بروز جمعه مورخ ۱۹ اسد سال روان خورشیدی  در فضای آزاد ، دموکراتیک و مملو از همدلی و صمیمیت برپاشد.

درکنگره اساسنامه ، برنامه، درفش و نشان حزب ازسوی نماینده گان منتخب سازمانهای حزبی از همه شوراهای داخل کشور و سازمان های برون مرزی ازجمله نماینده گان با صلاحیت ومتخب سازمان اروپایی حزب تصویب گردید. درکنگره رییس حزب و معاون های او انتخاب ؛ و اعضای شورای مرکزی حزب برگزیده شدند.

مدیرمسوول و شورای نویسنده تارنمای بامداد به این مناسبت نیکو و رخداد بزرگ سیاسی در زنده گی سازمانی ما بهترین تبریکات و شادباشهای رفیقانه را به رفقا پوهاند دکتر راوش رییس، عبدالرشید آرین و عبدالحفیظ نورستانی معاونین منتخب حزب ، اعضای هیات رهبری و همه اعضای پرافتخار، اگاه و مبارز حزب ملی ترقی مردم افغانستان ، منحیث یک حزب سراسری، ملی ، دادخواه و دموکرات ، و به همه رهروان عدالت اجتماعی ، پیشرفت و سرفرازی مردم زحمتکش و پرغرور کشور ابراز می دارد.

ما دربرنامه های جداگانه اسناد ، مصوبات ، اسناد کنگره ؛ و دیدگاه های سازمان ها واعضای حزب را دراختیار علاقمندان واعضای پرافتخار، اگاه و پابند به اصول و آرمانهای شریفانه و انسانی حزب تقدیم میداریم.

پوهنمل دکتر اسد محسن زاده ، مدیر مسوول تارنمای بامداد

در ادامه می خوانید :

ـ گزارش کمیسیون رسانش و تبلیغ مرکزی حزب در باره  بربایی موفقانه کنگره حزب،

 

 

گزارش کمیسیون رسانش و تبلیغ مرکزی حزب در باره  بربایی موفقانه کنگره حزب

 

نخستین کنگره حزب ملی ترقی مردم افغانستان تحت ریاست رفیق سلیمان کامجو رئیس کمیته تدارک تدویر کنگره روزجمعه ۱۹ اسد سال ۱۳۹۷  درشهرکابل دایر گردید.

در کار کنگره ،علاوه برنماینده گان منتخب سازمانهای ولایتی، معادل آن وشهرکابل نماینده های برخی ازاحزاب، سازمان های سیاسی، شخصیت های ملی واجتماعی کشور به تعداد بیش از ۷۰۰ تن حضور داشتند.

کارکنگره با تلاوت آیات چند از قرآنکریم توسط قاری محمد امان عضو کنگره حزب آغاز گردید. متعاقبأ سرودملی جمهوری اسلامی افغانستان پخش شد، وبه ادامه آن کمیسیون اعتبارنامه وسکرتریت کنگره انتخاب وگزارش کمیسیون اعتبار نامه را رفیق انجینر سلیمان کامجو رییس کمیسیون اعتبارنامه کنگره ارایه نمود که مورد تصویب کنگره قرارگرفت. و ریاست کنگره به رفیق راوش سپرده شد که اجندای مورد بحث کنگره یعنی گزارش شورای مرکزی، بحث روی طرح برنامه واساسنامه حزب، مورد تایید قرار گرفت و ریاست کنگره به رفیق عبدالرشید آرین سپرده شد.گزارش شورای مرکزی توسط رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش ارایه ؛و بعداز بحث وابراز نظرهابه اتفاق آرا تصویب شد.

کنگره بادرنظرداشت صلاحیت های مندرج دراساسنامه حزب ؛برنامه ، اساسنامه ، نام ، بیرق و نشان حزب، را مورد بحث همه جانبه قرارداد وبه اتفاق آراتصویب گردید. وبخش اول کنگره پایان یافت .

بخش دوم کنگره که عمدتأ بحث روی مسایل تشکیلاتی بود با رعایت وقفه صرف نان چاشت وادای نماز ساعت ۳۰:۱ بعداز ظهربکارخود آغاز کرده وبعد ازبحث های هم جانبه که درفضای وحدت وهمبسته گی رفیقانه صورت گرفت به تعداد ۲۰۰ تن را به عضویت شورای مرکزی هم چنان شورای مرکزی حزب دراولین جلسه خویش رفیق راوش رابه حیث رییس ورفقا عبدالرشید آرین وحفیظ الله نورستانی را به معاونین حزب انتخاب وبه تعداد ۷۱ تن که رییس ومعاونین نیزشامل آنها است به حیث اعضای بیروی اجراییه ؛ وازجانب بیروی اجرایه به تعداد ۲۵ تن به عضویت دارالانشای حزب انتخاب گردیدند.

درکنگره پیام های احزاب وسازمانهای سیاسی ازجانب نماینده گان شان قراات گردید وبعضی از شخصیت های ملی که درکنگره دعوت گردیده بودند باصحبت های مختصر تدویر کنگره را به رهبری حزب ملی ترقی مردم افغانستان تبریک گفته، خواهان موفقیت های بیشتر برای حزب ما شدند.

درکنگره پیامهای کنگره عنوانی نیروهای ملی دموکرات و ترقی خواه کشور و مردم افغانستان صادرشد ودربخش اخیر کنگره قطعنامه کنگره صادر وکار کنگره با بیانیه اختتامیه رفیق پوهاند دوکتورمحمد داود راوش رییس حزب حوالی ساعت ۳ بجه بعدازظهر موفقانه پایان یافت.

کمیسیون تبلیغ وفرهنگ