تدویر جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

امروز پنجشنبه مورخ ۲۴ حوت  ۱۳۹۶ حوالی ساعت نه صبح  جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان، تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب در دفتر مرکزی واقع شهر کابل دایر گردید .درجلسه روسای شعبات مرکزی و شهرکابل نیز شرکت داشتند.
برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد وبه اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت:
بحث پیرامون تدویر کنگره حزب و تعین زمان تدویر آن.
درآغاز جلسه رفیق راوش پیرامون کار حزبی سیاسی در سال ۱۳۹۶ روشنی انداخته  از موفقیت ها ، فعال بودن شعبات مرکزی ، تامین تماس منظم با شوراهای ولایتی و بیرون مرزی، جوان شدن رهبری عده یی از شورا های حزبی در نتیجه انتخابی شدن مقامات حزبی ، سفر های کاری به ولایات ، جمع آوری حق العضویت ها، تنظیم امور نشراتی  و نشر ات منظم ارگان های نشراتی حزب، اشتراک اضافه از ۱۸۰ مرتبه در رسانه های تصویری  و طرح نظریات و پالیسی های حزب پیرامون رویداد های سیاسی کشور و جهان یاد آوری نموده، از شعبات و رفقای که زحمات زیادتری را متقبل شده بودند به نیکویی یاد آوری نمود.همچنان روی نواقص کار در بخش های مختلف مکث نموده و برای سال پیشرو وظایف را مشخص نمودند.
پیرامون اجندا و آماده گی برای تدویرکنگره با شکوه حزب ، به ادامه جلسات گذشته دارالانشا و کمیته تدارک تدویرکنگره رفقا صحبت نموده، نظریات و دیدگاه های خود را شریک ساخته که در نتیجه به اتفاق آرای ۱۹ تن حاضر جلسه از جمله ۲۱ تن حاضر در شهر کابل فیصله گردید تا طبق طرزالعمل قبلا ارسال شده به شورا های حزبی ولایتی ، معادل  و شهرکابل ، کنفرانس های نواحی ، شهری و ولایتی که تا حال دایر نگردیده است الی تاریخ ۱۵ ماه حمل ۱۳۹۷ دایر و طبق طرزالعمل اسناد ضروری را به شعبه تشکیلات مرکزی ارسال دارند.
جلسه به کمیته تدارک تدویر کنگره وظیفه سپرد تا از آغاز هفته آینده جلسات کمیته تدارک و سب کمیته های شش گانه را دایر و طبق پلان و لایحه وظایف به اقدامات تشدیدی آغاز نموده ، اسناد و همه ضروریات قید شده در پلان را آماده ؛ و گذارشات خود را به دارالانشای حزب بسپارند.
برای پیشبرد دقیق آماده گی های این رویداد بزرگ زنده گی سیاسی حزب ما مصوبه به اتفاق آرا تصویب گردید.
در جمع بندی کارجلسه رفیق راوش اضافه کردند تا شوراهای ولایتی ، معادل و شهر کابل طبق مصوبات بیروی اجراییه، دارالانشا و شعبه تشکیلات مرکزی حزب عمل نمایند.
جلسه حوالی ساعت یک ظهر در فضای اتحاد و همبسته گی رفیقانه برای تدویر موفقانه ‌کنگره حزب اختتام یافت.

( کمیسیون تبلیغ  و فرهنگ )

بامداد ـ زنده گی سازمانی 

استفاده ازمطالب بامداد با ذکر ماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2018