برگزاری کنفرانس شورای کشوری سویدن ح.م.م.ت.م.ا

 

به تاسی از هدایت مصوبه مورخ ۲۴ حوت ۱۳۹۷ دارالانشای شورای مرکزی حزب م.م.ت.م.ا کنفرانس شورای کشوری سویدن حزب تحت اجندای آتی آن که روی  چهار ماده استوار بود، ساعت سه پس از ظهر یکشنبه ۱۵ اپریل ۲۰۱۸ ترسایی با اشتراک رفقای این شورا دایر گردید.

۱ ـ مرورمختصری بر اوضاع سیاسی ـ اجتماعی کشور و یاد آوری از کارکرد های سازمان کشوری سویدن بین دو نشست ( قبلی و فعلی )؛

۲ ـ طرح مسایل تشکیلاتی ( انتخاب اعضای شورای کشوری، کمیته اجراییه  و مسوولین شعبات ).

( رییس، معاون، م مسوولین تشکیلات، امور مالی، اسناد و ارتباط ، تبلیغ  و فرهنگ  و جوانان )،

۳ ـ بحث روی انتخاب کاندیدان جهت اشتراک در کار کنگره حزب ؛

۴ ـ نظریات، انتقادات و پیشنهادات .

در ابتدا رفیق خلیل یوسف معاون  و سرپرست شورا از تکمیل نصا ب اطمینان داده وطرح اجندا  را به معرفی گرفت که پس از رای گیری به اتفاق آرا اجندای مطروحه کنفرانس به تصویب رسید.

رفیق یوسف در غاز سخنان خود پیرامون اوضاع سیاسی ـ اجتماعی کشور روشنی انداخته چنین بیان داشت:

رفقای عزیز!

 وضع کشور از لحاظ سیاسی بخصوص امنیتی  روز بروز پیچیده تر گردیده و رو به وخامت میگذارد.

 طبق تبصره رسانه های داخلی و خارجی، بشمول رسانه های امریکایی، حتا ثبات سیاسی را در کشورما متزلزل ارزیابی نموده  و حاکمیت را مورد تهدید میدانند. فکر میکنم  ازاینکه رفقا همه اهل مطالعه اند و اخبار را روزانه تعقیب میدارند، نیازی به رفتن به جزییات درین مساله وجود ندارد و از حوصله این جلسه نیز خارج است.

اما آنچه مرتبط به حزب ماست باید گفت که ما در در وردی رویداد بزرگ در حیات سیاسی حزب خود یعنی تدویر کنگره آن قرار داریم، رویدادی که در شرایط دشوار سیاسی ـ اجتماعی و امنیتی کشور اتفاق می افتد و بایست پیروزمندانه  از آزمون زمان بدرآید.

رفقا! به صراحت میتوان گفت که تدویر موفقانه کنگره  حزب جهش و تکانه جدی در زنده گی سازمانی ما بوجود خواهد آورد و لکوموتیفی خواهد بود که نیروهای ترقیخواه را بصوب اهداف ترقیخواهانه شان رهنمون خواهد شد. زیرا حکم زمان برآنست که دنباله رو و ناظر اوضاع پیچیده در کشور نبوده ؛ بل با تحرکات و ابتکارات جدید و مسا لمت آمیز با همیاری سایر نیروهای آزادی خواه و دموکرات در سرنوشت کشور و مردم رنجدیده آن فعالانه سهیم باشیم.

رفقای محترم!

ما که  در آستانه انتخابات پارلمانی و سپس انتخابات ریاست جمهوری کشور قرار داریم، وظیفه خویش میدانیم که دراین کارزار در وحدت، اتحاد و یا ایتلاف با سازمان های همسو و همگرا با ابتکار عمل سهیم شویم. بنا برین بر ماست که از همین حالا و باالاخص پس از تدویر موفقانه کنگره حزب مساعی مشترک مان را درین راستا بخرچ دهیم تا باشد حد اقل نتائج مثمر را در روند انکشافات بعدی جامعه از آن خود نماییم.

رفقای گرانقدر!

ـ اما آنچه مرتبط به سازمان ما یعنی شورای کشوری سویدن است باید گفت که جلسات ما دایر گردیده و تماس همیشه گی با رفقا وجود دارد. روابط ما با اجتماع همدیاران خوب است، اهداف حزب وقتا فوقتاً به نحوی از انحا در مجالس و محافل و ملاقات های انفرادی توضیح و تبلیغ می شود.

 شایان تذکر است که  نهاد های اجتماعی که مسوولیت آنها را رفقا در شهر های مختلف سویدن بعهده دارند، نمونه خوب این روابط اجتماعی با سایر هموندان کشورمیباشد.

ـ فیصله های رهبری حزب و شورای انسجام اروپائی همواره و بموقع در صفحه گروپ وایبری گذاشته می شود و رفقا آنرا مطالعه می نمایند.

ـ در مورد جلب و جذب به حزب، به تعداد پنج تن از رفقا به پیشواز تدویر کنگره حزب به این سازمان عضویت پیدا کردند.

ـ در مورد امورمالی، طبق اظهار رفیق بری مسوول امورمالی، حق العضویت ها تصفیه شده ؛ و مبلغ ۲۵۰۰ یورو درآستانه تدویر کنگره به مرجع مربوط انتقال یافته است که در جلسه شورای انسجام اروپایی نیز از آن یاد آوری گردیده و رفقای سویدن در تادیه حق العضویت ها در سطح اروپا مقام سوم را حایز گردیده اند.

رفقای گرامی!

 باید اذعان نمود که با وجود انجام وظایفی که به آن اشاره شد، پوتنسیل قوی در وجود رفقای ما دیده میشود که قادر به تعمیل بیشتر این مسوولیت ها اند و می توانند کارهای زیادی را در امر بسر رسانیدن اهداف حزب جامه عمل بپوشانند. ما امیدواریم که تدویر موفقانه کنگره حزب ما تکانه جدی بر فعالیت های تک تک اعضای حزب ما منجمله اعضای شورای کشوری سویدن باشد.

طبق ماده دوم اجندا، بحث پیرامون مسایل تشکیلاتی صورت گرفت که در کل ابقا اعضای شورای کشوری و کمیته اجراییه آن به استثنی چند بخش به اتفاق آرا تایید گردید. جهت تکمیل اعضای کمبود شورا رفقا: زمری قیام، شاه محمود شبگرد، جاوید قیام  و فیض محمد نور به اتفاق آرآ  انتخاب شدند.

برای گزینش رییس، معاون، مسوولین تشکیلات، تبلیغ  و فرهنگ  و روابط سیاسی، رفقا هریک خلیل یوسف بحیث رییس شورای کشوری، انجنیر فضل رحیم به عنوان معاون، خیر محمد سولمس به سمت مسوول تشکیلات، زمری قیام بصفت مسوول روابط سیاسی و انجنیر نورضیا فرین بحیث مسوول شعبه اسناد و ارتباط  پیشنهاد گردیدند که پس از بحث و فحص به اتفاق آرا پیشنهاد متذکره به تصویب رسید.

به همین ترتیب به اتفاق آرا دو تن از نیروی جوان، رفیق جاوید قیام به حیث مسوول بخش جوانان  و رفیق توبا نور بصفت مسوول بخش زنان شورای کشوری سویدن انتخاب گردیدند.

در مورد ماده سوم، دوتن از رفقا هریک جنرال عزیزحساس و رحمت حسن به نماینده گی از شورای کشوری سویدن جهت اشتراک در کار کنگره حزب کاندید گردیدند و پس از رای گیری هر دو رفیق به اتفاق آرا بعنوان نمایندگان برگزیده شدند.

در بخش چهارم اجندا رفقا هریک انجنیر فرین محسنیان، نسیم سحر، رحمت حسن  و رحمت رحمانی نظریات و انتقادات خود را مبنی بر کاستی های کاری، بویژه عدم توجه در سازماندهی امور زنان، جوانان و عدم سهمگیری رفقا در امور سازمان های اجتماعی مطرح نمودند.

دراخیر رفیق خلیل یوسف رییس شورا چنین اضافه نمود :

رفقای محترم! در حالیکه انتخاب رفقا را به مسوولیت های جدید شان تبریک میگویم، میخواهم از آنعده رفقایی که تا حال بصورت فعالانه در کار سازمانی ما در شورای کشوری سویدن سهم گرفتند سپاسگزاری و امتنان خود را ابراز نمایم. من متیقنم که همه رفقا با انرژی بیشتر با هیات رهبری جدید همکاری های خود را ادامه داده ؛ و سازمان حزبی سویدن را به یک سازمان پیشتاز مبدل خواهند کرد.

این کنفرانس در فضای صمیمیت و همدلی و آرزوی پیروزی های مزید خاتمه یافت. در ختم کنفرانس، رفقا در دعوتی که به ابتکار رفیق بری ترتیب داده شده بود و اجرای کنسرتی که از جانب جوان با استعداد عظیم حساس سازماندهی گردیده بود اشتراک نمودند.

شعبه اسناد و ارتباط شورای کشوری سویدن ح.م.م.ت.م.ا

۱۵اپریل ۲۰۱۸ ترسایی ، سویدن

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۸ـ ۱۶۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018