برپایی جلسه هیات رهبری شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان  

 

   

جلسه هیات رهبری شورای کشوری المان حزب ملی ترقی مردم افغانستان تحت ریاست رفیق احد شفیعی رییس شورا  کشوری الما ن  به تاریخ  ۲۵ می ۲۰۱۸ از طریق شبکه پال برپا گردید.

 درابتدای جلسه رفیق شفیعی دررابطه به گزنیش اعضای جدید شورای المان و کمیته رهبری آن که در کنفرانس مورخ  ۱۴اپریل ۲۰۱۸ صورت گرفت ،  ابراز خوشی نموده ، آنر نمایانگر وحدت وهمنوایی یکپارچه گی اعضای حزب درکشورالمان دانسته و گامی بزرگ درجهت روند رشد وتکامل اعضای حزب درکشورالمان تلقی نمود. ا فزون برآن، پیرامون وضع سیاسی ، امنیتی و اجتماعی کشور و تدویرموافقانه جلسات برای تدویر کنگره را دستاورد بزرگی درجهت استحکام وتکامل حزب  وانمود ساخته،معلومات مفصل درزمینه  ارایه کردند.

سپس  جلسه مطابق به اجندای اتی به کار خود ادامه داد:

۱ـ تقسیم وظایف بین اعضای هیات رهبری  وتعین مسوولین شعبات کمیته رهبری شورای حزبی المان.

۲ـ بحث پیرامون مساله حق العضویت ها وپرداخت اعانه برای تقویه بنیه مالی حزب درشورای کشوری المان.

۳ـ پشنهادها وانتقادهای رفیق ها جهت بهبود کاری سازمانی و تشکیلاتی در واحدهای حزبی.

مطابق بند اول اجندا  برای تنظیم بهتر امورات سازمانی وبیشبرد وظایف محوله میان اعضای کمیته رهبری  تقسیم وبرعلاوه قیمومیت اعضای رهبری به شوراهای ایالتی غرض کنترول وکمک های عملی در امورات حزبی در واحد های حزبی تامین ، ومسوولین بخش های تشکیلاتی ،تبلیغاتی، امورمالی واسنادارتباط ، کار ب اسازمانهای اجتماعی  به اتفاق ارا تعین وگزنیش یافتند.

مطابق بند دوم اجندا در رابطه به پرداخت حق العضویت ها واعانه وکمک برای تدویرکنگره حزب ازجانب رفیق شفیعی معلومات مفصل ارایه، و از عموم اعضای حزب درکشورالمان که دراین روند سهم فعال گرفته وحزب را کمک وپشتبانی کرده اند، قدردانی به عمل آورد وتصمیم گرفته شد ،تا برای بهبود وضع مالی  پلان مشخص ترتیب وبه شوراهای ایالتی ارسال گردد .

بعدا مطابق بند اخیر اجندا رفیق ها: کوچی، فرشته سیغانی، اسد رهیاب ، مستمندی، علی رستمی نظریات خویش را ارایه ؛ ودرکار جلسه سهم گرفتند. با ختم مواد اجندا رفیق شفیعی ازسهم گیری رفیق ها و ابراز نطریات سازنده و آماده گی فعال شان در روند کارحزبی درعرصه سازمانی وتشکیلاتی  سپاسگزاری؛ و موفقیت های بیشتر برای همه  آرزو نمود. جلسه به تحکیم وهمبسته گی اعضای حزبی پایان یافت.

( شعبه تبلیغ  و فرهنگ شورای کشوری المان  )

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۸ـ ۰۳۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018