برگزاری کنفرانس شورای کشوری یونان حزب متحد

ملی ترقی مردم افغانستان

 

بر اساس هدایات مصوبه مورخ ۲۴ حوت ۱۳۹۷ دارالانشای شورای مرکزی حزب م.م.ت.م.ا کنفرانس شورای کشوری یونان حزب ساعت شش شام امروز۱۷ اپریل ۲۰۱۸ ترسایی دایر گردید.

در کنفرانس شورای کشوری یونان روی اجندای تصویب شده ذیل بحث و مباحصه صورت گرفت:

۱ ـ گزارش مختصر از کار  و فعتایت شورای کشوری یونان ح م م ت م ا ،

۲ ـ بحث روی انتخاب کاندیدان جهت اشتراک در کار کنگره با شکوه حزب ،

۳ ـ انتخاب شورای کشوری و مسوولین آن ،

۴ ـ نظریات، انتقادات و پیشنهادات .

نخست در کار جلسه رفیق ابوبکر فیض گزارش مختصر از کار شورای کشوری یونان ارایه نموده سپس اشتراک کننده گان کنفرانس را در روشنایی فیصله ها و چگونه گی پیشرفت و تدارک امور کنگره حزب قرار دادند.

مطابق اجندای کنفرانس، نامزدی رفقا هر یک زرغونه ولی عضو شورای انسجام و همآهنگی امور حزبی در اروپا و مسوول کاربا زنان ؛  و رفیق داکتر حمیدالله عضو شورای مرکزی حزب و مسوول کمیسیون رسانش و فرهنگ شورای اروپایی ح م م ت م ا  ، مورد بحث قرار گرفت. ابتدا بیوگرافی مختصر رفقای نامزد برای اشتراک کننده گان جلسه به معرفی گرفته شده؛  و سپس رفقا هر یک: عارف افشار، حیات الله غزنوی، خادم حسین احمدی، اشرف، در مورد نامزد های متذکره دیدگاه های شان را بیان کردند.

رفقای کاندید برای کنگره حزب هر یک داکتر حمیدالله مفید و بانو زرغونه ولی طی رأی های سری و مستقیم به اکثریت آرا به حیث نماینده گان شورای کشوری یونان به کنگره تصویب و معرفی گردیدند.

در ادامه کار کنفرانس هیات رهبری شورا مورد تایید قرارگرفته ؛ و رفیق ابوبکر فیض منحیث رییس شورا برگزیده شد.

در نشست روی تقاضای چند تن از نامزدان به عضویت حزب بحث و گفت و گو صورت گرفته ؛ و درخواست عضویت این رفقا به حزب مورد تایید قرار گرفت.

کار جلسه در فضای صمیمیت رفیقانه حوالی ساعت هشت شام خاتمه یافت.

ابوبکر فیض

 رییس شورای کشوری یونان ح م م ت م ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۸ـ ۲۲۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018