تدویر جلسه شوراهای کشوری سازمان اروپایی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان


شام یکشنبه مورخ ۲۷ ماه اپریل ۲۰۱۸ جلسه شوراهای کشوری تحت ریاست کاوه کارمل رییس شورای انسجام و هماهنگی امورحزبی در اروپا  تحت اجندا « بحث و تبادل نظر پیرامون انکشافات اخیر کار حزبی »دایر گردید.
در آغاز جلسه رفیق کاوه کارمل در پیرامون اوضاع سیاسی افغانستان وبحران موجود ونقش نیروهای ترقیخواه وداد خواه کشور وضرورت انسجام ،اتحاد وهمبستگی این نیروها صحبت نمود.رفیق کاوه کارمل در خصوص پروسه وحدت در حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان ، چالش ها ودشواری های این پروسه صحبت مفصلی نموده وبر ضرورت تدویر کنگره و رسالت ان برای استحکام پروسه وحدت وانسجام نیروهای ترقیخواه وایجاد حزب مستحکم با برنامه های عالی فکری واندیشه وی وساختار وسیع تاکید نمود.
رفیق کاوه کارمل وظایف تاخیر ناپذیر سازمان  اروپایی حزب را برای تحقق اهداف و برنامه های کنگره حزب مشخص نموده واز ایجاد تدابیر مشخص دراین راستا یاد آوری نمود.
رفیق کاوه کارمل بر نقش فعالانه وبنیادین شوراهای کشوری در امر سیاستگذاری ها واتخاذ تصامیم سیاسی وسازمانی اشاره نموده ونقش وجایگاه شورا های کشوری را درین امر مشخص ساخت.
رفیق کاوه در جهت تامین اعتماد متقابل و رفیقانه در سازمان اروپایی  حزب مکث نموده وتوجه مسوولین شورا ها را دراین امر فراخواند.
متعاقبا روسای برخی از شوراهای کشوری ازکار و فعالیت شوراهای کشوری درامربرگزاری کنفرانس های حزبی ،انتخاب نماینده گان برای کنگره حزب ،تشکیل کمیته های منتخب وجمع آوری اعانه برای کنگره وجمع آوری حق العضویت هاگزارش ارایه نموده وطرح ها ،نظریات وپیشنهادات مشخص را برای بهبود کار سیاسی وسازمانی وتامین قانونمندیها وموازین اصولی بر امر سرنوشت سیاسی شورا نظراندازی نمودند.
در جلسه رفقا احد شفیعی،خلیل یوسف ،عارف عرفان ،صفت الله عملیار وسلیم سلیمی صحبت نموده وضمن گزارش از کار وفعالیت سازمانی دیدگاه ها ،نظریات ،طرح ها ،انتقادات وپیشنهادات شانرا مطرح ساختند.
همچنان درین جلسه موضوع جمع آوری اعانه برای تدویر کنگره و تلویزیون بهار مورد بحث قرار داده شد و در مورد تصامیم لازم اتخاذ گردید
جلسه که ساعت هفت شام به وقت اروپا تدویر یافته بود،ساعت ۹ شب به پایان رسید.

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۴۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018