا اخراج گردیدند.در این نشست وحق العضویت های سه ماهه رفقا تصفیه گردید.

کار جلسه حوالی ساعت ۶ شام به امید برقراری صلح درکشور، تقویت حزب وکار سیاسی اموزشی وسازمانی ودست آوردهای کنگره حزب آبادی افغانستان به اتمام‌ رسید.

( شعبه تبلیغ شورای ایالتی هامبورگ حزب آبادی افغانستان )