گزارش جلسه شورای کشوری سویدن حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان

 

یکشنبه ۴ فبروری ۲۰۱۸

                      

این نشست با تکمیل نصاب، اجندای آتی را پیشکش نمود:

۱ ـ مختصری پیرامون اوضاع سیاسی ـ نظامی کشور؛            

۲ ـ مروری بر کارکردهای سال پارسازمان حزبی سویدن؛      

۳ ـ نظریات، پیشنهادات و انتقادات.                                     

پس از آنکه اجندای پیشنهادی مورد تایید قرار گرفت، رفیق خلیل یوسف معاون شورای کشوری از رفیق محمد آقا شیرزاد عضو بیروی اجراییه شورای مرکزی حزب م.م.ت.م.ا تقاضا نمود تا این جلسه را ریاست نماید.

رفیق شیرزاد با ایراد سخنانی اوضاع کشور را بغرنج تر از قبل ارزیابی کرده و از تلفات روزافزون مردم بی دفاع کشور ابراز تاسف نمود. موصوف همچنان روی فعالیت های حزب م.م.ت.م.ا صحبت مبسوطی را انجام داده گفت که حزب ما همواره سعی میورزد تا صلح و آرامش در کشور تامین گردد.

رفیق شیرزاد در مورد کناره گیری رفیق احمد گل اندر، رییس قبلی شورای کشوری سویدن گفت که این یک پدیده ای عادیست و فضای باز دموکراسی همچو پدیده ها را از مسابل روتین زنده گی سیاسی افراد و اشخاص می شمارد.

رفیق شیرزاد در ادامه چنین گفت:

 رفقای عزیز !

وضعیت امنیتی کشور نسبت به هر وقت دیگر وخیم تر شده، روزانه تعداد زیادی از هموطنان ما شهید ویا زخمی میگردند، مردم ما روزها را در مجالس ترحیم ویا عیا دت عزیزان شان در شفاخانه ها می گذرانند. بدین ملحوظ در شرایط دشوار وغم انگیزکنونی وظیفه هر وطندوست و مبارز راستین است تا بخاطر جلوگیری ازجنگ و بسیج مردم به منظور آوردن صلح و رفاه اجتماعی به مبارزه بی امان خود ادامه دهند.

 رفقای گرانقدر و همسنگران دوست داشتنی!

 موفقیت را  زمانی بدست می آوریم که با صداقت و باورمندی، روحیه اعتماد  و همدیگر پذیری داشته و با گذشت،  و به فراموشی سپردن روابط بر ظوابط اختلافات سلیقه وی را کنار گذاشته به خاطر وطن ومردم مبارزه نماییم. ما به حزبی های خود باورمند هستیم زیرا هرگاه واقعاً دریک صف مبارزه متحد شویم به پیروزی حتمی دست می یابیم. پس بیایید یکبار دیگر تجدید پیمان نموده و سوگند یاد کنیم که در کنار مردم و حزب خود برای خوشبختی و آرامش مردم خویش دست هم بدست داده وتا امرپیروزی نهایی برای مبارزه و حتا  دادن قربانی حاضر باشیم، تا دشمنان داخلی وخارجی کشور نابود ومردم ما درصلح وآشتی و تامین عدالت اجتماعی با هم یکجا زنده گی کنند.

 رفقای محترم! ما به وحدت و یکپارچه گی و اتحاد تمام نیروهای ملی ومترقی اشد ضرورت داریم، به اتحاد و وحدت عقیده داریم، نباید بگذاریم که وحدت حزب ما خدشه دار شود، زیرا پیروزی ما در وحدت ماست.

در ادامه رفیق نسیم سحر با تایید سخنان رفیق شیرزاد، بالای اتحاد تمام نیروهای ملی ـ دموکرات و ترقی خواه کشور تاکید کرده و این مساله را در شرایط کنونی یکی از نیاز های مبرم زمان دانست.

نامبرده اضافه نمود که موجودیت حتا یک روشنفکر مترقی و با احساس در بین مردم و جامعه در فضای موجود کشور لازمی و مفید تلقی می شود.

سپس رفیق شیرزاد از معاون شورای کشوری حزب خواست تا گزارش خویشرا ارایه بدارد.

رفیق خلیل یوسف معاون شورا چنین بیا ن داشت:

رفقای گرامی!

هر گاه اوضاع سیاسی ـ نظامی کشور را مورد بحث قرار دهیم، به اختصار می توان گفت که فضای متشنج کشور نه تنها رو به بهبودی نبوده بلکه بیش تر از پیش به پیچیده گی آن افزوده شده و ناهنجاری ها و نا بسامانی ها از هر لحاظ زیادتر و از نقطه نظر امنیتی شکننده تر گردیده است که عوامل آنرا دردو بعد میتوان جست و جو کرد:

۱ ـ نبود مدیریت سالم زمامداران و عدم تطبیق قوانین نافذه کشور، که هر دو باعث بی ثباتی سیاسی ـ نظامی، عدم اعتماد و ایجاد بحران در جامعه شده است.

۲ ـ رقابت ناسالم کشورهای بزرگ، مداخلات همسایه گان و نفوذ عوامل آنها در درون نظام و دستگاه دولت میباشد.

من متیقنم که رفقا همه بنا برمطالعات و آنچه از طریق رسانه ها می شنوند و می بینند از مسایل فوق آگاهی کامل دارند ونیاز بر توضیح بیش تر آن نیست، زیرا شرح آن زمانبر بوده واز حوصله این جلسه خارج است.

مساله بعدی که باید روی آن باید مکث نمایم همانا کار کردهای سازمان حزبی ما می باشد که بصورت مختصر به آن می پردازم:

ـ  دایر نمودن جلسات در شورا های ایالتی و در مجموع شورای کشوری سویدن؛

ـ جمع آوری حق العضویت ها و انتقال آن به مرجع مربوط ،

ـ تماس با رفقا، صحبت پیرامون اساسنامه و مرامنامه حزب در جلسات و تکثیر آن در صفحات وایبری سازمان، توضیح مشی حزب در محافل و مجالس؛

ـ سهم فعال در فعالیت نهادهای اجتماعی، که جا دارد در این زمینه از رفقای چهار ایالت بزرگ کشور سویدن سپاسگزاری نماییم.

پیوسته به آن رفیق لعل محمد اکبری مسوول تشکیلات شورای کشوری با ارایه گزارش کوتاه روی مسایل تشکیلاتی، توجه رفقا را در جلب و جذب از بین جوانان و تادیه بموقع حق العضویت ها معطوف نموده، خواستار تشدید کار و فعالیت سازمانی گردید.

در همین راستا پیشنهادی مطرح شد تا جهت سازماندهی بهتر امور سازمانی، سرپرستی شورای کشوری سویدن الی تدویر کنگره حزب بعهده یکی از رفقا گذاشته شود، که پس از رای گیری، به اتفاق آرا رفیق محمد آقا شیرزاد به این مسوولیت برگزیده شد.

رفیق شیرزاد درین مورد با تشکر از اعتماد رفقا گفت: در شورای کشوری همه رفقا با هم صمیمی اند وتلاش می نمایم تا این صمیمیت ها بیش تر شود و همچنان امور سازمانی را در تفاهم با رفقا به پیش خواهم برد و کاستی های موجود را یکجا با هم مرفوع خواهیم نمود.

در بخش نظریات، پیشنهادات و انتقادات رفقا هریک:  جنرال سخی ، نسیم سحر و شیرزاد صحبت کرده و نظریات شانرا در باره کمکاری رفقا درسطح شوراهای کشوری و در مجموع شورای اروپایی ابراز کرده و در زمینه اکتیف شدن و گرفتن سهم فعال مساعی همه رفقا را مطالبه نمودند.

در اخیرجلسه از رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب م.م.ت.م.ا  تقا ضا گردید که با سخنان سودمند شان جلسه را ارزیابی نماید.

رفیق کاوه بصورت مفصل روی زوایای تاریک نا بسامانی ها در کشور روشنی انداخته، سخنانش را از وضع دشوارسیاسی و نظامی کشور وچگونه گی کار کمیسیون انسجام شورای اروپایی و ساختاری که بتواند کارا باشد آغاز نموده روی یکپارچه گی و وحدت ترقی خواهان صحبت کرده و خواستار بسیج تمام نیروهای ترقی پسند و دموکرات  در بسر رسانیدن اهداف شریفانه و تامین صلح و ثبات، آرامش وشگوفایی کشور زیر یک چتر گردید.

این نشست که از ساعت هفت شام آغاز یافته بود، با سپاسگزاری از اشتراک رفقا در فضای صمیمیت بساعت ده شب خاتمه یافت.

شعبه اسناد و ارتباط شورای کشوری سویدن حزب م.م.ت.م.ا

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۱۸ـ ۰۷۰۲