تدویر جلسه هیات رهبری شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه هیات رهبری شورای المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان بخاطر تایید و پشتیبانی از مصوبات کنگره با شکوه حزب ملی ترقی مردم افغانستان بتاریخ اول اکتوبر سال روان دایر گردید. درآغاز کارجلسه رفیق عبدالاحد شفیعی، رییس شورای کشوری المان حزب گزارش مفصلی از اجراات وظایف داده شده به سازمانهای حزبی را ارایه نموده؛ ضمن قدردانی از کار وفعالیت اعضای حزب ، سازمانهای حزبی را برفع کاستی ها واجرای بهتر امور حزبی متوجه ساخت که مورد تایید واستقبال اعضای هیات رهبری قرارگرفت .

دربخش دوم کار اجندای جلسه ،  یاد داشت شعبه تشکیلات مرکزی حزب و پشتیبانی از مصوبات وفیصله های کنگره با شکوه حزب ملی ترقی مردم افغانستان به بحث گرفته شد. که ضمن صحبت ریس واعضای هیات رهبری بخار تطبیق وتحقق آن تدابیر لازم اتخاذ  وبخاطر اجرای آن  وظایف جدید ومکلفیتهای سازمانها واعضای حزب مشخص گردید .

در بخش سوم اجندا ، موضوع اشتراک حزب در کمپاین انتخاباتی  به بحث گرفته شد. هیات رهبری شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم ، اشتراک حزب  در کمپاین انتخاباتی ونامزدی برخی از نماینده گان حزبی را به پارلمان کشور مورد تایید وپشتیبانی قرار داد.

در ادامه کار جلسه در همخوانی با اجندای تصویب شده  ، رفقا بخاطر بهبود کار حزبی ، ضرورت شعبه کنترول ونظار را  به بررسی گرفته ، وایجاد این بخش را  در جنب کمیته رهبری حزبی به تصویب رساند .

در قسمت  اخیر جلسه ، پلان کار سالانه هیات رهبری شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان مورد بحث وبررسی قرارگرفت و پس ابراز نظر رفقا ، پلان کاری به اتفاق آرا به تصویب رسید .

در اخیر کار جلسه عبدالاحد شفیعی رییس شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان ضمن صحبت همه جانبه ، یکبار دیگر  توجه رفقا را در جهت تطبیق وتحقق  مصوبات کنگره حزبی وکلیه اسناد و دساتیرمقامات رهبری حزب معطوف نمود .

سرانجام کار جلسه در فضای وحدت ، صمیمیت ویکپارچه گی حزبی به پایان رسید .

( شعبه اسناد وارتباط  شورای کشوری المان ) 

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۳۱۰

 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

 

Copyright ©bamdaad 2018