کنفرانس کشوری ناروی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان دایر شد

 

کنفرانس شورای کشوری ناروی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان  بروز چهارشنبه مورخ ۱۱ اپریل سال روان میلادی دایرگردید. با اعلان تکمیل نصاب جلسه ، اجندای ذیل توسط رییس شورا پیشنهاد و مورد تایید قرارگرفت  :

۱ ـ  ارایه گزارش از کارکردهای سازمان توسط رفیق سید افضل بهار رییس شورا وبحث پیرامون آن ،

۲ ـ بحث و تصمیم گیری درباره احکام مصوبه تاریخی ۲۴حوت ۱۳۹۷ دارالانشای شورای مرکزی حزب م م ت م ا ،

۳ ـ تصفیه حق العضویت ها و بحث روی مسایل مالی سازمان ،

۴ ـ پیشنهادات ، اندیشه ها و انتقادات رفقا.

مطابق بند اول اجندا، رفیق سید افضل بهار رییس شورای کشوری ناروی ح م م ت م ا گزارشی از فعالیت های شورا را پیشکش نموده ، و درآن روی امکانات کاری و دشواری ها صحبت ؛ و از رفقا به خاطر سهمگیری همه جانبه درفعالیت سازمان اظهارسپاس نموده ، آرزومندی خود را برای سهمگیری بیشترهریک ازرفقا در رشد و استحکام مزید شورا ابراز؛ و در باره اهمیت کنگره تاریخی حزب توضیحات  دادند.

سپس رفیق صفت الله عملیارعضو شورای انسجام وهماهنگی امورحزبی دراروپا  و مسوول شعبه اسناد و ارتباط سازمان اروپایی ، به توضیح مصوبه دارلانشای حزب م م ت م ا در باره راه اندازی انتخابات در شورا های حزبی و تعین نماینده به کنگره حزب پرداخت.

در ادامه کنفرانس مسایل تشکیلاتی مورد بحث وگفت و گو قرارگرفت. هیات رهبری شورا با اتفاق ارا برای یک دوردیگرمورد تایید قرارگرفته ؛ و رفیق سید افضل بهار منحیث رییس شورا انتخاب گردید. موصوف به نماینده گی از کمیته رهبری شورا ؛ از اعتماد بزرگ رفقا سپاسگذاری نموده، آماده گی هرنوع تلاش و ابتکار در راه رشد و استحکام مزید شورای کشوری ناروی ، و سازمان اروپایی حزب را ابراز نمود.  

در این نشست علاوتاً مسایل مالی سازمان مورد بحث قرار گرفته در مورد تصامیم مشخص اتخاذ گردید.

کنفرانس در فضای اعتماد رفیقانه ، با تکیه بر اصول زرین دموکراسی وعلنیت دایر گردیده ، در اخیر رفقا آرزومندی شانرا برای تدویر موفقانه کنگره حزب ابراز نمودند.

شورای کشوری ناروی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۲۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018