تدویر کنفرانس شورای کشوری انگلستان حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

     

به تاریخ ۲۲ ماه اپریل کنفرانس شورای کشوری انگلستان حزب مردم در راستای فیصله های مورخ ۲۴/۱۲/۹۶خورشیدی دارالانشای حزب متحد ملی افغانستان در فضای شعف وشور سیاسی دایر گردید.

اجلاس، شش بخش کاری را شامل اجندای خود نموده وحول آن و در محوریت حیات حزبی وسازمانی وچشم انداز کنگره  حزب ،پرابلم ها ونقش وحدت ها ،وماموریت کنگره برای نو سازی سیاسی،اندیشهٔ ،ساختاری وگزینش پلاتفرم نوین سیاسی،وبستر سازی ارزشهای دموکراتیک وتمثیل اراده وخرد جمعی مباحثات وگفتمان جدی رابراه انداخت.

در آغاز رفیق عارف عرفان ،صحبت خود را آغاز نموده به بحران دامنگستر کشور،انقطاب نیروهای ترقیخواه ملی،ضرورت وحدت ها،اتحاد ها وایتلاف ها و پروسه وحدت با احزاب همسو و ورشکسته شدن پروسه وحدت خواه وتبعات فلاکتبار این شکست ها بروجاهت واعتبار حزبی وپرابلم های ساختاری به مثابه فاکتور های بازدارنده برای تمثیل اقتدار سیاسی، جایگاه احزاب وحدت خواه در ساختار ها وبدینوسیله پیش شرط های ناموجه برای پامال نمودن ارزش های دموکراتیک ،کاربرد قدیمیترین ساختار عمودی سازمانی در حزب ومحدود ساختن مرجعیت تصمیم گیری اشاره نموده اظهار نمودند:  « به گواهی تاریخ حزب ما، در پروسهٔ نفسگیر وطولانی مدت وحدت ها در پایانی ترین دقایق پیروزی،ودر کشاکش تعین جایگاه سیاسی احزاب ،مدام زخم برداشته است.سطح اقتدار گرای احزاب وفقدان ساختار های گسترده در هرم قدرت ،بستر این مشکلات را آراسته ساخته که در آینده برای حل آن باید توجهٔ جدی مبذول گردد.

رفیق عرفان ادامه داده افزودند: عدم گزینش شعار سیاسی حزب مطابق برنیاز زمان، وعدم واکنش های سیاسی آن  در برابر رخداد های بزرگ ،برهویت سیاسی و قدرت رزمنده گی حزب سایه انداخته وآدرس آن را در جامعه در امر دادخواهی مکدر ساخته است .»

رفیق عرفان برنقش شورای کشوری انگلستان برای تحقق فیصله های کنگره وبازیافت پتانسیل سیاسی وسازمانی  وبرآمد نیرومند سازمان بریتانیا اشاره نموده وبر کاستی ها ،ضعف ها ونواقصات، انگشت انتقاد گذاشته ودلایل مستندی را برای چالش های پروسه وحدت در حزب در بریتانیا که منتج به تاخیر تدویر جلسات گردید برشمرد.

سپس رفیق سید اکرام پیگیر یکتن از پیشکسوتان راستین،پرافتخار وسرافراز نهضت ترقی خواه وطن به سخنرانی پرداخته ودر پیرامون مشکلات جدی برای همبسته گی نیروهای ترقی خواه،نقش شخصیت ها برای ساختمان تاریخ،پرابلم های درونی نهضت، و وظایف سترگ کنگره برای زایش حزب جدید،اندیشه وساختار جدید وتحولات اجتماعی در برابر پاسخ زمان ،صحبت های عالمانه وپرثمری را برای رفقا در جلسه ارایه نموده ؛ وبرنقش شورای کشوری انگلستان در امرتحقق وظایف سیاسی وسازمانی کنگره حزب تاکید نمودند.

متعاقبأرفقا هریک : سید امین هاشمی، داکتر حیدرعدل با ارایه بسته از پیشنهادات سازنده، فرید مل ،همایون اکبری،علی،سید محمود ،داکتر کریم ،رفیع همدم ،احمد وحید نوری هریک به سخنرانی پرداخته وطرح ها ،نظریات ،انتقادات وپیشنهادات معینی را برای غنا بخشی کار کنگره وتجدید حیات سیاسی وسازمانی حزب وسازمان ارایه داشتند.

دراین بخش بخاطر گسترده گی نظریات ،طرح ها و راهکار ها فیصله بعمل آمد تا بعدأ در فرصت مساعد ،رفقا مجموع دیدگاه ها،نظریات وپیشنهادات  خویش را به مراجع معین در شورای کشوری انگلستان ، ارسال نموده تا از آنطریق به کمسیون ویژه شورای اروپایی ارسال وبه مراجع معین به شورای مرکزی حزب به کابل ارسال گردد تا در کارکنگره حزب مطرح گردند.

همچنان کاندیداتوری رفیق جنرال یونس کریمی به حیث نماینده شورای کشوری انگلستان در کنگره حزب، در جلسه مطرح شد وبه اتفاق آرا مورد تایید قرارداده شد.

در بخش تشکیلاتی، موضوع تشکیل کمیته جدید شورای کشوری بریتانیا مورد بحث قرار داده شد و رفیق عارف عرفان به دلیل تداوم طولانی سمت رهبری شورای کشوری انگلستان و بخاطرگزینش نسل جوان،استعفای خود را از مقام رهبریت شورا اعلام داشت که به واکنش همگانی رفقای حاضر در جلسه مواجه شده و رفقا خواستار تمدید و تداوم کار در پست رهبری سازمان طی دوران یک‌ سال دیگر شده وباردیگر مبتنی برتقاضای رفقا، مقام حزبی شان ابقا گردید.

همچنین دراین بخش رفیق احمد وحید نوری به حیث معاون شورای کشوری انگلستان حزب انتخاب گردید.

اجلاس پنج رفیق دیگر را به حیث اعضای کمیته  رهبری انتخاب نمود.

در تداوم کار تشکیلاتی ساختار های جدید واحد های اولیه لندن(گروپ های) حزبی بنیاد گذاشته شد.

در بخش دیگر اجندا،موضوع جمع آوری حق العضویت ها واعانه به کنگره حزب مورد بحث قرار داده شد،حق العضویت ها واعانه برای کنگره جمع آوری و برای جمع آوری کامل آن تجویز لازم انخاذ گردید.

اجلاس که ساعت پنج به کار خود آغاز نموده بود حوالی ساعت  هشت شب به پایان رسید.

 

گزارشگر:شعبه تبلیغ وفرهنگ شورای کشوری انگلستان حزب متحد ملی مردم افغانستان