گزارش جلسه شورای ایالتی هامبورگ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

بتاریخ ۶ اپریل ۲۰۱۸ ، اجلاس شورای ایالتی هامبورگ حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان بخاطر سهمگیری، واستقبالاز تدویرباشکوه کنگره  حزب برپاگردید.

در نخست مسوول شعبه تشکیلات  شورا ضمن ارایه گزارش مختصر؛ از تکمیل بودن نصاب جلسه اطمیمان داده و رشته سخن را به  رفـیق ذبیح الله مستمندی رییس شورای ایالتی هامبورگ ح م م ت م ا  واگذارشد. موصوف ضمن صحبت کوتاه ازحضور رفقا دراین نشست با اهمیت شورا ابراز خوشی نموده ؛ درهمخوانی با رهنمود های شعبه تشکیلات شورای اروپایی اجندای ذیل را پیشنهاد نمود:

١- ایجاد ساختار انتخابی جدید رهبری شورای هامبورگ ،

٢- انتخاب نماینده گان به شورای کشوری المان ح م م ت م ا ،

٣- تصفیه حق العضویت ها ، اعانه ،  و بحث پیرامون مسایل مطروحه.

اجندا  پیشنهادی به اتفاق آرا تصویب و مورد اجرا قرار گرفت .

برای تطبیق بند نخست اجندا ، از رفیق  داود کرنزی ،عضو شورای انسجام وهماهنگی امورحزبی در اروپا درخواست گردید  تا  پیرامون رهنمود شعبه تشکیلات در مورد راه اندازی انتخابات آزاد ، سری و دموکراتیک  در سازمانهای اروپایی حزب معلومات ارایه نماید. پس از توضیحات همه جانبه رفیق کرنزی ، کمیسیونی مشتمل به  رفقا : داکتر میرعبدالکریم بها ، داکترحمید الله مفید و جلیل رشید به خاطر پیشبرد پروسه انتخابات با توافق شرکت کننده گان نشست انتخاب گردید. در ادامه  کارنشست شورا درفضای اعتماد رفیقانه رییس، و هیات رهبری شورا با اتفاق ارا انتخاب گردید.

رفـیق ذبیح الله مستمندی  رییس منتخب شورا ، از نام خود و اعضای شورای ایالتی هامبورگ حزب  از اعتماد رفقا سپاس نموده ، وعده سپرد که در رشد و استحکام  مزید شورا و گسترش نقش حزب از هیچ تلاشی دریغ نکرده ؛ و دراین راه خواستار سهمگیری فعال و بی شایبه همه اعضای شورا گردید.دربخش بعدی جلسه نماینده گان شورای ایالتی هامبورگ برای شورای المان حزب انتخاب گردیدند. در پی انتخابات  آزاد ، دموکراتیک و سری ۱۴ تن از رفقا به شورای المان راه یافتند.

در این نشست رفـیق های گران ارج هریک :عظیم لمر، از سابقه داران حزب ویکی از بنیانگذاران شورای ایالتی هامبورگ ، صمد کارمند عضو شورای انسجام وهماهنگی امور حزبی در اروپا  و مسوول شعبه کار با رسانه ها ، داکترمیرعبدالکریم بها ازپیشکسوتان جنبش ترقیخواهی ؛ و زرغونه ولی عضو شورای انسجام وهماهنگی امورحزبی دراروپا  و مسوول شعبه کار با زنان  درشورای اروپایی حزب  با دلسوزی و مسوولیت پیرامون سیاست ها و برنامه های حزب ، مسوولیت های سازمان اروپایی ، اهمیت وجایگاه تاریخی کنگره حاضر ، نقش و اهمیت کار رسانه ایی و نقش شورای ایالتی هامبورگ حزب صحبت های مبسوط  وعالمانه  نمودند.

در بخش پایانی جلسه مسایل مالی ربع اول سال تصفیه ، و بخاطرتدویرشکوهمندانه  کنگره حزب اعانه های جمع شده به اگاهی رسانیده شد.

جلسه که ساعت سه بعد از ظهر شروع شده بود؛ به آرزوی پیروزی های هرچه فزونتر حزب محبوب ما، راه اندازی موفقانه کنگره تاریخی حزب ، و آرزوی صلح و خوشبختی مردم شرافتمند افغانستان حوالی ساعت پنج و نیم روزبه پایان رسید.

( شعبه تشکیلات هامبورگ )

 

  بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۸۰۴۰۸۰۴۸۰۴

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018