برگزاری جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

جلسه دارالانشای حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان پنجشنبه مورخ سوم حوت سال ۱۳۹۶ خورشیدی تحت ریاست رفیق پوهاند داکتر محمد داوود راوش رییس حزب در تالار مرکزی حزب دایر گردید. دراین جلسه مسوولین شعبات و کمیسیون های مرکزی نیز اشتراک داشتند.

برای جلسه اجندای ذیل پیشنهاد و مورد تایید قرار گرفت:

۱ ـ گزارش کمیسیون تفاهم  و روابط سیاسی در مورد انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی در کشور،

۲ـ بحث روی چگونگی تدویر کنگره حزب.

 در ابتدای جلسه  رفیق راوش روی وضع نظامی ، سیاسی و اقتصادی کشور صحبت نموده حمایت خود را از آغاز کار پروژه تاپی اعلان نمودند. موصوف روی مسایل مربوط به زنده گی حزبی تماس گرفته گفتند : « ما باید وظایف حزبی و سیاسی خود را با موفقیت انجام دهیم .شورا های ولایتی و سازمان های حزبی با جدیت کار نمایند  و کنفرانس های خود را دایر کنند ». طبق ماده اول اجندا رفیق ثابت رییس کمیسیون تفاهم  و روابط سیاسی ، گزارش کار کردهای کمیسیون و اشتراک در جلسات کمیسیون مرکزی انتخابات کشور ، بخصوص جلسه چهارم کمیسیون، به جلسه روشنی انداخته  افزود، طبق پلان در ماه حمل ثبت نام آغاز میگردد. تلاش صورت می گیرد تا این پروسه ملی با موفقیت انجام یابد. روی تذکره های برقی بحث صورت گرفت و نظریات احزاب سیاسی استماع گردید که نظریات و طرح های حزب ما نیز توضیح گردید . پیرامون گزارش عده یی از رفقا ابراز نظر نموده ، وظایف مشخص را استخراج نمودند که در مقابل حزب قرار دارد . وظایف جمع بندی و جهت تحقق آن طی مصوبه به تصویب رسید.

طبق ماده دوم اجندا رفیق آرین رییس کمیته تدارک تدویر کنگره حزب گزارش کار کمیته  و پیشنهادات رسیده از شورا های ولایتی را با جلسه شریک ساخت . روی پیشنهادات رسیده  و گزارش ارایه شده رفقا صحبت نموده ، نظریات و طرح های خود را مطرح کردند ،که بعد از جمع بندی در پرتو فیصله های قبلی دارالانشا تصامیم اتخاذ گردید.

جلسه که ساعت ۹:۳۰ صبح بکار خود آغاز نموده بود ، حوالی ساعت ۱:۳۰ بعد از ظهر در فضای تفاهم و وحدت نظر اختتام یافت .

 

 بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۲۳۰۲