تدویراجلاس شورای کشوری اتریش حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

ویانا، اتریش

شورای کشوری اتریش حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بتاریخ هشتم ماه اپریل سال روان عیسایی نشست عمومی خویش را بمنظور تحقق مصوبه مورخ بیست و چهارم ماه حوت سال ۱۳۹۶خورشیدی دارالانشای حزب فراخواند و درفضای آزاد و رفیقانه اتخاذ تصمیم نمود. دراین اجلاس نخست دستور کار پیشنهاد شده مورد رای گیری قرارگرفت و درهمسانی با آن رفیق فاضل دلزاده رییس شورای کشوری پیرامون برگزاری کنگره با شکوه و مفردات مصوبه دارالانشا حزب صحبت نمود. او از رفیق عمر محسن زاده عضو شورای انسجام و هماهنگی امورحزبی دراروپا خواهش نمود تا ضمن ارایه معلومات در باره تصامیم و فعالیت های این شورا ، طرزالعمل و میکانیزم ایجاد ساختارهای دموکراتیک شورای کشوری، شورای اروپایی و انتخاب نماینده گان برای کنگره را بیان دارد. سپس رفیق دین محمد اسکزی منشی هیات رهبری از رفقای حاضر خواهش نمود تا مطابق به مصوبه دارالانشا نامزدی خود و یا اشخاص پیشنهادی خویشرا اعلام و در رای دهی آزاد و سری اشتراک نمایند .رفقا هر یک نجیب یوسفی ، محمود صافی ،  احمد شاه ترین ، اسلام الدین حکیم ، عبد الفتاح و عمرمحسن زاده در این زمینه صحبت و نظریات شانرا ابراز نمودند . جلسه با اتفاق دید دو رفیق هر یک : دکتراسد محسن زاده عضو شورای مرکزی،عضو شورای انسجام و هماهنگی ؛ و مدیر مسوول تارنمای « بامداد » ارگان نشراتی شورای اروپایی ح م م ت م ا  و انجینیرحبیب فتاح عضو شورای مرکزی حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان را به حیث نماینده گان شورای کشوری اتریش ح م م ت م ا برای کنگره مجوزه پیشنهاد و با اتفاق آرا انتخاب نمود .

در بند دوم دستور کار نشست موضوع انتخاب و یا تایید رییس ، معاون و هیات رهبری شورای کشوری اتریش ح م م ت م ا مطرح گردید . شورای کشوری بازهم به اتفاق ارا ساختار رهبری موجود را تایید نموده و ازهمکاری خود با رفیق دلزاده و دیگر مسوولان اطمینان داد .

در بند سوم دستور کار نشست مساله تصفیه حق العضویت اعضا و جمع آوری اعانه برای برگزاری شکوهمند کنگره مورد بحث قرار گرفت و برخی از رفقا درهمین نشست با پرداخت حق العضویت و اعانه سهم خویش را ادا نمودند .جلسه از رفیق فاضل دلزاده تقاضا نمود تا در انتقال مبالغ جمع شده ترتیب اثردهند و گزارش مربوطه را به مسوول شورای اروپایی حزب بفرستند .

در بخش پایانی دستور کار ابراز نظریات ، پیشنهادات و انتقادات در رابطه با مسایل زنده گی سیاسی و سازمانی و چگونگی بهبودی امور گنجانیده شده بود . رفقا از عدم تحرک و ابتکار لازم در فعالیت های سیاسی اظهار نارضایتی نموده و تاخیر در تدویر جلسات را مورد انتقاد قراردادند .فیصله به عمل آمد تا در آینده جلسات مطابق گراف معین به موقع دایر، و ارتباطات میان اعضای حزب تشدید گردند .نشست شورای کشوری همچنان تصمیم گرفت تا بمناسبت اول می ، روز جهانی کارگر در مارش زحمتکشان شهر ویانا شرکت نماید .

نشست شورای کشوری اتریش ح م م ت م ا به آرزوی تدویر موفقانه کنگره و تکانه های نو در فعالیت های سیاسی حزب ما به پایان رسید؛  و در فرجام رفیق فاضل دلزاده رییس شورا از سهمگیری فعال رفقا در این اجلاس اظهار شکران نمود.

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۲/ ۱۸ـ ۰۸۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018