تدویر جلسه کمیته حزبی شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان

 

مورخ ۱۴ سپتامبر  ۲۰۱۸

جلسه  کمیته حزبی شورای کشوری انگلستان حزب آبادی افغانستان تحت اجندای ذیل دایر گردید:

- گزارش اساسی پیرامون رخداد ها وانکشافات داخل حزب،

ـ اتخاذ آماده گی شورای کشوری انگلستان برای تدویر اجلاس شورای اروپایی حزب - تدابیر جهت تدویر اجلاس شورای کشوری انگلستان حزب.

- معرفی نماینده گان به عضویت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان.

در آغاز جلسه رفیق عارف عرفان در پیرامون رخداد ها وانکشافات در حیات سیاسی وسازمانی حزب آبادی افغانستان معلومات لازم ارایه نموده و نقش و رسالت تاریخی رفقا را در امر مبارزات سیاسی حزب مشخص ساخت.

درین بخش اجندا،رفقا نظریات ،طرح ها ،انتقادات وپیشنهادات مشخص شانرا به جلسه ارایه نمودند.

همچنان درین جلسه حول تدویر اجلاس شورای اروپایی ، نقش سازنده شورای اروپایی وضرورت تحکیم پایه های شورای اروپایی حزب تاکید صورت گرفته واز همه رفقا تقاضا بعمل آمد تا به حیث سپاهیان اصیل حزب از ارزش های دموکراسی در داخل شورای اروپایی وحیات سیاسی وسازمانی آن به مثابه بازوی توانای حزب ونهضت ترقی‌خواه وطن دفاع نموده ، و برای حمایت قاطع از طرزالعمل ساختاری شورای اروپایی که به همت کمسیون ویژه ومنتخب شورای اروپایی فیصله گردید، توجه جدی مبذول داشته و در راه احیای مجدد شورای منتخب و دایمی شورای اروپایی کارهای لازم انجام دهند. در جلسه گفته شد که شورای اروپایی حامی وپاسدار صدیق آرمان های سترگ زحمتکشان افغانستان بوده و دراین راه کماکان بدون تزلزل به پیش میرود.

رییس شورای کشوری انگلستان برای حفظ سلامتی اندیشه وی وآرمانی حزب و حفظ آزادی های دموکراتیک در داخل شورای اروپایی توجه همه رفقا را فراخواند.

درین جلسه در مورد تدویر اجلاس شورای کشوری انگلستان تدابیر لازم اتخاذ گردید.دربخشی از گزارش از انتقال پول حق العضویت شورای کشوری انگلستان طی ماه سپتامبر۲۰۱۸ به شورای مرکزی حزب تذکر به عمل آمده ودر مورد تقویت بنیه مالی حزب تاکید صورت گرفت.

همچنان درین جلسه  تعدادی از رفقا به خاطر عضویت  شورای اروپای حزب برگزیده شدند و به شورای اروپایی حزب معرفی گردیدند.

جلسه که در فضای رفیقانه دایر گردید، به آرزوی پیروزی حزب درامرتحقق آرمانهای سترگ زحمتکشان افغانستان اختتام یافت.

 

 ( گزارشگر شورای کشوری انگلستان )