تدویر جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه دارالانشای حزب ملی ترقی مردم افغانستان، تحت ریاست رفیق عبدالرشید آرین رییس حزب روز یک شنبه مورخ ۷ اسد سال ۱۳۹۷ در تالار دفتر مرکزی حزب حوالی ساعت سه بعد از ظهر دایر گردید.

درین جلسه روسای شعبات و کمیسیون های مرکزی حزب نیز شرکت داشتند.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد؛ و به اتفاق آرا تصویب گردید:
۱ ـ بحث روی طرح برنامه حزب که در کمیته تدارک تدویر کنگره حزب به تصویب رسیده بود.
۲ آ بحث روی بسته تشکیلاتی حزب.


طبق ماده اول اجندا رفیق انجنیرسلیمان کامجو روی طرح برنامه ، پیشنهادات رسیده ، کار کمیته کاری اسناد اساسی حزب ، نشر آن در مطبوعات حزبی و نظر خواهی مجدد و بحث در کمیته تدارک تدویر کنگره حزب معلومات ارایه  ، و رفقا را به بحث روی آن طبق فیصله جلسه قبلی دعوت کرد. پیرامون آن رفقا:  داکترعبدالرشید جانباز، انجنیرمحمد سرور تابش ، داوود خان ویار، عبدالصبور ثابت ، استاد محراب الدین صمدی ، صدیق خاوری ، داکتر راوش ، عبدالرشید آرین ، انجنیر میراحمد قیام ، انجنیر سلیمان کامجو ابراز نظر نموده بعد از تعدیلات لازم ، برنامه بصورت کل مورد تصویب قرار گرفت .
طبق ماده دوم اجندا رفیق انجنیر پرتو رییس تشکیلات مرکزی حزب صحبت نموده ، در آغاز عضویت حزب و موقف حزبی جنرال بایانی که به نسبت خدمت در امور نظامی دولت طبق قانون اساسی و قانون احزاب قبلا به حالت تعلیق درآورده شده بود ، طبق تقاضای خودش پیشنهاد رفع تعلیق صورت گرفت که به اتفاق آرا تصویب گردید.
بعدا روی پکیج پیشنهادی به کنگره حزب ، طبق پیشنهادات رسیده و مصوبات قبلی دارالانشا روی کمیت اعضای شورای مرکزی، بیروی اجراییه و دارالانشا پیشنهادات مطرح گردید . پیرامون آن رفقا جانباز ، کامجو، خاوری ، احمدی ،قیام و ویار ابراز نظر نموده ، صلاحیت را به کمیسیون شش نفری تفویض کردند تا روی کمیت و ترکیب اعضای دارالانشا ، بیروی اجراییه و شورای مرکزی بحث نموده ، پیشنهاد مشخص خود را در جلسه بعدی دارالانشا ارایه نمایند .
جلسه در فضای همآهنگی و اتحاد نظر حوالی ساعت پنج عصر اختتام یافت .

( کمیته کاری تبلیغ و ترویج  ، کمیته تدارک تدویر کنگره حزب )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۹۰۷

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018